Inhlupho zalamuhla…Akusemnandi emtshadweni ngenxa yomkami obalisayo

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Inhlupho zalamuhla…Akusemnandi emtshadweni ngenxa yomkami obalisayo

uMthunywa

Wangifihlela ingane yakhe yaphandle
Umkami udlule emhlabeni ngomnyaka odluleyo wangitshiya labantwana ababili. Ngisanda kuthola ukuthi ubelomunye umntwana phandle ayengifihlele yena. Angazi ngempela ukuthi kumele ngenzenjani ngale indaba.

Nxa ngiyicabanga lindaba ivele iyangicunula kakhulu ngoba angikaze ngizitshele ukuthi wayengenza into enje. Ngivele nje ngifikelwe yikucasuka nxa ngicabanga ngabantwabami osekumele ngiphambanise impilo yabo ngibazise ukuthi balomfowabo abebengamazi yonke le iminyaka. Ngabe ngenza iphutha nxa ngivele ngizivalela umlomo wami ngingatsheli muntu ngalo umntwana womkami waphandle?

Impendulo
Mzukulu ngeke kukusize ukufihla lindaba ngoba izacina ivela. Abantwabakho bazasola wena nxa bangavele bazi ukuthi wena ubuyazi indaba le. Kuhle ukuthi abantwana bakhule besazana lomfowabo. Zama ukuphuma lesu lokuhlanganisa izimuli zombili uzitshele ukuthi umkakho watshiya umntwana obungamazi.

Ngokuya kwesikhathi utshele labantwabakho ukuze bakhule besazana. Ngeke lihlale laye kodwa angalivakatshela ngezikhathi zekhefu ukuze abantwana bakhule besazana ukuthi bangabantu banye.

Akusemnandi emtshadweni ngenxa yomkami obalisayo

Ngilenkinga kankosikazi ohlezi ebalisa ngayo yonke into. Ayikho into ehamba kuhle emehlweni akhe. Uma engabalisi ngomsebenzi wakhe, ubalisa ngezinto esilazo noma esingelazo emtshadweni wethu.

Akukho nje akubona kuhamba kuhle ngomtshado wethu ngokubona kwakhe. Uhlezi esiqathanisa labanye abantu osekuqala ukungikhathaza ngoba ubenganje sisanda ukutshada.

Besiziphilela mnandi yonke le iminyaka, intsha into yakhe le. Besingakhathazwa yizinto ezenzakala ngaphandle. Khathesi angisakwazi ukuthi sekutshintsheni. Akusemnandi ngitsho emtshadweni wethu ngenxa yalokhu. Ngenzenjani ukuze isimo sibuyele endleleni esasiyiyo ekuqaleni?

Impendulo
Kuyenzakala empilweni ukuthi ufikelwe yisikhathi lapho obona sengathi kukhona okusilelayo empilweni yakho. Esikhathini esinengi kwenzakala nxa usufinyelele kuzo zonke izinto obuzibekele zona empilweni lapho usuke usudinga inselela ezintsha empilweni. Kuhle ukuthi like likhangelisise amaphupho enu njengemuli libe selikhangela ukuthi khathesi ke khona lingaphi.

Ngabe selifikile ezintweni elalizibekele zona njengemuli? Kusobala ukuthi unkosikazi wakho udinga inselela entsha. Khumbuzanani ngezinto elifisa ukuzifeza kusiyafika isikhathi esithile ukuze lingabi lesikhathi sokukhangela ukuthi kwenzakalani kweminye imizi.

Watshaphaza imali umyeni wami
Umyeni wami ulahlekelwe umsebenzi ezinyangeni eziyisithupha ezedluleyo. Wathola yonke imali yakhe emsebenzini kodwa wayitshaphaza yonke kazange abhadale ngitsho lesikwelede esisodwa. Khathesi kala ngitsho lesheleni nje.

Usecela kimi imali kukanti yimi esengikhangele konke okufunakalayo endlini kukanti lami kangenzi umsebenzi omangalisayo. Ngiyabazi ubunzima bokudinga omunye umsebenzi kodwa lami umthwalo usungisinda. Izinto azisafani phakathi kwethu.

Sesihleze sixabana ngemali into ebingakaze ibe yinkinga phakathi kwethu. Ngiyamthanda kakhulu umkami kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ngimbekezelela njani umuntu olahlekelwe ngumsebenzi ikakhulukazi umuntu owatshaphaza imali yonke kodwa usefuna mina ngithwale umuzi.

Impendulo
Mzukulu ngiyazi ukuthi uphakathi kobunzima. Ukulahlekelwa ngumsebenzi kunzima kakhulu kulezi insuku ngoba umsebenzi awusatholakali lula. Umkakho wenza iphutha elikhulu ukuthi athi esethole imali angasizi ngezinto zangekhaya ngoba ngabe umthwalo wakho ulula ngoba evale ezinye izikwelede ngemva kokuthola imali.

Kuhle umkakho abheke ezinye indlela zokwenza imali ngaphandle kokuqhatshwa. Yiziphi izinto azithandayo noma aphiwe kuzo? Akazame ukwenza imali ngalezo zinto ukuze akwazi ukukuncedisa. Kulabantu abalahlekelwa ngumsebenzi kodwa manje sebengabaqatshi babanye abantu. Kunengi angakwenza esalindele ukuqatshwa.

Akukho ongakwenza ngaphandle kokumsekela umkakho. Akula omunye ongakwenza lokhu ngaphandle kwakho. Yebo kunzima ukuthwala ikhaya uwedwa kodwa emtshadweni wafungela ukuthi uzakuba laye kukuhle noma kukubi. Manje ususesimeni lapho okumele uzimele izifungo zakho. Ngilifisela inhlanhla!

Share This:

Sponsored Links