Inhlupho zalamuhla: Ngingamtshiya njani uyise womntanami?

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Ngingamtshiya njani uyise womntanami?

uMthunywa

Sitshadile kodwa asikaze sihlale sonke
Satshada lomkami kodwa asikaze sihlale sonke, ngihlala ngakithi laye uhlala lendodakazi yakhe. Okubangela ukuthi ahlale lendodakazi yakhe yikuthi kasebenzi kodwa-ke ngangizitshela ukuthi ngemva komtshado sizahlala sonke.

Kasenzi njengabantu abatshadileyo ngitsho njalo kukhanya yena lokhu akumkhathazi ukuthi asihlali ndawonye. Ngingaphuma njani emtshadweni lo ngoba kukhanya angathi yimi engifuna into engekho?

Impendulo
Mzukulu ngingajabula nxa ungangitshela ukuthi kuyini okwalenza latshada ekuqaleni. Kwakuluthando loba sikhona esinye isizatho esenza ukuthi litshade? Nxa latshada ngoba lithandana kumele ngabe lihlala lonke ngoba abantu abathandanayo abafuni ukwehlukana. Mhlawumbe sikhona esinye isizatho esalenza latshada ongafuni ukusiveza? Ngesikhathi litshada lavumelanani ngempilo yenu? Kunengi okonakalayo ngenxa yokungakhulumi ngaphambi kokuthatha izinqumo.

Kungenzakala ukuthi wayezitshela ukuba wena uzazohlala laye lendodakazi yakhe lawe wazitshela ukuthi uzabuya azohlala lawe ngemva kokutshada. Nxa lingaphumelani egcekeni ngempilo yenu lizazibona seliphakathi kobunzima. Okubalulekileyo okumele uzibuze khona yikuthi uyamthanda yini umkakho lokuthi kuyini okwalenza latshada. Emva kwaloko hlalani phansi liludingide loludaba lizibuze ukuthi siyini isizatho sokutshada kwenu nxa lingahlali njengendoda lonkosikazi? Uthando luyakhula nxa lihlezi ndawonye njengabantu abathandanayo futhi liyafundana.

Ngingamtshiya njani uyise womntanami?
Ngilengane elenyanga ezimbili engisanda kuthandana loyise wayo. Sahlangane ngixabene lejaha lami ngahle ngazithwala ngaleso sikhathi. Ngemva kokuzithwala ijaha lami elidala labuya lazoxolisa. Inkinga manje yikuthi ngisalithanda kakhulu isoka lami futhi angazi ukuthi ngizamtshiya njani uyise womntanami engazange angonele lutho. Ngicela usizo Khulu.

Impendulo
Wenza iphutha elikhulu ngokuthi uthi uxabene lejaha lakho uye emacansini lenye indoda ongayithandiyo.

Akwenziwa lokhu. Kubalulekile ukuthi nxa wehlukene lomuntu uzinike isikhathi esaneleyo sokuzibuza ukuthi usamthanda yini ngaphambi kokuthi udlulele komunye umuntu. Kubalulekile ukuthi uphile lomuntu omthandayo ngoba akukuhle ukuphila impilo engamanga. Kuhle umazise uyise wengane ngakho konke futhi umtshele ukuthi uzoqhubeka abe khona empilweni yomntwana loba selehlukene kodwa cabangisisa kuhle ngesinqumo ofuna ukusithatha ngaphambi kokusithatha.

Kafuni ngiphile impilo engiyijabulelayo
Ngithandana laye Khulu ekuqaleni bekukhanya angathi uyikho konke ebengikufuna empilweni yami.

Ubengelahlupho lokufunda kwami lokufuna ukuphumelela empilweni. Khathesi usengathi akusenguye umuntu engahlangana laye ekuqaleni. Usengitshintshele. Akasafuni ngiphume labangane obekuyinto ebingamkhathazi ekuqaleni manje uthi ngeke abe lonkosikazi ohlakaniphe kakhulu. Sengizibona ngiqamba amanga kwezinye izikhathi ngokuthi ngingaphi futhi ngiya ngaphi ngoba ngisazi ukuthi ngeke alithokozele iqiniso.

Thina asiphumi futhi asenzi lutho lokuzithokozisa. Angazi ngempela ukuthi ngizatshada njani lalumuntu. Ngizabulawa yikuphila impilo efunwa ngomunye umuntu engayisiyo engiyifunayo ngenxa yokuthi ngifuna ajabule. Akusimpilo le.

Impendulo
Kuhle ukuthi lihlale phansi lejaha lakho lixoxe. Kayisiyo impilo yokuthi liqhubeke lithandana kodwa omunye engathokozi ngendlela izinto ezenzakala ngayo. Mazise indlela obona esetshintshe ngayo lokuthi ekuqaleni ubuyithanda indlela abekusekela ngayo ezintweni ozenzayo kodwa khathesi ubona sengathi usetshintshile.

Kwesinye isikhathi umuntu akaboni ukuthi indlela enza ngayo ayimthokozisi omunye, ungathola ukuthi nxa lingaxoxa ngesimo angatshintsha. Lawe kulezinto ezithize okumele uzitshintshe empilweni ngoba awusewedwa, sekukhona umuntu othandana laye okumele umcabange. Kumele ungahlali uhamba labangane kodwa lokho akutsho ukuthi balahle.

Kubalulekile futhi lokuthi njengabantu abathandanayo lizijwayeze ukutshaywa ngumoya. Lokho kuyaluqinisa uthando lwababili. Kuhle isoka lakho likwazi lokho ukuze lilungise lapho elingenzi khona kuhle.

Ukuthandana kuchaza khona lokho ukuthi liyabekezelelana. Ubudlelwano benu kumele bulithokozise lobabili hatshi ukuthi kujabule oyedwa kuphela.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds