Inhlupho zalamuhla

24 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Bakwethu, kuyimvelo ukuthi abantu bathuthe besuka kulesisigaba bayehlala kwesinye. Kuyimvama njalo ukuthi abantu basuke emazweni akibo omdabu besiyadinga ububle kwamanye amazwe.

Zinengi izizatho ezenza umuntu afulathele ilizwe lakwabo ahambe ehayila ngeganga aze ayewela phetsheya kolwandle. Bakhona abahamba besiyafunda kwamanye amazwe, babekhona njalo abadinga amathuba angcono lemisebenzi enika iholo elithe xaxa. Kukanti abanye yiziphepheli eziyabe zibalekela indlala, ukuhlukuluzeka lokukhahlanyezwa emazweni abo omdabu.

Phela ezombangazwe lezimpi ziyabadudula abantu zibahaze basabalale emhlabeni wonke. Khonapha kwelakithi eZimbabwe silazo iziphepheli ezisuka emazweni alokuxokozela kuzwekazi lethu le-Afrika.

Lanxa bekhona abakwelakithi labo abayiziphepheli kwamanye amazwe, inengi labantwana beZimbabwe elikwamanye amazwe lahamba lisiyadinga amadlelo aluhlaza. Ngikhumbula sisakhula siselusa, inkomo zazisiya lapho okulohatshi, uhlaza kumbe ihlungu khona, zibumofuze utshani uthole izisu seziyiziduli.

Bakhona-ke abakwelakithi kwamanye amazwe abasebenza imisebezi ephezulu ebanika iholo elihle, kodwa babekhona njalo abasebenza imisebenzi engelamvuzo. Kukanti abanye bayadubeka baphila ngokucela uncedo ezitaladini. Babekhona njalo abazitshaya abasebenzayo yena umuntu enguguluva ophila ngegazi lenyembezi zabanye abantu.

Kwakungizwise ubuhlungu ukubona abantu abanengi abasuka e-Afrika lakwezinye inhlangothi zomhlaba bedubeka belala behwahwathwa ngamakhaza ezitaladini lezititshini zezitimela e-Europe. Inengi ngolutsha oluyabe lutshelwe amanga ngobuhle be-Europe. Bayabe betshelwa ngumuntu laye ongakaze alugxobe e-Europe, emane ayibonele emaphutsheni ewumana.

Phela nxa usubabuza lababantu uzwa besithi babetshelwe kwathiwa i-Europe likhenani izwekazi eligeleza uchago loluju lwenyosi. Inengi labo ngabantu abatsha abathuthwa yizigangi eziyabe zizifunela imali. Abanye uzwa besithi abazali babo bathengisa yonke impahla, izinkomo lezindlu ukuze babhadale omalayitsha bethembe ukuthi imali yabo izabuya isiphindiwe, kukanti lithemba likamabuyaze eliphelela emoyeni.

Kulezi insuku usuthola labomama abalensane ezinuka uchango labazithweleyo labo bechapha ulwandle ngezikepe zokuzibazela besiyadinga impilo engcono e-Europe. Omunye untombazana kuthiwa wabelethela esikepeni sigcwele phamu kungelalapho ababelethisi ababengacatsha khona. Siyayibonga iNkosi ngoba usane lwakhona luyaphila.

Kukanengi izikepe lezi zibhewuka zibulala abantu. Kuthi obelenhlanhla wachapha uthi nxa esithi uyalugxoba e-Europe ahle ayevalelwa ekhempi lapho okugcinwa khona iziphepheli. Oyabe esuke waba lenhlanhla waphunyuka nguye kanenginengi omthola esedubeka elala ezitaladini lezititshini zezitimela. Bambalwa abaphiwa amaphepha abanika ilungelo lokuhlala lokusebenza.

Kwesinye isikhathi omama bayathunjwa basetshenziswe njengezifebe. Phela eBelgium uthola olondindwa bezitshilatshila emawindini angathi zimpahla ezithengiswayo. Ngizwa kuthiwa inengi labo nxa libuzwa ngabasele ekhaya ukuthi usebenza ngaphi, umuntu uthi ngiyapheka kumbe ngilungisa inwele, ephonguthi mfe.

Bakwethu, kubalulekile ukuthi kube lokuthula lengqubelaphambili emazweni ethu e-Afrka. Izwekazi lethu lilenotho yonke esayiphiwa nguMvelinqangi – amatshe aligugu, izinyamazana, umhlabathi ovundileyo lokunye okunenginengi. Akumelanga ukuthi abantu bethu bahambe behayila amazwe ngamazwe ngenxa yendubo ezisemazweni abo omdabu. Inengi lalezindubo zidalwa yibugovu lobukhokheli obungananzi impilo yabanye abantu.

Phela kangitsho ukuthi abantu bangavunyelwa ukuyakwamanye amazwe. Engikutshoyo yikuthi kabahambe ngokuzithandela, hatshi ngokubalekela udubo ekhaya.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds