Inhlupho zalamuhla: Umkami wabhubha, ngingaba lomunye umngane na?

28 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Umkami wabhubha, ngingaba lomunye umngane na?

uMthunywa

Ngabasengozini kangisazali

NGILOMNYAKA ngitshadile lomyeni wami. Eminyakeni embalwa edluleyo ngaba sengozini yemota okwabangela ukuthi ngingabe ngisenelisa ukuthola abantwana. Inkinga yikuthi angikaze ngimtshele umkami ngokwangehlelayo ngaphambi kokuhlangana kwethu. Ngangilovalo lokuthi ngeke angithathe angabakwazi iqiniso. Angazi ukuthi ngizakuthini ngoba umkami ukhanya umntwana uyamfuna lonyaka njalo ngiyazi ukuthi iqiniso lizacina livela obala. Ngenzenjani ukuze lingaphumi kubi iqiniso?

Impendulo

Kuhle ngoba uyazi ukuthi iqiniso lizacina livelile. Ngoba amanga kayisiso sisekelo esihle somuzi. Akukho okunye Mzukulu engingakucebisa khona ngaphandle kokuthi uzame ngazo zonke indlela ukuthi ukhulumisane lomkakho umtshele ngamashwa akwehlelayo. Ingozi yemota yakwehlela njengaye wonke umuntu owehlelwa yingozi. Ngakho akuyangisi lokhu. Lokhu yikho okumele kukuphe amandla okutshela umkakho iqiniso. Uzamangala ekwamukela ngendlela obungayicabangeli, yebo ekuqaleni kuzakuba buhlungu kodwa uzakuxolela ngoba ungumkakhe elathembisana isibopho sikasofa silahlane.

Umkami wabhubha, ngingaba lomunye umngane na?

Ngingowesifazane owafelwa yindoda eminyakeni eminengi edluleyo njalo sengathatha umhlalaphansi. Abantwana sebekhulile, abanye baze batshada. Ngibulawa yisizungu njengoba sengisele ngedwa endlini. Ngize ngizizwe sengikhumbula ubaba wabantwabami. Kambe ngingabe ngiphambanisa na ebantwaneni bami nxa ngingaqhubeka ngempilo yami? Kangizimiselanga ukufa ngingelamuntu empilweni yami. Ngibatshele njani abantwabami ngesinqumo sami lesi njengoba sebekhulile?

Impendulo

Akusiyonto embi ukuthi ufise ukuba lomngane empilweni ngoba wena lomkakho lehlukaniswa yikufa. Vele uNkulunkulu kadalanga umuntu ukuthi abe yedwa. Abantwabakho njengoba sebekhulile labo bayakwazi lokhu. Futhi uzamangala sekuyibo abakuhambela phambili. 

Umkami uthi kangimsuthisi

NgingumKhrestu otshadileyo, ngilohlupho lokuba unkosikazi wami usengitshele izikhathi ezinengi ukuthi angimsuthisi emacansini. Angazi ukuthi ngenze njani ukulungisa lesi simo. Kunzima kakhulu ngoba kukhona engingenelisi ukukwenza ukuze ngimthokozise ngoba lokho akuhambelani lokholo lwami. 

Impendulo

Intokozo yenu lobabili ibalulekile kakhulu. Dingisisa ukuthi unkosikazi wakho uthandani emacansini. Kungenzakala wena ucabanga ukuthi omenza khona yikho akufunayo kanti hatshi. Thola ukuthi uthandani umenze kholokho kanye ngoba akukho okubaluleke njengalokho. Thanda umuntu wakho ngendlela athanda ukuthandwa ngayo, hatshi ngendlela yakho. Umkakho uhamba phambili, ukholo lwakho lulandele.

Share This:

Sponsored Links