ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LAMBILI: IQHAGA LENYOSI

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views

uMthunywa

Silo Trevor Mhlanga

NXA usizwa ibala elithi qhaga kufikani kuwe? Ebantwini abadla amabele amathe ahle aqale ukugobhoza lomphimbo uwuzwe umqombothi usehla uthambisa amathumbu babe mnandi. Abanye abazali lamanye amakhosikazi nxa elizwa leli bala kudaleka umfanekiso wengqondo, babone abantwababo kumbe omkabo sebeqhuba imbuzi.

Ingoma ezihlatshelwa ngabantu nxa sebesuthi ziyafika emakhanda lenhlamba ezithululwa engazathi ngamanzi egeleza ngomfula ethela edamu ziyacatshangwa. Kwabanye abangenelisi kuzithiba, kulwiwa labangane, lemuli yonke, kuphahlazwe, kuhlikilizwe, kuthi chithi, saka yonkana into emva kokubamba iqhaga kabili kathathu. Okuvamileyo ngokubi, okwehlisa isithunzi lokunqunula osibalukhulu ebandla ngenxa yalo. 

Umbumbi owabumba lesisitsha kambe wayesazi ukuthi umsebenzi wezandla zakhe uzaphenduka ube yinto yezidakwa na? Wayengahle ekele ukubumba, mhlawumbe ngabe wantshinstha wenza esinye isitsha esingcono. Kodwa-ke lanxa iqhaga lingekho kuyanathwa, njalo kakho owake wabonakala sedakiwe emva kokunatha amanzi ngesitsha esifanayo. Lokhu kutsho ukuthi uhlupho alukho kulokhu okusetshenziswayo ukuphatha kodwa lusemuntwini ophetheyo. Wethu ulebizo elinganhlanga obizwa ngalo, abalisebenzisayo ikakhulu abasiki bebunda. Bakuthi ulijaha lokungazithibi, insizwa elesandla, udade wobuhwaba, umama wesinyeyo, ingwevu yomlomo, ingwevukazi yamawala njalonjalo. Okwenza kube njalo yikuthi imisebenzi yakho injalo, kodwa lokhu kungaguquleka.

Igula libizwa ngalokho elikuthwalayo njengoba umuntu ebizwa ngemisebenzi yakhe. Izandla yizo ezilawula ukuba igula lithwalani, ngendlela efanayo ingqondo yiyo etshoyo ukuba waziwa ngezenzo bani. Guqula imicabango, izenzo ngezake ziphikisane lengqondo. Nxa imisebenzi yakho yonakalele kuvele konakele ekhanda. Ukulungisisa ingqondo namhla kutsho ukuzifundisa ukutshiya lokhu okubi obusazakala ngakho. Ukwephula umkhuba wokubhema izidakamiswa, ukudlebelezela kumbe ubugwelegwele kuqala phezulu hatshi ezandleni. Ungavele uzitshele ukuthi okuthile awusafuni kukwenza indlela yokwehlukana lakho ihle ivulwe khonapho khonapho. 

Nxa iqhaga belingelotshwala, liqala ligeziswe kungakafakwa okunye. Lanxa selihlambile iphunga leliya lamabele lingahlala izinsuku lingakapheli. Ngendlela efanayo ukuma ukwenza imikhuba emibi nxa ibisivele isisegazini kuyathatha isikhathi. Uthi lapho suwehlukane lakho ube lokhu usizwa ukulangathela, ngeke wasizakala ungalandela imizwa. Qinisela kuze kwedlule amalanga thize uzithibile, bese uguqula izenzo ngokupheleleyo. Lakho ukuqala kakutsha, ukudala isithunzi esitsha kumphakathi okwazi ngeyinye indlela kufana lokulwisa ukugcwalisa iqhaga ngoluju lwenyosi. Akulula, kodwa ngokuzimisela kuyenzeka, kube nguwe oletha izinga eliphakemeyo lelimangalisayo lobuhle esigabeni, ingqondo zibe ngezithela imisebenzi emihle, iqhaga lotshwala seliphenduke iqhaga lenyosi!!!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605

Kumbe kumakheli omqhafazo la: mhlanga.t[email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links