Abatsha bathatha amanyathelo okuvikela umhlaba

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views

uMthunywa

NguDkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eloba eseBelgium

KUVIKI ephelileyo sikhulume ngokuguquka komumo womkhathi okusongela imbulunga yethu le engumhlaba impilo yoluntu layoyonke indalo. Sigcizelele ukuthi ohulumende kanye lathi sonke kumele sithathe amanyathelo ngokuphangisa ukuze sivikele impilo yoluntu lekusasa lethu.

Lanxa ingozi yokutshisa komhlaba isobala, ohulumende abanengi babamadolonzima nxa kumele bathathe amanyathelo okuvikela umhlaba. Inengi lamazwe la alesidensi livame ukucatsha ngomunwe lisithi ukuthatha amanyathelo okugcina umkhathi wethu uhlanzekile kuzakwenza ukuthi abantu abasebenza emigodini yamalahle lamafekithali akhafula intuthu balahlekelwe yimisebenzi. Kambe yikuphi okungcono: ukuthi abantu abambalwa balahlekelwe yimisebenzi kumbe izigidi lezigidi zabantu zilahlekelwe yimpilo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi? 

EBelgium lakwamanye amazwe e-Europe lakwamanye amazwekazi lokhu kudonda kwabohulumende ukuthatha amanyathelo okuvikela umhlaba sokwenze abantwana bezikolo labatsha baqale umkhankaso wokuphoqelela ohulumende bamazwe la ukuthi basukumele phezulu. 

Umkhankaso lo  waqaliswa nguGreta Thunberg, untombazana weSweden oleminyaka elitshumi lesithupha ngoMpandula wanyakenye. 

UGreta waqala ukutshengisela ePhalamende ngoLwesihlanu maviki onke eyedwa qekele, njalo uqhubeka ekwenza lokhu kuze kube lamuhla. Abazali bakhe, ababalisi labangane bazama ukumncenga ukuthi aye esikolo, wathi yena uzahamba mhlazana uHulumende weSweden esethethe amanyethelo okuvikela umhlaba. 

Kwathi abantwana bezikolo zamanye amazwe besizwa ngesibindi sikaGreta baqubuka kwahle kwalumatha umkhankaso osuhlanganise amazwe edlula itshumi agoqela i-United Kingdom, USA, Germany, Canada, Australia leBelgium.

Kumaviki ambalwa adlulileyo abantwana abedlula inkulungwane ezilitshumi bebetshengisela maviki onke eBrussels isigodlo seBelgium. Abamabandla ezombusazwe bahle bathi sece bethembisa ontanga izulu emhlabeni ngoba phela kulokhetho eBelgium lonyaka.  

Nxa elandisa uGreta uthi wazimisela ukuqala umkhankaso lo ngemva kokuba umbalisi wabo esikolo ebafundise ngokuguquka komkhathi. Uthi into eyamhlupha kakhulu yikubona abantu abadala bengela ndaba wona umhlaba utshabalala. 

Lanxa abazali bakaGreta baqala bengakuthandi ukulova kwakhe esikolo ngoLwesihlanu maviki onke, kubikwa sebesamukele isinqumo sakhe. Nxa elandisa uGreta uthi unina owayesebenza umsebenzi ophezulu etshaya ngendiza ebhoda umhlaba wonke usewutshiyile lumsebenzi ngoba ethi indizamtshina ingcolisa umoya.  

UGreta usenxuswe ukuthi ayekhuluma emihlanganweni emikhulu egoqela iDavos, eyenzelwa kulelidolobho leSwitzerland. Wathi ekhuluma eDavos ngoZibandlela lonyaka kazange atshone ekhekheleza: watshela ubukhokheli bonke obabubuthene bugoqela oMongameli bamazwe amanengi eDavos ukuthi kafuni zithembiso eziphelela emoyeni, yena ufuna kuthathwe amanyathelo okuvikela umhlaba loluntu khonamanje. 

Wathi yena labontanga bazaqhubeka betshengisela ngoba umhlaba lo lekusasa ngelabo. Ngeke bavume ukutshontshelwa ikusasa labo ngabantu abadala bekhangele.

Lumntwana watshiya abadala bebambe owangaphansi, abanye benyonkolozana begigideka kungekho okuhlekisayo. 

UGreta unjengoluthi lomentshisi oluphemba umlilo oqala uyinhlansi kodwa ucine usuyingunguma utshisa amahlathi. Kwazi bani, mhlawumbe inkokheli zomhlaba zizathatha amanyathelo masinyane ukuze kusindiswe umhlaba wethu lendalo yawo.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds