Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

28 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

uMthunywa

Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

NGINGOWESIFAZANE ngisanda kubeletha. Sisathandana lobaba womntanami kodwa kafuni ukulinda ukuthi ngikhulise umntanethu ngoba ulenyanga ezimbili nje kuphela. Mina ngokwami ngiyezwa ukuthi inyama azikabambani kuhle okwenza ngibone ukuthi kasikafiki isikhathi sokuthi seqe umntwana.

Yena ukhala ngokuthi ngiyamncitsha futhi ngaphezu kwalokho usengethusela ukuthi uzadinga enye intombi ngoba mina ngimbulala ngendlala. Ngiyamthanda umkami, kangifuni ukulahlekelwa nguye kodwa  ngiyesaba ukweqa umntwana esesemncane. 

Impendulo

Mzukulu ngiyajabula ukuthi uyakwazi ukuzicabangela lokuzihlonipha ukuthi kumele ulinde ungakeqi umntwana. Engeqa umntanakho engaba lenyanga ezintathu. Khulumisana lomkakho ukuze akuzwisise ukuthi kusamele alinde. Kudala khona abadala babevele besithi nxa usuzabeletha ubuyele ngakini ukuze bayekuncedisa. Ngemva kwenyanga ezintathu liyabe selilinde isikhathi esaneleyo ungaqhubeki libulalana ngendlela yocansi. Indaba yokuthi umanzi, uzikhathaza ngento engathi shu. Uma kungukuthi ikuxaka ngaleyo ndlela eyokuba manzi kungaba kuhle uye esibhedlela loba udinge amaxolo esihlahla somganu uwulalise phakathi kwamanzi ebhavini phandle uvuke uhlala phakathi kwawo ekuseni ukuze inyama zibambane. Okunye okumele ngikuxwayise khona  nje yikuthi sebenzisa okokuzivikela ukuzithwala ukuze ungazithwali umntwana esesemncinyane ngoba manengi amathuba okuthi ukhulelwe njengoba usanda kubeletha.

Ngiphoxwe lijaha elivele 

langala nje

Besengithandane lowesilisa umnyaka wonke. Ekuqaleni kwalumnyaka wangitshela ukuthi asehlukane ngoba akasangithandi. Kungilimazile kakhulu lokhu ngoba ngemva kwalokho sengizikhangelela phansi. Kambe umuntu angamane akwale nje kungelanto embi eyenzakeleyo? Angikaze ngizwe ubuhlungu obungaka. Ngifisa sengathi akazange abe khona empilweni yami. Angiboni ukuthi ngizaphinda ngithandane lomunye umuntu ngelinye ilanga.

Impendulo:

Kubuhlungu ukwehlukana lomuntu usamthanda. Isimo esinjengalesi sikwenza uzibone njengomuntu ongasi walutho kodwa kuzakwedlula ngemva kwesikhathi. Okwakhathesi zinike isikhathi sakho nje sokuthi uphole njalo uzazi ukuthi ungubani futhi ufunani. Lokho kuzakusiza ukubisa isithunzi sakho. Zinike isikhathi ungakathandani lomunye umuntu. Akumelanga uthandane lomunye umuntu ungakazwisisi ukuthi ijaha lakho lakwalelani. Umthwalo lo uzakuba lula ngemva kwesikhathi.

Umkami kala sikhathi lami

Ngileminyaka emithathu ngithandana lowesifazane ongelaso ngitsho isikhathi sami. Ekuqaliseni bengingelandaba lakho bengibona angathi mhlawumbe ngumsebenzi awenzayo othatha isikhathi sakhe esinengi. Manje angisazi ngempela ukuthi ngenzenjani. Kuminyaka emithathu ngiyenelisa ukubala izikhathi esesibonane ngazo. Kodwa okungixakayo yikuthi ngiyambona ezinkundleni zokuxhumana exoxa labangane bakhe. Kungabe yimi kumbe kukhona okutshaya amanzi?

Impendulo:

Kusobala ukuthi awukho mqoka empilweni yakhe. Yikho nje elesikhathi sabangani kodwa engelaso esakho. Minengi kakhulu iminyaka emithathu ukuthi lingabe libonane amahlandla ambalwa. Kungaba kuhle ukuthi uhlale phansi lesithandwa sakho umtshele ngakho. Uthando lufana ukuhlakulelwa ukuze lukhule – ludinga isikhathi lokunakekelwa okufaneleyo. Luyafa nxa lungasanakekelwanga okufaneleyo. Luthathele phezulu loludaba.

Share This:

Sponsored Links