Ezamasiko – Cultural Articles

8 months ago | August 30, 2018

Isigqi somdladla: Isidwabu 27: Akuqili lazikhotha emhlane

Trevor Mhlanga Izaga ziveza inhlalo yayizolo, esengikufundile kwezinye zazo yikuthi ukuphilisana kuhle labanye ...

8 months ago | August 23, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni?

Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni? Sesileminyaka emine sitshadile lomkami kodwa inkinga yikuthi ngiyehluleka ...

Isidwabu samatshumi amabili lasithupha: Suphelile umdlalo

Silo Trevor Mhlanga Yonk’ into ilesikhathi sayo, leBhayibhili litsho kanjalo, isikhathi esedlule besingesokuzwa ...

8 months ago | August 16, 2018

Isigqi somdladla: Isidwaba 25: Umbhedo wombheda

Trevor Mhlanga EKUSENI indonsakusa isankanyazela esibhakabhakeni, uyazama ukuvuka uzwe umzimba usala, usathi uyathi ...

Inhlupho zalamuhla: Kafuni kutshiya umkakhe

Ngenzeni ukuze angithathe SILEMINYAKA engu-10 sithandana lesoka lami kodwa besike sithathe ikhefu phakathi lendawo ...

9 months ago | August 9, 2018

Isigqi somdladla: Isidwabu 24: Gxavu gxavu ngezandl’ ezingcolileyo

Trevor Mhlanga Akumangalisi yini na ukuba inkokheli zezigila mkhuba, ingcitshi, akusinswelaboya abacathamel’ abantu ebusuku?

Inhlupho zalamuhla: Siyathandana kodwa kalamaphepha

Siyathandana kodwa kalamaphepha Sesileminyaka emibili sithandana lejaha lami elivela kweleZambia. Siyathandana kakhulu ...

9 months ago | August 2, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwabu 23: Wabanjwa xhaka!!

Trevor Mhlanga Sengike ngantsheza edamu lothando, kumnandi yonk’ into. Sasixoxa ecingweni, ingxoxo zangasese ...

Inhlupho zalamuhla: Kalamntwana kodwa kamfuni owami

Umkami uyangifihlela imali lokunye Ngileminyaka emithathu ngendile. Umkami ngumuntu olemfihlo ezenza ngibone sengathi ...

9 months ago | July 26, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngehluleka ukuzithiba kwabesifazane

Ngehluleka ukuzithiba kwabesifazane Sesileminyaka emine sitshadile lonkosikazi wami. Ngikhathele yikuhlala ngixabana ...

Isigqi somdladla: Isidwabu 22: Dweba eyakho inunu sibone

Trevor Mhlanga Kusendlini yokufundela, umqeqetshisi uletha umhloliso ohlobisa igazi, kome izandla, ajuluke amaginqo ...

Kungani abantu bezisebenzisa kubi?

Phumulani Mpofu UXesha oleminyaka yokuzalwa engu-15 ubudala wanxuswa ngudadewabo kamngane wakhe omkhulu uNkosi ngakibo ...

9 months ago | July 19, 2018

Isigqi somdladla: Isidwabu 21: Maye! Ngenduku emnyama

Trevor Mhlanga Kwakungemnandi ngalolosuku lapha abansundu abahlangana khona lamabhunu empini. Induku amabhunu ...

Inhlupho zalamuhla

Ngehluleka ukumkhohlwa Ngithemba uphilile Khulu, ngidinga uncedo lwakho. Besengileminyaka emithathu ngithandana lejaha lami.

10 months ago | July 5, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngisengozini, umkami uthanda abafazi

Ngisengozini, umkami uthanda abafazi Impilo yami isengozini. Umkami uthanda abafazi ngingathi kedlulwa yisiketi. ...

Isigqi somdladla. . . Isidwabu setshumi lesitshiyagalolunye: ...

Silo Trevor Mhlanga Sokuncan’ indawo kwaZidibene, amadoda ayaginqa, kuthunq’ uthuli, amakhanda ababukeli ayabalandela ...

10 months ago | June 28, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ufuna ngikhuphe isisu

Ufuna ngikhuphe isisu Ngileminyaka engu-27, silenyanga eziyisitshiyagalombili sithandana lejaha lami. Ngihlangana laye ...

10 months ago | June 21, 2018

Umzila kawulandelwa

B, D. Ndlovu SIQHUBEKA lendaba yethu yempi yenkululeko, sihamba lamajaha ayezimisele ukukhulula ilizwe leZimbabwe, ...

Inhlupho zalamuhla

Kafuni sitshade emthethwandaba Sileminyaka engu-20 sindawonye lomkami njalo walobola. Kusele umtshado omkhulu nje ...

10 months ago | June 14, 2018

Isigqi somdladla…Isidwabu setshumi lasithupha: Umlindi ...

Trevor, Mhlanga Nxa vele ungela ziko lomangoye kalandawo yokulala ngakho kusuke kube nzima ukuba wazi ukuba ulohlupho ...

Inhlupho zalamuhla

Sitshadile, asilabantwana Ngagana indoda engitshiya ngeminyaka engu-22 ubudala kanti mina manje ngileminyaka engu-34. ...

11 months ago | June 7, 2018

Isigqi somdladla: Isidwaba setshumi lanhlanu: Nxa indwangu ...

Silo Trevor Mhlanga UNGAKWENZA konke okusemandleni akho, izithukuthuku ziphelele eboyeni okwenja, uyilime insimu yakho ...

Inhlupho zalamuhla: Intombazana ithi ngayidlwengula

Kafuni kuzwa ngomtshado NGINGOWESIFANE oleminyaka yokuzalwa engu-35 osethandane lendoda esilinganayo isikhatshana nje.

11 months ago | May 31, 2018

Inhlupho zalamuhla

Umkami ungihoza ngeholo lakhe eledlula elami UNKOSIKAZI wami usehlezi engimbuluzela ngeholo lakhe eledlula elami ...

Isigqi somdladla. . . Isidwaba setshumi lane: Kuyingozi ukudla ingcuba

Silo Trevor Mhlanga IMALI seyathatha indawo yamasimu emadolobheni, impuphu lakho konke okulinywayo sokuthengwa. Kakho ...