Ezamasiko – Cultural Articles

5 years ago | October 4, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwabu samatshumi amathathu lanye: ...

Silo Trevor Mhlanga Nxa ulungisa impahla ozazigqoka kunengi okufika ekhanda. Uhle uzibone usuyihlabile igiya sunyathela ...

5 years ago | September 27, 2018

Inhlupho zalamuhla

Ufuna ukwazi ukuthi ngihola malini Unkosikazi wami akangihloniphi njengomkakhe. Yimi indoda ekhaya ngakho ngeke ngizwe ...

5 years ago | September 20, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwabu 29: Imiyane patsha

Silo Trevor Mhlanga Kambe kungakuphatha njani ukuthi uthi uyalalis’ umhlubulo emva kosuk’ olud’ utshitshimba uzwe ...

5 years ago | September 6, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwabu 28: Kuzakubulal’ okuyinto lokho!

Trevor Mhlanga Uthi uvuk’ ekuseni, wadobh’ umthanyelo, wakhwinc’ izidwaba wathanyel’ izibi, ulungis’ indlu ohlala kuyo, ...

Inhlupho zalamuhla: Ubukela amavidiyo ocansi athi ngilingisele

Kangisamthembi Ngilomntwana oyedwa. Ngithandana lendoda elabantwana abane. Umntwana wesine umthole sengivele ngithandana ...

5 years ago | August 30, 2018

Inhlupho zalamuhla: Angisazithandi ezemacansini

Angisazithandi ezemacansini Khulu ngilabantwana abathathu lomkami, uhlupho engilalo ngolokuthi mina angisazithandi ...

Isigqi somdladla: Isidwabu 27: Akuqili lazikhotha emhlane

Trevor Mhlanga Izaga ziveza inhlalo yayizolo, esengikufundile kwezinye zazo yikuthi ukuphilisana kuhle labanye ...

5 years ago | August 23, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni?

Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni? Sesileminyaka emine sitshadile lomkami kodwa inkinga yikuthi ngiyehluleka ...

Isidwabu samatshumi amabili lasithupha: Suphelile umdlalo

Silo Trevor Mhlanga Yonk’ into ilesikhathi sayo, leBhayibhili litsho kanjalo, isikhathi esedlule besingesokuzwa ...

5 years ago | August 16, 2018

Isigqi somdladla: Isidwaba 25: Umbhedo wombheda

Trevor Mhlanga EKUSENI indonsakusa isankanyazela esibhakabhakeni, uyazama ukuvuka uzwe umzimba usala, usathi uyathi ...

Inhlupho zalamuhla: Kafuni kutshiya umkakhe

Ngenzeni ukuze angithathe SILEMINYAKA engu-10 sithandana lesoka lami kodwa besike sithathe ikhefu phakathi lendawo ...

5 years ago | August 9, 2018

Isigqi somdladla: Isidwabu 24: Gxavu gxavu ngezandl’ ezingcolileyo

Trevor Mhlanga Akumangalisi yini na ukuba inkokheli zezigila mkhuba, ingcitshi, akusinswelaboya abacathamel’ abantu ebusuku?

Inhlupho zalamuhla: Siyathandana kodwa kalamaphepha

Siyathandana kodwa kalamaphepha Sesileminyaka emibili sithandana lejaha lami elivela kweleZambia. Siyathandana kakhulu ...

5 years ago | August 2, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwabu 23: Wabanjwa xhaka!!

Trevor Mhlanga Sengike ngantsheza edamu lothando, kumnandi yonk’ into. Sasixoxa ecingweni, ingxoxo zangasese ...

Inhlupho zalamuhla: Kalamntwana kodwa kamfuni owami

Umkami uyangifihlela imali lokunye Ngileminyaka emithathu ngendile. Umkami ngumuntu olemfihlo ezenza ngibone sengathi ...

5 years ago | July 26, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngehluleka ukuzithiba kwabesifazane

Ngehluleka ukuzithiba kwabesifazane Sesileminyaka emine sitshadile lonkosikazi wami. Ngikhathele yikuhlala ngixabana ...

Isigqi somdladla: Isidwabu 22: Dweba eyakho inunu sibone

Trevor Mhlanga Kusendlini yokufundela, umqeqetshisi uletha umhloliso ohlobisa igazi, kome izandla, ajuluke amaginqo ...

Kungani abantu bezisebenzisa kubi?

Phumulani Mpofu UXesha oleminyaka yokuzalwa engu-15 ubudala wanxuswa ngudadewabo kamngane wakhe omkhulu uNkosi ngakibo ...

5 years ago | July 19, 2018

Isigqi somdladla: Isidwabu 21: Maye! Ngenduku emnyama

Trevor Mhlanga Kwakungemnandi ngalolosuku lapha abansundu abahlangana khona lamabhunu empini. Induku amabhunu ...

Inhlupho zalamuhla

Ngehluleka ukumkhohlwa Ngithemba uphilile Khulu, ngidinga uncedo lwakho. Besengileminyaka emithathu ngithandana lejaha lami.

5 years ago | July 5, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngisengozini, umkami uthanda abafazi

Ngisengozini, umkami uthanda abafazi Impilo yami isengozini. Umkami uthanda abafazi ngingathi kedlulwa yisiketi. ...

Isigqi somdladla. . . Isidwabu setshumi lesitshiyagalolunye: ...

Silo Trevor Mhlanga Sokuncan’ indawo kwaZidibene, amadoda ayaginqa, kuthunq’ uthuli, amakhanda ababukeli ayabalandela ...

5 years ago | June 28, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ufuna ngikhuphe isisu

Ufuna ngikhuphe isisu Ngileminyaka engu-27, silenyanga eziyisitshiyagalombili sithandana lejaha lami. Ngihlangana laye ...

5 years ago | June 21, 2018

Umzila kawulandelwa

B, D. Ndlovu SIQHUBEKA lendaba yethu yempi yenkululeko, sihamba lamajaha ayezimisele ukukhulula ilizwe leZimbabwe, ...

Inhlupho zalamuhla

Kafuni sitshade emthethwandaba Sileminyaka engu-20 sindawonye lomkami njalo walobola. Kusele umtshado omkhulu nje ...