Uncategorized

Sebehlangana nxa kufiwe . . . !

18 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
Sebehlangana nxa kufiwe . . . ! Funeral

uMthunywa

Imideni eminengi ayisabambananga njengezolo. Mina ngithe ngikhula ngangimazi ubabakazi, ukhulu, ugogo, ubabomncane, babomdala, umzawami labanye nje engingeke ngabaqamba ngibaqede. Umnyaka wawuthi uphela sonke sibhekise amabombo lemuli zethu lapho esizalwa khona siyehlangana njengemuli sikholise sindawonye siqinisa lobuhlobo bethu.

Thina abomdeni wakoDube, omthembo abazithembayo, idube elimthende elingela sici lomuntu, eladladlazela phezu kwedwala kwachinca amanzi banatha abantwana benkosi, kwakuthi nxa sesifikile kuhlatshwe inkomo sibuthene wonke ozalwa lapho siyimuli.

Khathesi ungakhangela imuli ezinengi nxa ungathi badwebe ingatsha zemideni yabo lokhu abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga “family tree” ngeke baphume langabangaki ngoba inengi selisazi umfowabo abazalwa bonke.

Ngiyake ngihleke kwesinye isikhathi nxa okungabazukulu okungabaziyo ogogo bakho nxa bethi bayakuphatha bethi bayakuqumbaqumba bedlala lakho kuwuhlabe kulawule umkhosi kungani kuhaqazwe yimbabazane, kumbe angani kulunywe ngulonyovu watshiyela udonsi ngoba kungabazi uthole isalukazi seNkosi sesingasazi lokuthi simthulise njani umzukulu waso, uzwe omalukazana balezinsuku sebesithi kutsho ukuthi esigogo kasizidabuli ingubo betsho ukuthi siyaloya nanku phela umzukulu eklabalale kwaze kwakhanya isilakalaka, kusenziwa yikuthi umzukulu kamanzi ugogo.

Thina esakhula sisazi okhulu labogogo sasivele sikhalele ukuyahlala emathangazeni abo uzaphiwa izithelo zeganga ezinengi ezomileyo lezimanzi kwesinye isikhathi uphiwe isikhupha ngukhulu. 

Lezinsuku ungananzelela imideni eminengi abasazani, bangahlangana nxa kufiwe kuvele kucine khonapho baze bayedibana ngenye imfa, manje abantu bangazana njani. Kuyabe kufuna abantu bavakatshelane bafike bajabulelane kosiwe kudliwe kusuthwe zitshe ingxoxo buqine saka ubuhlobo lesitha siswele ukuthi singabuphambamisa njani.

Eminye imideni seyakhonza abaphurofethi uthole kungakhulunyiswana sekuthiwa uZibanibanyana nguye osengumthakathi kumdeni othize baxabane abantu bafungelane ijoyi. Asali bakhona abathakathi kodwa kwesinye isikhathi uqale uqaphele okutshelwayo ukuhluzisise funa kulidilizele umdeni.

Ayixabene.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds