Indlela yokufuya izimvu

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Indlela yokufuya izimvu

uMthunywa

Langelihle Moyo

 ABOBONA ngempilakahle yezifuyo abathengisa imithi yezifuyo leyezilimo abe-Farm and City sebexwayise abalimi ngendlela abangazilandela ekunakekeleni izimvu. 

UMnumzana Itai Shambambeva uthe ukufuya izimvu akusomsebenzi onzima kodwa kufuna umuntu ozinika isikhathi njalo ozimiseleyo.

“Izimvu zilula ukufuya njalo indawo yokufuyela iqakathekile kakhulu ngoba izimvu zidinga ukuthi zihambahambe ngakho umlimi kumele aqinisekise ukuthi indawo yakhe inkulu. 

“Ukudla kanye lezihlahla zokudla okukhona yikho okunika isilinganiso sokuthi umlimi engagcina izimvu ezingaki endaweni yakhe,” kutsho uMnu Shambambeva.

Uqhubekele phambili esithi umlimi kumele aqinisekise ukuthi izifuyo zakhe azisweli ukudla.

“Umlimi kumele aqinisekise ukuthi izifuyo zakhe zithola ukudla okwaneleyo emadlelweni. Umlimi nxa esenelisa ulakho ukuthengela izifuyo zakhe ukudla okuthengwayo loba utshani obuthengwayo ngoba kuzenza zinone. Kumele njalo umlimi aphe izifuyo zakhe amanzi ahlanzekileyo ukuze zivikeleke emikhuhlaneni,” kuchasisa uMnu Shambambeva.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi kumele baqinisekise ukuhlanzeka kwesibaya ukuze izifuyo zabo zingacini zihlaselwa yimikhuhlane.

“Isibaya kumele sihlale sihlanzekile ukuze izimvu zingabanjwa yimikhuhlane egoqela i-Fly-strike, ebangelwa yikugcwala kwempukane esibayeni ngemva kokuna kwezulu, njalo ubulongwe bezimvu bungaba bunengi esibayeni buba yingcekeza ngakho ngemva kwesikhathi umlimi kumele abukhiphe.

“Umlimi kumele ananzelele imikhaza ezifuyweni zakhe ngoba iyaquma indlebe ngakho umlimi kumele aqinisekise ukuthi izifuyo zakhe zithola imithi efaneleyo ezenza zivikeleke emikhuhlaneni,” kuphetha uMnu Shambambeva.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds