Limani imibhida yohlobo lwe-Rape kayihluphi ukulima

29 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Limani imibhida yohlobo  lwe-Rape kayihluphi ukulima

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi ngendlela eziqondileyo abangazilandela nxa belima imibhida yohlobo lwe-rape okubikwa zizancedisa umlimi ukuthi abelenzuzo ethethe xaxa.

Oyingcitshi kwezeHorticulture kunhlanganiso le, uNkosazana Treggy Mpofu uthe imibhida ye-rape ingalinywa loba ngasiphi isigaba somnyaka ingqe ilinywa kulandelwa indlela ezifaneleyo.

“Balimi kuqakathekile ukuthi lingakahlanyeli imibhida yenu ezivandeni zenu liqale liyehlolisa umhlabathi wenu ukuthi ayila mkhuhlane. Imvundiso elizayifaka esilinyweni lesi kumele kube yimvundiso elemithi yokubulala imikhuhlane engahlasela isilimo lesi. Isilimo lesi lingasilima kuhle ngendlela eqondileyo liyenelisa ukuhlala lesilimo lesi okwesikhathi eside ezivandeni zenu,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili elandisa indlela umlimi angazilandela nxa ehlanyela isilimo lesi.

“Imibhida ye-rape akumelanga ihlanyelwe iminyane. Kumele yehlukane nge-15cm kusiya ku-30cm.

Imvundiso okumele isetshenziswe ngabalimi yimvundiso yohlobo lwe- Compound C, njalo nxa lihlakulela isilimo lesi nanzelelani ukuthi aliphambanisi impande zesilimo ngoba kasilutho ukuphambaniseka,” kutsho uNkszn Mpofu.

“Kulemikhuhlane evame ukuhlasela isilimo lesi ngakho  abalimi kufanele basinanzelele njalo bahlale belemithi  yokuvikela imbhida yabo emikhuhlaneni etshiyeneyo lasezibungwini ezingayibulala.

“Kulezibungu eziyingozi ezihlasela imibhida le, izibungu lezi zigoqela izibungu ezibizwa ngokuthi ngama-bagrada bug, lezi zingahlasela isilimo lesi uyabona amahlamvu emibhida esetshintshe umbala abalithanga. Okunye yi-red spider mite, nxa isithe yahlasela isilimo lesi uyabona amahlamvu selembobo lobulembu,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Kukanti nxa sesivunwa isilimo lesi umlimi akumelanga asitshiye esinye esivandeni.

“Kuqakathekile ukuthi nxa selivunile isilimo lesi lingatshiyi lutho, likhiphe konke njalo izivande zenu zingahlali zilokhula ngoba ukhula luyagcina izibungu ezizacina zihlasela isilimo sicine singasenzaga kuhle,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links