Ezabalimi – Farming

4 months ago | June 24, 2021

Ukusebenzisa umlotha njengefethalayiza kanye lomuthi wokubulala ...

YiNtatheli kaMthunywa UMLOTHA wenkuni ungumthombo omangalisayo we-lime kanye le-potassium esivandeni sakho. Hatshi lokho ...

Ukudobha amaqanda enkukhwini zesintu

YiNtatheli kaMthunywa UNGAVELE udle amaqanda asanda kubekelwa kubanzima ukuthi ubuyele uyothenga amaqanda esitolo. ...

4 months ago | June 17, 2021

Kulinywa amahekitha angu-50 000 engqoloyi

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI bengqoloyi elizweni sebelime indawo engaba ngamahekitha angu-49 500 ngesikhathi uHulumende ...

Usizo lwezimo eziphuthumayo lwezifuyo ngemva kokuba zilunywe yinyoka

UNGAKABIZI udokotela wenyamazana, qala uqinisekise ukuthi isifuyo sakho silunywe yinyoka eyingozi impela. Kungabe ...

Siyavuma i-spinach ngesikhathi somqando

Ethel Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuba bangalima i-spinach ngoba sisenza kuhle kumumo womkhathi ongatshisiyo kakhulu ...

4 months ago | June 10, 2021

Asigcineni kuhle isivuno sethu

Ethel Ncube INHLANGANISO ebona ngezokulima kuleli eye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuba balondoloze isivuno sabo ukuze ...

Ukugcina izimvu

UKUFUYA izimvu kulula kabi njalo kulakho ukukulethela inzuzo enhle nxa uhlele kuhle indlela ozigcina ngayo endaweni ...

Imicijo yokugcina amadlelo ngesikhathi sebusika

YiNtatheli kaMthunywa ZAMA ukuthi izifuyo zakho zidle endaweni encane ngosuku besezisiya kwenye njalo ngelilandelayo ...

5 months ago | June 3, 2021

UHULUMENDE UQALA AMALUNGISELELO OKULIMA ESIGABA SIKA-2021/22

YiNtatheli kaMthunywa KULANDELA ukuphumelela okumangalisayo kohlelo lukaHulumende lokulima lweNtwasa/Pfumvudza kusigaba ...

Zilemali imbuzi zama-boer

Ethel Ncube ABALIMI bendaweni zonke zelizwe sebekhuthazwe ukuthi bafuye imbuzi ngoba kulibhizimusi elilenzuzo enhle ...

Qaphelani umkhuhlane weNavel- ill

Thokozile Mbedzi ABABONA ngempilakahle yezifuyo abeVeterinary Services bakhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba ...

5 months ago | May 27, 2021

Izibonakaliso zamathole angezwa kuhle

YiNtatheli kaMthunywa UKUPHUMELELA loba ukwehluleka ukufuya amathole kugxile ikakhulu kundlela umlimi akhangela ngayo ...

5 months ago | May 24, 2021

Kuhlanyelwa izihlahla ezingu-70 000

YiNtatheli kaMthunywa UHLELO lokuhlanyela izihlahla ezedlula i700 000 kuzikolo zonke elizweni lusungulwe ngeviki ...

5 months ago | May 20, 2021

Izibonakaliso zamathole angezwa kuhle

YiNtatheli kaMthunywa UKUPHUMELELA loba ukwehluleka ukufuya amathole kugxile ikakhulu kundlela umlimi akhangela ngayo ...

Vikelani amatamatisi ekutshazweni

Ethel Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuba bavikele amatamatisi ekutshazweni ngumqando ukuze benelise ukuthola inzuzo. ...

5 months ago | May 13, 2021

Nanzelelani izifuyo emahlangeni

Ethel Ncube INGCITSHI kwezezifuyo zikhuthaza abafuyi ukuba njengoba sezingena emahlangeni abalimi kabananzelele okudliwa ...

Uhlelo lokuhlaba imbuzi

YiNtatheli kaMthunywa Uluhlu lolu kumele lukuqondise nje. Khulumisana lababona ngempilakahle yezifuyo ukuze unikwe ...

Ukulawula ukhula kuhanyanisi

YiNtatheli kaMthunywa IHANYANISI yisilimo esenza kuhle kakhulu ngesikhathi somqando kodwa umlimi kumele aqaphele ukhula ...

6 months ago | May 6, 2021

Qaphelani umkhuhlane wamehlo ezifuyweni

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeVeterinery Services ikhuthaza abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuthi baqaphele ...

Ukufuya izimvu

UKUFUYA izimvu kulula kakhulu njalo kulakho ukukulethela inzuzo enhle nxa uhlele kuhle indlela ozigcina ngayo endaweni ...

Kuvikelwa njani ukulahlekelwa ekuvuneni indumba ngemitshina?

KUVAMILE ukuthi abalimi balahlekelwe yisilinganiso esingaba phezulu kwe-80 phesenti lapho okubuthaniswa khona indumba. ...

6 months ago | April 29, 2021

YAKHANI INGALANI EZIQONDILEYO

Ethel Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuba bakhe ingalani eziqinileyo njalo ezibetha umoya ukuze umumbu wabo wome kuhle njalo ...

Vikelani inkomo kumkhuhlane yesikhathi somqando: Ingcitshi

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abafuyileyo sebekhuthazwe ukuba baqaphele imikhuhlane, izikhathi zokudibhisa kunye ...

Imicijo ngokulungiselela ukuvuna

YiNtatheli kaMthunywa Ubakwazi njani ukuthi umumbu le soya beans sokulungele ukuvunwa. Insuku zokuvuna Amahlamvu aguquka ...

6 months ago | April 22, 2021

Ingcitshi zincoma umthetho woKUTHENGISWA KWESIVUNO

YiNtatheli kaMthunywa AMANKAMPANI enza amafutha kanye lawezigayo asencome umthetho weStatutory Instrument 96 lo 97 ...