Ezabalimi – Farming

2 months ago | February 21, 2019

Fuyani inkomo zakuleli

Bongani Ndlovu INHLANGANISO yeLivestock Production Development yakoBulawayo ikhuthaza abalimi ukuba bafuye inkomo ...

2 months ago | February 14, 2019

Hlalani lilemithi yokubulala lokuqeda izibungu

Edson Khumalo INKAMPANI ethengisa imithi kanye lenhlanyelo iFarm and City ikhuthaza  abalimi bonke jikelele  ukuthi ...

Yenzani i–cross breeding ilemihlobo emihle yenkomo

Musa Janga INHLANGANISO yeLivestock Production Development koBulawayo isikhuthaze abalimi elizweni lonke jikelele ukuthi ...

Kuqakathekile ukuba lilunga lenhlanganiso zabalimi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi kuqakathekile ukuba babe ngamalunga enhlanganiso zabalimi ngoba kulakho ...

3 months ago | February 7, 2019

Nonisani inkomo lingakazithengisi

Musa Janga ABE-LIVESTOCK Production esabelweni seMatabeleland North sebekhuthaze abalimi ukuthi banonise inkomo zabo ...

Qaphelani imikhuhlane emabeleni enu

Edson Khumalo KULANDELA ukuna kwezulu kunsukwana ezisanda kwedlula abalimi bakhangelele ukutshaya inala engcono ...

Kazihlanzeke izibaya zezifuyo

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba banakekele izifuyo njalo babone ukuba izibaya zabo zihlanzekile lokuthi ...

3 months ago | January 31, 2019

Nakelelani izifuyo zenu ngendlela elinakekela ngayo abantwabenu

Edson Khumalo ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele baxwayiswa ukuthi banakelele izifuyo zabo ngendlela abanakekela ngayo ...

Ivuma sikhathi sonke imibhida

Bongani Ndlovu ABALIMI sebexwayiswe ukuthi bazilimele imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi, iyalinywa umnyaka wonke. ...

Libhizimusi elibanzi ukufuya inkukhu zesintu

Musa Janga ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bahlakaniphele ukufuya inkukhu zesintu ngoba balutshwana abazifuyayo inengi labo ...

3 months ago | January 17, 2019

Ziyadlisa inkomo zochago

Musa Janga ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bafuye inkomo zochago ngoba yizo ezilenzuzo engaphilisa umlimi. UMnumzana uCosmas ...

Ukuvuna amanzi kuyasiza izilimo lezifuyo

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba bavune amanzi ngoba abalusizo esikhathini esinengi nxa izulu lingasekho. ...

Fulelani izibaya zenu

Bongani Ndlovu ABALIMI baxwayiswa ukuba bafulele izibaya zezifuyo ukuze zivikelwe kumikhuhlane ebuya lezulu okuzenza ...

3 months ago | January 10, 2019

Vikelani inkhukhu kumkhuhlane weE-coli

Bongani Ndlovu ABALIMI baxwayiswa ukuba bananzelele inkukhu zabo zingabanjwa ngumkhuhlane we-E-coli ngoba ...

Ifethalayiza enengi iyabulala izilimo

Bongani Ndlovu  ABALIMI sebecetshiswe ukuthi bangasebenzisi umvundiso omnengi ngoba ungabatshisela izilimo zabo.

Iyavuma imbambayila ngalesisikhathi

Musa Janga NJENGOBA sesiphakathi kwalo izulu kulithuba elihle ukuthi abalimi bahlanyele imbambayila ukuze  ibambe masinyane. 

4 months ago | January 3, 2019

Dibhisani inkomo maviki onke

Bongani Ndlovu ABABONA ngezifuyo abeLivestock Production and Development bakhuthaza abalimi ukuba bavikele izifuyo zabo ...

IJanuary Disease ilakho ukuthanyela isibaya

Bongani Ndlovu Abe-Veterinary Services sebexwayise abalimi ukuthi baqaphele umkhuhlane weJanuary Disease okubikwa ...

Zamani ibhizimusi le-sunflower

Musa Janga ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bazame ibhizimusi yokulima i-sunflower ngoba kuyisilimo esilenzuzo esingaphakamisa ...

4 months ago | December 27, 2018

Amaxhakela ayabulala imibhida

Musa Janga Abalimi bemibhida bacetshiswa ukuba bengekeli imibhida yabo isiba lamaxhakela amanengi ngoba lokhu kucina ...

Lingatshisi amahlanga omumbu

Musa Janga ABABONA ngokufuywa kwezifuyo abeLivestock Production esabelweni seMatabeleland North sebekhuthazwe ukuba ...

Inkomo ziyabola amasondo edakeni

Nomthandazo Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele umkhuhlane wentolo wona ohlasela izifuyo ngesikhathi lesi esezulu.

4 months ago | December 20, 2018

Selinile izulu lokuqala, hlanyelani

Bongani Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi baqalise ukulima ngoba sesifikile isikhathi sokwenza lokhu njalo baqaphele ...

Limani i-cucumber lizitshayele imali

Musa Janga ABALIMI endaweni ezehlukeneyo sebekhuthazwe ukuthi balime ama-cucumber ngoba kasihluphi ngitsho ukulima.

Lingasebenzisi gadalala izifuyo zenu, ziyafa

Musa Janga  ABABONA ngezezifuyo abeLivestock Production Development sebekhuthaze abalimi ukuthi bangasebenzisi gadalala ...