Ezabalimi – Farming

3 months ago | November 23, 2023

Ukuqakatheka kokuhlolwa komhlabathi

Langelihle Moyo ABALIMISI sebekhuthaze abalimi ngokuqakatheka kokuhlolisa umhlabathi wendima abazalima kuzo ukuze ...

3 months ago | November 16, 2023

Abalimi kabangene kuhlelo lwentwasa

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development Advisory Services, esabelweni se-Matabeleland North ...

Okumqoka okuletha impumela ephezulu kwezokulima

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayiswe ngokumqoka abangakulandela labangakukhangela okungenza baphumelele ekulimeni kumbe ...

Vikelani izifuyo kumikhuhlane ngesikhathi sezulu

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Veterinary Services isixwayise bonke abafuyileyo ukuthi bavikele izifuyo emikhuhlaneni ...

3 months ago | November 9, 2023

Okuthathu okumele ukunanzelele ku-Horticulture

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayise ngezinto ezintathu ezimqoka okumele bazinanzelele ekulimeni izilimo ze-horticulture ...

Okukhangelwayo nxa lithenga inkukhu

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo lezilimo abeFarm and City sebexwayise uzulu ngabangakukhangela nxa bethenga ...

Asilondolozeni amadlelo

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services, esabelweni se-Matabeleland North ...

3 months ago | November 2, 2023

Khethani inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isikhuthaze uzulu ukuba kakhethe inhlanyelo eqondileyo ngoba ...

Ukwembesa umhlabathi kuyavikela izilimo kumikhuhlane

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi ngokuqakatheka kokwembesa umhlabathi, ikakhulu kulabo abalima ...

Asivikileni inkomo kumkhuhlane we-lumpy skin

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Veterinary Services isixwayise bonke abafuye inkomo ezabelweni zeMatabeleland ukuthi ...

4 months ago | October 26, 2023

Inkomo zokulima kazinikwe ukudla okwaneleyo ziqine

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuthi banike inkomo abazalima ngazo ukudla okwaneleyo ...

Izulu libhidlize insimu zengqoloyi eMatabeleland South

Langelihle Moyo IZULU eline kunsuku ezimbalwa ezedluleyo libhidlize insimu zabalimi bengqoloyi indawo engaba ...

Zipheni amanzi imbuzi ngesikhathi sokutshisa, ziyawadinga

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo lezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi bembuzi ngokuqakatheka ...

4 months ago | October 19, 2023

Isikhathi sokuna kwezulu lokulima asikafiki

YiNtatheli kaMthunywa UGATSHA olubona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Amanzi kanye lokuthuthukiswa kwemaphandleni soluxwayise ...

Nakekelani inkomo ukuze zibe lenyama elohlonzi

Langelihle Moyo ABABONA ngempilakahle kanye lokugcinwa kuhle kwezifuyo abe- Veterinary Services sebekhuthaze abafuye ...

Indlela yokulima ama-butternut

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayiswe ngendlela abangazilandela nxa belima ama-butternut. Oyingcitshi kwezokulima ...

4 months ago | October 12, 2023

Ukuqalisa ibhizimusi encane yenkomo zochago

Langelihle Moyo ABABONA ngezifuyo abeLivestock Production Development esabelweni se-Matabeleland North, sebekhuthaze ...

Londolozani amanzi emasimini

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex ikhuthaza abalimi kundawo zonke zelizwe ukuthi balondoloze amanzi emasimini abo. ...

4 months ago | October 5, 2023

Ukuthena inkomo lembuzi kuqakathekile

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo lezilimo abeFarm and City sebekhuthaze abafuyileyo ngokuqakatheka kokuthena ...

Ukulima amagwili kulenzuzo emangalisayo

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayiswe ukuba kumele bananzelele inhlanyelo yabo, umhlobo womhlabathi kunye lomvundiso nxa ...

Fakani inkomo zenu uphawu

Langelihle Moyo ABABONA ngezempilakahle kanye lokugcinwa kuhle kwezifuyo abeVeterinary Services sebexwayise abalimi ...

5 months ago | September 28, 2023

Ukulinywa komumbu wokosa

Langelihle Moyo ABALIMI abalamanzi okuthelela endaweni ezehlukeneyo  sebekhuthazwe ukuthi balime umumbu wokosa ovame ...

Ukumilisa usaba ngendlela eyiyo kwenza ubelesilimo esilohlonzi

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayise ngokuqakatheka kokumilisa usaba, ikakhulu kuzilimo ze-horticulture ngoba kwenza  ...

Abalimi bakhuthazwa ngokulondoloza imvelo

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agritex isikhuthaze abalimi lezakhamuzi ukuthi bancedisane ekuphunguleni izinga ...

5 months ago | September 21, 2023

Amanzi kabe manengi kulokudla ngesikhathi sokutshisa

Langelihle Moyo INGCITSHI kunhlanganiso ye-Livestock Production Development kwezokufuya inkomo zochago lezenyama ...