Ezabalimi – Farming

2 months ago | March 23, 2023

I-crop interaction iyalondoloza ubumanzi bomhlabathi

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex   ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe  ukuba balime  ...

I-botulism ibangela ukugogeka lokufa kuzifuyo

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeVeterinary Services icebisa abalimi ukuba balimuke umkhuhlane ...

2 months ago | March 22, 2023

Vunani amanzi ayasiza izifuyo lezilimo

Blessing Moyo ABALIMI kundawana zonke zelizwe sebekhuthazwe ukuthi bavune amanzi ukuze izifuyo kanye lezilimo zabo ...

2 months ago | March 16, 2023

Hlakulelani izilimo zenu zikhule kuhle

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima ngaphansi kogatsha lukaHulumende lwezoMhlabathi, eZokulima, Amanzi ...

Ukudla kwenkomo okuthengwayo

YiNtatheli kaMthunywa KUNGENZAKALA ukuthi ufuye uwedwa kumbe ufuye ndawonye labanye esigabeni, gcina imali yokuthenga ...

I-personal branding iyasiza ekudingeni izifuyo ezicatshileyo

Blessing Moyo AMAPHOLISA axwayisa uzulu ukuthi abone ukuba inkomo zabo zilemitshiso yabo ukuze kubelula ukuthi izifuyo ...

Ihlobo

Sikumbuzo Dabengwa Nansi isikhathi lapho kungabizwa ozwayo kweziya ngaphansi kwamakhala. Ake siphumule kuleziya ndaba ...

3 months ago | March 9, 2023

Indlela yokulima amagwili

Blessing Moyo ABALIMI abalendawo ezinkulu zokulima sebekhuthazwe ukuthi balime amagwili ngoba yisilimo esingahluphiyo ...

Limani izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zenu

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isixwayise abalimi abalima ezivandeni ukuthi balime izilimo ...

3 months ago | March 2, 2023

Ilomkambo omuhle i-passion fruit

Ethel Ncube INHLANGANISO yeGreen Afrique ikhuthaza abalimi ukuba balime i-passion fruit ngoba ilomkambo omuhle emazweni ...

Limani i-garlic ezivandeni

Blessing Moyo ABALIMI bemadolobheni sebekhuthazwe ukulima i-garlic ezivandeni zabo okuyisilimo abalakho ukuzenzela imali ...

Gcinani kuhle inhlanyelo liyilondoloze

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima ngaphansi kogatsha olubona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Amanzi, Ezomumo ...

3 months ago | February 23, 2023

Liqakathekile ibhuku lenkomo

Blessing Moyo KUQAKATHEKILE ukuba umlimi munye ngamunye abe lebhuku alisebenzisa ukubhala okwenzakala kuzifuyo zakhe ...

Dozani inkomo lingekethisi

Thokozile Mbedzi ABAFUYI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba badoze inkomo zabo ngoba zisengozini  yokuba ...

Vunani izilimo zenu zingavuthwa lizigcine kuhle

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex  ixwayisa abalimi abalima ezivandeni ukuthi bavune izilimo zabo ...

3 months ago | February 16, 2023

Kayikapheli impi yokulwisa iJanuary disease

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeVeterinary Services ikhuthaza abalimi abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuthi ...

Indlela yokulima i-peas

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuba balime i-peas ngoba kuyisilimo ...

4 months ago | February 9, 2023

I-sunflower ilula ukulima

Blessing Moyo ABABONA ngezokulima baxwayisa abalimi ukuba baqalise ukuphatheka ekulimeni i-sunflower bazitshayele imali ...

Nanzelelani umkhuhlane we-blackleg

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezempilakahle yezifuyo eyeVeterinary Services ixwayisa uzulu ukuba aqaphele  ...

Fakani ifethalayiza ngendlela eqondileyo

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba baqaphele ...

4 months ago | February 2, 2023

Banini lolwazi lokuthi izilimo zenu zivuthwa nini

Blessing Moyo ABABONA ngezokulima sebexwayise abalimi kundawana zonke ukuthi babone ukuba balolwazi olugcweleyo ngokuthi ...

I-simmental ngumhlobo wenkomo ezilohlonzi

Blessing Moyo ABALIMI bakhuthazwa ukuba bafuye inkomo zomhlobo we-simmmental ngoba kuzinkomo ezilohlonzi njalo ezizala ...

Iyabulala izibungu ihanyanisi

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi ukuba balime ihanyanisi lapho abalime khona ...

4 months ago | January 26, 2023

Umlotha uyasebenza njengefethalayiza emasimini

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex  ixwayisa abalimi ukuba bengasebenzisa umlotha  emasimini abo ...

Yenzani i-cross breeding ilenkomo ezehlisayo futhi ezinhle

Blessing Moyo  ABALIMI bakhuthazwa ukuthi benze i-cross breeding ukuze bathole imihlobo etshiyeneyo yenkomo futhi ...