Fakani izifuyo zenu umtshiso

29 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Fakani izifuyo zenu umtshiso

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABABONA ngezempilakahle lokugcinwa kuhle kwezifuyo abe-Veterinary Services sebexwayise bonke abafuyileyo ukuthi kumele babone ukuthi izifuyo zabo zilomtshiso ngoba lokhu kuyancedisa umnikazi wezifuyo ukudinga izifuyo zakhe nxa zingalahleka.

Ingcitshi kwezempilakahle yezifuyo esabelweni se-Matabeleland North kunhlanganiso ye-Veterinary Services uDokotela Maria Jakarasi uthe wonke umuntu ofuyileyo kumele abone ukuthi izifuyo zakhe zilomtshiso lophawu.

“Lonyaka ngumnyaka wendlala ngoba izulu libe lilutshwana okutsho ukuba lotshani bezifuyo labo kabukho. Lokhu kwenza izifuyo zihambe umango omude zidinga ukudla lamanzi, izifuyo ezihamba kakhulu zigoqela inkomo labobabhemi, ekuhambeni kwazo yikho lapho ezicina zilahleka kumbe zitshontshwa khona.

“Ngesizatho lesi sikhuthaza ukuthi lilungise imitshiso ngokuhlala kwenu ezigabeni lapho elihlala khona litshise izifuyo ukuze zingalahleka lenelise ukuzidinga lisebenza umtshiso wazo.

“Okunye njalo elingakusebenzisa ezifuyweni okuncedisayo nxa izifuyo zingalahleka luphawo. Uphawu lukabili. Kulophawu lokuthi umfuyi uyasika izifuyo zakhe indlebe iphetheni ayifunayo njalo kuyiphi indlebe. Uphawu lolu luyancedisa izifuyo sezingene emhlambini. Akhona njalo amacici athengiswayo afakwa endlebeni zenkomo, amacici la alemibala etshiyeneyo njalo uyenelisa ukubhala ibizo lenombolo yakho yocingo ukwenzela ukuthi inkomo zakho zingalahleka kubekhona ozibonayo enelise ukukuthinta ecingweni,” kulandisa uDktl Jakarasi.

Uphethe ngokuthi akukuhle ukuthi abalimi balahlekelwe yizifuyo zabo, ngoba zikhona indlela ezingabancedisa ukuthi izifuyo zibonakale zazakale nxa zingalahleka.

“Asiqakathekiseni ukufaka izifuyo zethu uphawu lomtshiso, ngoba lokhu kuyasincedisa ukuthi sithole izifuyo zethu nxa seziduhe lemihlambi ikakhulu ngalesi isikhathi sendlala ziyahamba kakhulu zidinga amanzi lokudla,” kuphetha uDktl Jakarasi.

 

Share This:

Sponsored Links