Okumqoka okuletha impumela ephezulu kwezokulima

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Okumqoka okuletha impumela ephezulu kwezokulima Umhlabathi osulindele ukulinywa

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMI sebexwayiswe ngokumqoka abangakulandela labangakukhangela okungenza baphumelele ekulimeni kumbe babe lezilimo ezilohlonzi.

UMnumzana Jabulani Ncube ongumlimisi kwenye inkampani ethengisa inhlanyelo uthe abalimi kumele bananzelele okumqoka okungenza babelezilimo ezilohlonzi.

“Okokuqala njengomlimi kumele linanzelele umhlobo wenhlanyelo, likhethe inhlanyelo ehambelana lomkhathi, njengalonyaka kumele lihlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba kulezulu elilutshwana.

“Okwesibili esingakukhangela ngezomkhathi. Kulezinto ezigoqela ubumanzi, amayezi, umoya lokutshisa. Ngakho-ke umlimi kumele akhethe izilimo ezihambelana lalokho okuqanjwe phezulu.

“Okwesithathu kule-crop management, lapha umlimi kuyabe kumele ananzelele izilimo zakhe kusukela ngosuku lokuhlanyela, ukuthelela, ukutshintshwa kwezilimo ezindimeni (crop rotation) lokuhlakulela izilimo kukhitshwa ukhula ukuze izilimo zikhule kuhle,” kuchasisa uMnu Ncube.

“Okokucina kulama biotic factors lapha kugoqelwa imihluhlane, izibungu kanye lokhula. Njengomlimi kumele unanzelele ukuthi izilimo zakho azihlaselwa yimikhuhlane lezibungu ngakho kumele uthenge imithi yokufafaza leminye imithi efafazwayo endimeni eyenza ukuthi kungabi lokhula,” kulandisa uMnu Moyo.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele bakhethe umhlabathi olungele izilimo zabo bekhangele okuthiwa ngama-soil factors okugoqela ukuvunda komhlabathi lobumunyu bawo (soil pH).

“Kuqakathekile ukuthi umlimi abekwazi ukuthi isimo somhlabathi sensimu yakhe simi njani. Lapha siyabe sikhangela ukuvunda komhlabathi, ukuwuhlolisisa ukuthi umunyu lokuthi awulanyongo ukwenzela ukuthi siwelaphe nge-Agricultural lime. Nxa ungavundanga ngokweneleyo umlimi kuyabe kumele afake umquba lenye imvundiso ethengwayo enjengabo-Compound D,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds