Abalimi kabangene kuhlelo lwentwasa

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Abalimi kabangene kuhlelo lwentwasa Induna uNhlamba waseGwanda umi phakathi kwensimu yakhe esigejwe amagodi okuhlanyela

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development Advisory Services, esabelweni se-Matabeleland North isikhuthaze abalimi ukuthi balime belandela uhlelo lweNtwasa ukuze bazitholele inala.

Oyingcitshi kwezokulima lezokufuya, umqondisi kunhlanganiso le uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni, uthe lonyaka kukhangelwe ukuthi izulu elizakuna lingaba ngaphansi kwalokho esikujwayeleyo kumbe line kakhulu okwesikhathi esifitshane. Ngakho-ke uthe yikho abalimi bekhuthazwa ngokuthi bangene kuhlelo lweNtwasa.

“Sinanzelela ukuthi kumaviki ambalwa edluleyo kwezinye indawo zelizwe kuke kwana izulu lesiqhotho elilolaka. Izulu leli litshiye libhidlize kakhulu ngesikhathi sonaleso esifitshane nanko phela kwezinye indawo izifuyo zifile zitshaywa yinkosazane.”

“Ekugebheni amagodi lapha balimi kumele silandele iziqondiso esiziphiwa ngabalimisi ngezindawo ngezindawo. Amagodi la kumele abe yi-15cm ukutshona konke lobubanzi bawo. Nxa seligebhile amagodi kumele lifake okuthiwa yi-agricultural lime eyokwelapha umhlabathi inyongo. Lifake njalo lomvundiso waphansi iCompound D.

“Nxa izulu selinile amanzi angena emagodini, beselihlanyela nxa izulu selinile. Ngemva kokuhlanyela yembesani umhlabathi lisebenzisa amahlanga, utshani lamahlanga engqoloyi esithi ngesilungu yi-mulching. Lokhu kwenzelwa ukubamba umdaka ukwenzela ukuthi kungaphangisi ukoma,” kuchasisa uMnu Nyoni.

Uphethe ngokuthi labo abazenelisa ukugebha amagodi, uHulumende uzabanika inhlanyelo yamabele, isugar beans, sunflower, inyawuthi, indumba zesintu lemvundiso (fertiliser).

“Labo abazenelisa ukugebha amagodi kuhle uHulumende uzabancedisa ngenhlanyelo yamabele, inyawuthi, sugar beans, sunflower lemvundiso. Ngakho-ke ngithi kini balimi asisebenzenini singahlaleli izandla, asisebenzeleni izisu zethu,” kuphetha uMnu Nyoni.

 

Share This:

Sponsored Links