Ukuqakatheka kokuhlolwa komhlabathi

23 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Ukuqakatheka kokuhlolwa komhlabathi Umhlabathi osulindele ukulinywa

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMISI sebekhuthaze abalimi ngokuqakatheka kokuhlolisa umhlabathi wendima abazalima kuzo ukuze bakwazi ukuthi umhlabathi wabo usilelani lokuthi kawula mikhuhlane yini.

Ongumlimisi esabelweni se-Matabeleland South uNkosazana Moreblessing Dube ukhuthaze abalimi ukuthi ukuhlolisa umhlabathi akube yingxenye yamalungiselelo okulima esigaba sika2023 kusiya ku-2024. 

“Ukuhlolwa komhlabathi akube yingxenye yamalungiselelo amasimu ngalesi isikhathi sokulima. Ukuhlolwa komhlabathi kwenzelwa ukuthi umlimi abone ukuthi yikuphi ukudla komhlabathi okusilelayo okuncendisa isilimo azasilima ukuthi sikhule lokuthi kubonakale ukuthi umhlabathi awula nyongo kumbe umunyu letshukela elingakanani,” kutsho uNkszn Dube.

Umquba

“Kuqakathekile ukuhlolwa komhlabathi ngoba kuyancedisa umlimi ukuthi abekwazi ukuthi insimu yakhe idinga imvundiso lomquba onganani njalo kwenza ukuthi umlimi angasuki esefaka umvundiso omnengi kakhulu. Ukuhlolwa komhlabathi kwenziwa zingcitshi ezakufundelayo, bayacupha umhlabathi olingeneyo bahambe lawo kuma-laboratory abo bayewuhlola, yikho lapho abazaphuma khona lempumela. 

“Umhlabathi nxa usiya hlolwa uhamba uwomile njalo uphinde ukhangelwe ukuthi awula mpande lamahlamvu okwasalelayo okwezilimo ezadlulayo. 

“Okunye njalo okuqakathekileyo yikugcina impumela yokuthi umhlabathi utholakale unjani lokuthi utholakale ulezinga elinganani lemvundiso, lokhu kuyancedisa nxa suwuhlola futhi ngomunye umnyaka, kuyabe sokuzakutshengisa ukuthi wenelisile ukulandela izilinganiso zokufaka umquba lemvundiso,” kuchasisa uNkszn Dube

Esephetha uthe ukuhlolwa komhlabathi kuqakathekile ngoba kuyancedisa umlimi ukuthi abekwazi ukuthi yikuphi ukudla kwezilimo okusilelayo emasimini akhe.

“Sengiphetha ngithanda ukukhuthaza abalimi ukuthi bayehlolisa umhlabathi ukuze babekwazi ukuthi umhlabathi usilela kuphi ukudla, lokuthi babekwazi ukuthi indima zenu zifuna umquba lemvundiso enganani,” kuphetha uNkszn Dube.

Share This:

Sponsored Links