Ezakuleli

0 162

Musa Janga
KULENDODA yelokitshini leNketa koBulawayo emiswe phambi komthethwandaba weWestern Commonage kuviki edluleyo ngemva kokuba ibhaxabule umkayo ngoba eyale ukuthi athathe unkosikazi wesibili.

UJonathan Juru oleminyaka engu-27 yokuzalwa umiswe emthethwandaba esetheswa icala lokubhaxabula umkakhe uEmmaculate Tamai oleminyaka engu-20 yokuzalwa ngoba eyale ukuthi umkakhe athathe isithembo.

Umtshutshisi kulelicala uMnumzana Kenneth Shava ubikele inkundla ukuthi mhlaka 10 Zibandlela lonyaka umetheswacala uJuru wabikela umkakhe ongumamangala ukuthi usefuna ukuthatha umakhwapheni wakhe amenze unkosikazi wesibili ngoba ufuna ukuthi isibongo sakhe siqhele.

Kubikwa lokhu akuzange kuhambisane kuhle lomamangala ngoba kwahle kwaqala ingxabano umetheswacala wasetshaya umamangala ngenqindi okwenza umamangala wayabikela amapholisa eNketa okwabangela ukuthi uJuru abotshwe.

Umsolwa ucele uxolo enkundleni wathi kwakungayisiyo nhloso yakhe ukuthi atshaye umkakhe kodwa yena akufunayo yikuqhelisa isibongo sakhe ngokuthatha abafazi ababili.

“Bengingahlosanga ukumtshaya kodwa ukwala kwakhe ukuthi ngithathe umfazi wesibili yikho okungikhubileyo, ngicela inkundla layo ingixolele,” kuchaza uJuru.

Ngemva kokulalelisisa lelicala umantshi uLungile Ncube ubike ukuthi ukutshaya umkakhe bekungayisiyo indlela yokulungisa umtshado wakhe ngakho uqume ukuthi umethwesacala abhadale imali engange-$100 kumbe ahlale amalanga angamatshumi amathathu ejele.

0 231
UDJ Promise Mapressa

Ethel Ncube
KULEQULA labahlabeleli bakuleli abaseSouth Africa asebebophe iqhinga lokukhumbula lapho abavela khona nanko phela sebesungule uhlelo lokuphakamisa isikolo seGombalume esiseTsholotsho ngokusipha impahla eyehlukeneyo yokusebenzisa ebalisa amabhuku, insiba kanye lokunye okutshiyeneyo.

Iqembu leli elithiwa yiNjiva Home Coming likhangelele ukwenza imincintiswano yemidlalo etshiyeneyo egoqela eyebhola lokuqaga lelenyawo, eyokugijima kanye leyokugida ngenyanga kaMpalakazi.

Ekhuluma loMthunywa omunye walabo abalungiselela umcimbi lo, uDJ Promise Mapressa uchaze ukuba bafuna ukuphakamisa imfundo endaweni yakibo ngokuphathisa abafundi besebenzisa imidlalo etshiyeneyo.

“Sinxusa wonke umuntu owafunda esikolo sakithi ukuba aphathise ngokupha lokho alakho kungaba libhuku kumbe usiba kumbe ama-yunifomu abafundi konke kwamukelekile ukuze kuthi kusiyafika ilanga lomcimbi sekubuthelelwe impahla enengi.

“Sihlangene labaculi ababalisa uAllen Ndoda, Clement Magwaza, Isibani esilamandla, Dudline and Metallic Sounds, Pershy Madozo, Nombeko Khahlela ukuze ilanga leli liphumelele.

“Kukanti amaqembu athi Ithemba labakholwayo, Insimbi zeZhwane sincedisana labo ukulungiselela ilanga likaMpalakazi ukuthi liphumelele njalo libe ngumcimbi omuhle,” kuchaza uDj Mapressa.

Uqhubekele phambili echaza ukuba kukhona abanye asebencedisile.

“Ngikhuluma nje sesilezigqoko ezintathu ezesikolo esezibuyile ezizaphiwa abantwana beGombalume. Sizaba lemidlalo elandelayo ezakwenzelwa esikolo lesi, umncintiswano webhola lenyawo iqembu elizanqoba amanye lizathola impahla yokudlala ibhola, kukanti umncintiswano wokugijima ozaqala esikolo esidala uphelele kwesitsha onqobileyo uzathola umakhalekhukhwini. Mhlalokho umncintiswano wokucina uzakuba ngowokutayila kwabantwana abancane kanye lezalukazi andubana kwethulwe isipho samabhuku lensiba zokubhala,” kubika uDj Mapressa.

Iphephandaba likazulu libuye laxhumana loMnumzana Masala Ngwenya onguye oncedisa ngemali ukuze imidlalo iqhutshwe oveze ukuba bajonge ukuncedisa kwezemfundo.

“Injongo yethu yokuncedisa isikolo yikuphakamisa imfundo njalo ngokupha umphakathi siyabe siziphakamisa kumabhizimusi ethu.

“Abazanqoba bazathola ibhasikili, izikipa, izikhwama zamabhuku, ingubo lokunye okutshiyeneyo,” kuphetha uMnu Ngwenya.

0 56

UQALILE umnyaka lezikolo zavulwa okuyinto enhle kakhulu ebantwaneni.

Lanxa kuyinto enhle lokhu abazali basele izikhwama zivuza bengela ngitsho lepeni elesikhala ngemva kokuthenga impahla zesikolo kanye lokubhadala imali yesikolo.

Lokhu kungenxa yokuthi abazali balesifiso sokuthi abantwababo bafunde babe lekusasa elihle.

Okusuka kube buhlungu-ke endabeni ezinje yikuthi lanxa abazali besebenza nzima ukuze abantwababo baphumelele ezifundweni zabo kulabanye abantwana abangakuboniyo konke lokhu, ababona kungcono ukuthi bazidlalele esikolo.

Abacabangi ukuthi abazali baswela ubuthongo ngendaba zokuthi bayabe becabanga ukuthi imali bazayithatha ngaphi kumbe ukuthi bazabhadala njani imali abayabe bezithethe ukuze bahlawule imali yesikolo.

Kuhle-ke ukuthi abantwana bengadlali ngesikolo ngoba abazali benzela bona ukuthi babelempilo engcono.

Umntwana odlala ngesikolo ecabanga ukuthi ukhawulisa omunye umuntu uyisiwula okumele abantu basizwele ngoba umuntu uyazifundela, kafundeli omunye umuntu.

Phela okuhle ngemfundo yikuthi uzifundela wena wedwa njalo nxa usufundile ngokwakho akula muntu ongakubangisa imfundo yakho.

Yebo kambe kulabanye abangacabanga ukuthi eZimbabwe yethu akusasizi ukufunda ngoba ungaze ube ufundile akula msebenzi ongawuthola kodwa into ekhona yikuthi ukufunda kuhle njalo nxa ufundile labantu bayakuhlonipha.

Lanxa kunzima ukuthi imisebenzi itholakale abantwana kabaqakathekise isikolo bafunde baze bayefika emayunivesithi bayekele ukudlala bebesebetshona bebhodabhoda.

Kuyinto enhle-ke ukuthi abantwana besikolo bahlale bekhunjuzwa ngokuqakatheka kwaso isikolo ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi indlela abantwana abaziphatha ngayo kabazi ukuthi kuqakathekile ukuthi baqine esikolo.

Kusuka njalo kube buhlungu ukuthi abantwana besikolo basuka baphatheke kuziphithiphithi lezi ezenzakalayo elizweni lethu.

Yebo kungaba lokuphambaniseka ezifundweni ngenxa yazo lezo ziphithiphithi kodwa lokho akutsho ukuthi sokumele bavale ingwalo zabo, abantwana besikolo kumele baqhubeke bebala ingwalo zabo ukuze bangasaleli emuva ezifundweni.

Kubuhlungu njalo ukuthi kulabanye abazali okubikwa ngalezi insuku zeziphithiphithi babonakala besiyathatha abantwababo ezikolo benika izizatho ezehlukeneyo zezenzo zabo.

Kuhle ukuthi abazali bahambise abantwana esikolo babekele bafunde ngoba lokhu kulilungelo labo.

Okunye okusuka kudanise yikuthi nxa abantwana bengasenzi kuhle ezifundweni zabo abazali yibo abaqala ukusola ababalisi bathi kabafundisi abantwababo kukanti yibo imbangela yalokhu ngenxa yokuphambanisa ukufunda kwabantwana.

Kuhle-ke ukuthi abantwana bakhuthazwe ngokuqakatheka kwesikolo ngoba kabenzeli muntu kodwa bayazenzela bona bodwa ukuze babelekusasa enhle.

0 157
Umtshado wamawele lenkosazana yakwaShembe obengundabamlonyeni enkundleni yokuxhumana uFacebook

KUQUBUKE indida ngenkosazana yaKwaShembe okuthiwa itshade lamadoda amabili angamawele.

Umtshado kuthiwa ubusethempelini eBuhleni ngeSonto.

Abakhulumela ibandla bawugxekile umtshado abathi awuhambisani lenqubo yebandla.

Izithombe ezihambisana le-video yowesifazane otshada labesilisa ababili zibe ngundabamlonyeni kwezokuxhumana.

Ku-video kuzwakala owesilisa ethi osekusele yikuthi kufike u“Thonono” wesibili ozomlekelela.

Abanye bebethi ngabe sesiqalile yini isithembu sabesifazane. Kuke kwabalomkhankaso wabesifazane ebandleni lakwaShembe abebefuna isithembu. Abanye bathe ngumkhuba owenziwa abatshadayo, akuyona inqubo yebandla.

Umsunguli womkhankaso wesithembu sabesifazane othe akathandi ukudalulwa uthe: “Lanxa ngingelalwazi, uma ngabe inkosazana ithatha isithembu, thina njengabagqugquzela ukuthi abesifazane bathathe isithembu, sithi ibambe ngakho. Okwamanje lumtshado ungundaba mlonyeni ngoba yinto engakaze yenzeke,” kutsho yena.

Abaxoxe leSolezwe abasonta eBuhleni bakhalile ngalo mtshado langomfundisi uNtombela okuthiwe utshadise laba njengoba kunguye olegunya lokutshadisa kuleli bandla.

UNtombela (elingatholakalanga igama lakhe), ube ukuzwa ukuthi ukhuluma lentatheli wathi: “Yeyi yeyi! Angivumelekile ukukhuluma labezindaba,” wavala ucingo.

Okhulumela abaseBuhleni, uMnumzana Thokozani Mncwabe, uthe: “Le nto oyitshoyo ayivumelekile ebandleni. Uma yenzekile ngingathi umfundisi ohlanyayo ongashadisa lolu hlobo lomshado. Labo laba abebatshadisa bayahlanya.”

Uthe into enje ifakazela isiphurofethi seNkosi iLanga esathi kuyokwenzeka izinto ezingacacile eziyodicilela phansi igama likaShembe.

UMnumzana Willington Myeni usihlalo womkhandlu ovikela ukuhlukunyezwa kwamaNazaretha, iNazareth Judiciary Council uthe, uzibonile izithombe kodwa bengumkhandlu abahambisani lesithembu noma kungesamadoda noma abesifazane ngoba balandela umthetho obhalwe encwadini yomsunguli webandla, uMphrofethi Isaiah Shembe, ongasiphasisi isithembu.

Kubhalwe ukuthi amalunga akuleli bandla kumele akhethe ukuthi atshada umtshado wasemhlabeni noma ezulwini, owasemhlabeni uvumela isithembu, owasezulwini uyasichitha.

“Thina sikholwa ukuthi abantu kumele batshade umtshado wasezulwini, wendoda eyodwa lomfazi oyedwa.”
UNkk Nomagugu Ngobese, isazi samasiko lomsunguli wenhlangano egqugquzela ukuhlolwa kwezintombi nokulandelwa kwenkolo yesintu, iNomkhubulwane Cultural Institute, uthe alikho isiko elithi amawele awatshade lomuntu oyedwa.

“Amawele kade ayeba khona kodwa aba labayeni noma amakhosikazi awo ngokwehlukana. Ukuba yiwele akuchazi ukuthi selingumuntu oyedwa.”

USolwazi Jabulani Maphalala oyisazi somlando uthe umtshado onjengalo yinsumansumane engakaze yenzeke emlandweni.

“Ukube amawele ayetshada nomuntu oyedwa ngabe kwenzeka nakuMkabayi newele lakhe uMama abazalwa yiNgonyama uJama,” kutsho uMaphalala.

Uthe ngitsho lokhu okwenziwayo kokuthi uma umuntu etshada iwele aqale afake elinye indandatho aphinde alikhumule ngaphambi kokuthi afake leli asuke eshada lalo akusilo isiko, umkhuba owenziwa abantu.

0 59

Trevor Mhlanga

AKUVAMANGA ukuzwa kuthiwa uSibanibanyana obefundela ukutshayela uwele engozini yemota.

Isizatho yikuthi umtshayeli osafundela wande ukulandela yonke imithetho yomgwaqo leyokutshayela ngoba edinga isithupha semvumo yokuyitshova imota eyedwa.

Abatshayeli bamakhombi kabanjalo, yibo abaleziga zokudlula bevalelwe emahlanganweni ezindlela bengananzi izibani ezibaneka okubomvu. Abanye uhle ubone nge ngudu yotshwala ukuthi vele konakele.

Lanxa kunjalo abantu kabagadi imota yomuntu osafundela, bagada wona amakhombi ngoba kungavumi ukuba atshayelwe ngumuntu ongela lwazi lenkambo ekutshayeleni.

Igunya balithatha lapho laba batshayeli abephula imithetho yemigwaqo bekhohlwa ukuba akuqili lazikhotha emhlane.

Nxa usaqala umsebenzi wenza ngesineke konke okwenzayo, uthembeke esikhathini lasekugcwaliseni lokhu omiselwe ukukwenza ngobunono obukhulu.

Iminyaka ingedlula emibili ubusuqala ukukhudumala, ukuzibona suhlezi pekle bese uqala ukuyekethisa umsebenzi wakho.

Manje mhlawumbe kawusadingi kulandela izimiso ezifakiweyo susebenzisa ulwazi lenkambo, kungasela lutho ongalufundiswa olutsha.

Amaphutha yikho lapho aqala khona, vele impethu ingena ngenxeba kucine kusonakala yonkana into.

Umkhuba wokuthi nxa ulento okumele uyenze uqale uyibekele isikhathi esizayo ngoba ubona sengazathi isikhathi sisese sinengi; into yakho yokungananzi ukudinga umbono wabanye ngoba usithi ungephambanise lutho; leya ngqondo yokuzithemba okwedlulisa amalawulo uze uzingenise engozini.

Yikho kanye lokhu okukutshontsela isithunzi kancane kancane njengegundwane eliluma liphozisa.

Ngiya ngibone umalukazana nxa esanda kufika kwabozala indlela aziphatha ngayo, isizotha alaso siyamangalisa.

Uba yingilosi umntanenkosi, alunge ukwedlula umangoye womlungu, akhulume ngezwi elipholileyo aze alengise ikhanda.

Nxa sokulezinyanga ezimbalwa ibhatshi lokuzehlisa liyasuswa, aqale ukuqholozela lenkulumo engabhabhathizwanga.

Mina lawe sinjalo, siyalibala ukuba impilo ibanzi kulokubona kwamehlo ethu.

Izizatho ezibambekayo lezingabambekiyo ziyaqala ukuba khona ngomsebenzi ongenziwanga ngesikhathi.

Iqiniso lokufeketha kukhulunywe ngalokhuya okungalungisiswanga ngendlela. Isikhathi kasisabanjwa, sokuhlala kulokuvukayo okusiphazamisa ekwenzeni izinto ngokupheleleyo.

Imbangela yalokhu yikulibala ukuthi la esikhona manje kwakulabanye abantu, okutsho ukuthi bakhona abanye njalo abangasala bengena endaweni yethu sesisusiwe.

Kuqaphelise lokhu, mina sengikunanzelele lami.

Nxa kuyikusebenza gadalala okukwenze wafika ezingeni osukulo kuhle kakhulu lokhu. Ngakho-ke, akusi kuhlala phansi kodwa yikuqhubeka usenza kuhle okuzakugcina kubuye kukuphakamisele phezulu ngamandla.

Ungakhohlwa ukuba uvuna okuhlanyeleyo, lanxa suke wagcwalisa iziphala ezilikhulu, ukuhlanyela okuyingcosana kuzakukwenza wehluleke ukugcwalisa lesisodwa kwelizayo.

Hlakanipha njengentethe ehlala intshompoka ukuze izilondoloze njalo ithole okuya ethunjini. Nxa kulento okumele uyenze, yenza ngemfanelo, ngobunono, ngobungcitshi, langesikhathi, ungazenzi izaba!

-Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605
kumbekumakheliomqhafazo la: mhlanga.trevor@gmail.com; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

0 279
Induna uChiya Chireya

Ethel Ncube
KULEMULI yesigabeni seGokwe elokhu itshaqekile ngokufa kwamalunga ayo amabili sikhathi sinye ngendlela engacaciyo, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Isiga lesi senzakale emavikini amabili adluleyo lapho izihlobo zikaMnumzana Edmore Gwatirinda okungasatholakalanga amagama azo ezathi zisidla ukudla okwaphuma ensimini yakhe zasukuma okwabangela ukuthi zife.

UMthunywa uzwe ukuthi uMnu Gwatirinda wadinga umuthi wedibisi kwenye inyanga oyiwo ocine usumdlele izihlobo zakhe ezimbili. Idibisi ngumuthi wokutshaya inala.

Ikhuluma lentatheli induna yakuleyondawo uChiya Chireya uveze ukuthi uMnu Gwatirinda wehluleka ukulandela izixwayiso zedibisi.

“UGwatirinda sambiza enkundleni wavuma ukuthi ukufa kwezihlobo zakhe kubangelwe nguye ngoba engazange abatshele imithetho yensimu yakhe.

“Uthi wathatha umuthi wokutshaya inala kwenye inyanga evela eMalawi. Inyanga le yamtshela ukuba konke okulinywa ensimini yakhe akumelanga kube lomuntu okudla emile. Pho-ke njengoba izihlobo zazingazi lutho ngalokho zasukuma ngesikhathi zisidla okwabangela ukuba bafe,” kubika induna uChireya.

Kubikwa ngemva kokwephula umthetho lo ababili laba bagula okwensukwana umkhuhlane ongazwisisekiyo basebebhubha okuyikho okwenza izihlobo zayadingisisa ngokufa kwabo.

Induna uChireya iqhubekele phambili ichaza ukuba umsolwa uGwatirinda wenza into ehlasimulisa umzimba.

“UGwatirinda wayemele aphumele egcekeni kungakalahleki imiphefumulo atshele abantu ngemithetho yezilimo zakhe kulokuthi kube lezidumbu phansi.

“Ngecala lakhe kazange aphike ngitsho wavuma ukuba kwaphambaniseka ukuba labo abatshonayo babengazi lutho ngomuthi wenala lowu.

Induna uChireya uveze ukuthi uMnu Gwatirinda wahlawuliswa inkomo eyodwa yokuchitha imiphefumulo engelacala.

0 469
Umphurofethi Phumulani Ncube

Bongani Ndlovu
BETHUSE abanengi abaphurofethi beGulathi eMatopo bevuma ukuthi bangabaphurofethi bamanga ngesikhathi beveza ukuba bafaka imithanithani yabo emizini yabantu bajike bathi yimpahla yalezozakhamizi eziyisebenzisa ukwenza ubuthakathi.

Laba baphurofethi bamanga abadume ngokuthi Majali Mathe kanye loPhumulani Ncube bebandla leZiyoni babanjwe ngempelaviki edluleyo emzini kaWinner Magutshwa.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye umzalwane uMnumzana Ntokozo Hadebe obesemlindelweni lo, obusesiqintini seNtundla khonale eMatopo uthe uMathe loNcube bagqibela uphondo olwalulezigodo zesihlahla sentolwane, intanga ezehlukeneyo, kuvalwe ngesipontshi sombheda kwathandelwa ngentambo zembala eyehlukeneyo kufakwe ensimini kaWinner Magutshwa.

“Ekuseni umlindelo suzaphela uNcube waqonda ensimini kababa uMagutshwa ngesikhathi kukhulekelwa uMaMoyo unkosikazi kaMagutshwa obephathekile emzimbeni wafika wenza imithanithani yakhe wakhipha uphondo lwenkomo lolo wathi yikho okubangela ukugula kukaMaMoyo njalo kungacina kusenza edlule emhlabeni,” kulandisa uMnu Hadebe.

Uthe bathi bekhangelisisa lolophondo njengabazalwane bananzelela ukuthi kukhona okutshaya amanzi.

Uqhubeke esithi ngemva kokubuzisiswa ngendaba yabo abaphurofethi bacina beveza iqiniso lokuba uMathe nguye owagebhela uphondo ensimini kaMagutshwa ngoba efuna ukubhadalwa ngembuzi kumbe obabhemi.

“Sithe sibathonisisa uNcube waveza sobala ukuba yena ubizwe nguMathe ukuba azothandaza njalo wasemtshengisa lapho okulophondo khona abuya wazolugqibela, ngoba efuna imbuzi labobabhemi,” kuchasisa uHadebe.

Intatheli ibuye yaxoxisana loMnunzana Clayton Nkala laye ongomunye umzalwane ovumileyo ukuba kuliqiniso ukuba abaphurofethi ngabamanga.

“Kuliqiniso ukuthi sibambe abaphurofethi bamanga emzini kaMagutshwa akade bebuye besithi bazokhulekela umkakhe uMaMoyo, emva kokubanjwa bavumile ukuba oyedwa wabo uMathe nguye owagebhela loluphondo ukuze bamthathele izifuyo nxa sebekhiphe uphondo lolo,” kuphetha uMnu Nkala.

Imizamo yokuthintana loMnu Magutshwa yehlule ngoba ucingo lwakhe belungabanjwa lemilayezo engaphenduli.

UMthunywa ulevidiyo eyathathwa ngabanye abazalwane ngesikhathi kubanjwa abaphurofethi laba bevuma ukuthi babuya lophondo lolu balufaka emasimini ngenhloso yokuqila isakhamuzi lesi.

USobhuku wakule indawo uObert Dube uthe udaba lolu alukafiki kuye.