Ezakuleli

0 133
ABEZIMO eziphuthumayo beseNkantolo yeMantshi eThekwini besiza ipholisa ebelidivosa lonkosikazi walo okusolwa ukuthi lidubule unkosikazi lomlamu walo lalo lazidubula phakathi enkantolo

LIPHUTHUNYISELWE esibhedlela ipholisa ngemva kokuzidubula liqeda ukudubula unkosikazi lomfowabo kankosikazi enkantolo kamantshi eThekwini izolo.

0 99

UKUPHELA kwenyanga kukhomba ukuhamba kwezinsuku, kwabanye kuza lenjabulo lentokozo ngoba bezakwamukela iholo labo bafeze izimiso zabo abazimisa umnyaka uqala. Kwabanye ukuphela kwenyanga kuletha usizi lokujabha kwenhliziyo, kumlimaze umuntu emoyeni ngoba esecabanga ukuthi ingane uyozondla ngani. Namhla nje ngizagxila kakhulu kubafana benkomo labosisi abasebenza ezindlini.

0 77

MTHWAKAZI sesiphila emhlabeni wezimanga, osekusenzakala akusamangalisi, sesiphongumangala sedlule simelele okulandelayo. Ngoba sokuyinto yemihla yonke ukubona izigigaba ezingaginyisi mathe, lokhu phela kubangelwa yikuguquka komumo, nxa umumo uguquka labantu labo bayaguquka babe ngokunye.

0 39

Silo Trevor Mhlanga

Kade zaphela insuku zamabhetshu manje sekugqokwa izembatho ezeza labelungu. Obaba lamajaha sebebonakala ngamabhulugwe lamabhanti. Sekulempahla zemicimbi etshiyeneyo, njalo sokusetshenziswa impahla ukuveza umahluko phakathi kwezinothi labayanga.

0 831
uMsebele

YiNtatheli kaMthunywa
LOKHE zingayivali imilomo izakhamizi zeMakokoba kulandela ukuba enye inyanga ithwalele omunye umphurofethi obeselokitshini leli umkhonto ifuna ukumgwaza ngoba eveze ukuthi ilomuthi omubi wokutshontshela abantu imali.

0 129

SILOKHU siqhubeka lodaba lwethu lukaMzila lapho esethuthelwe ngaphandle komuzi, ngemva kokukhutshwa esiphaleni. Sinanzelela ukuthi uNgwenya kazange abe laso isibindi sokumela ukutukluzwa ngamasotsha okwamenza waze wacina eyichaza indaba yokuthi umuntu odingwayo wayesesiphaleni.