Ezempilakahle – Health News

11 months ago | May 17, 2018

Ukuzwisisa iPost Exposure Prophylaxis

INHLANGANISO yeNational Aids Council (Nac) isinanzelele ukuthi inengi labantu lomele ulwazi ngePost-Exposure Prophylaxis ...

12 months ago | May 10, 2018

Pheka loMam’ uMaSiwela: Kuyafiwa ngomngqutshu

Umngqutshu yikudla esikhule sikudla emitshadweni lakweminye imicimbi ebesisiya kuyo, lokhu okwerayisi yebo besiyidla ...

12 months ago | May 3, 2018

Pheka loMaSibanda: Uyaziluma ulimi ngamacimbi ale-curry

Nansi-ke isitshebo esingadingi mali, awutshoni esambeni ukuthi utshebe. Uvele uziqondele esihlahleni sakho sephane ...

1 year ago | April 19, 2018

Pheka loMam’ uMaNyoni: Pheka amaqebelengwana engqoloyi

Ungavele unathe itiye eleqebelengwana lengqoloyi ekuseni uyatshona usuthi nti isisu singangesikananane, lesitshwala ...

1 year ago | March 29, 2018

Pheka loBab’ uDale: Lacto chicken stew

UNGALABILA lokhu kudla uzahlala ulenyama yenkukhu le lacto kungasasileli endlini ngoba kuyafiwa-ke lapha, ngu ncinda ngibophe.

1 year ago | March 22, 2018

Pheka loMaNcube: Unambitha ungaqedi ngebhobola

Okudingakalayo – Ibhobola – Itamatisi elisikelelweyo – Ama-tablespoon amabili edobi – Ingxenye ...

1 year ago | March 1, 2018

Wenziwa yiGoli

silo Pumulani Mpofu Abantu bayaphuma besiya eGoli bezama ukudinga amadlelo aluhlaza lempilo engcono kodwa lokhu ...

1 year ago | February 8, 2018

Ukubanjwa iganyavu akusicala lakho

silo Pumulani Mpofu UKUBANJWA iganyavu kuyindlela yokubamba ngamandla umuntu ukuthi aye kwezemacansini kungela ...

1 year ago | February 1, 2018

Pheka loMaMoyo: Luluju lodwa isinkwa sengqoloyi

AWUPHINDI uthenge ifulawa futhi ungavele udle isinkwa sengqoloyi esiphekwe ngamalahle, utshona uqumbile ilanga lonke ...

Imikhuba lamasiko esiwalandelayo

silo Pumulani Mpofu KULEMIKHUBA lamasiko esakhula sawathola esenziwa ezimulini lathi saqhubeka lawo. Kokunye nxa ...

1 year ago | January 25, 2018

Pheka loMaSibanda: Yizo yizo ngama-Coated Matemba Fritters

KAKAPHELI uZibandlela ngiyazi inengi lethu imali dololo iphelele kundleko zesikolo zabantwana lekugideni ngeKhisimusi. ...

1 year ago | January 18, 2018

Pheka loMaNdlovu: Amakhowa ayahlabusa loba engelamphelekezeli

LOBA kuthiwa amakhowa awuwathandi ungawapheka ngendlela le engizakutshela ngayo uzahlala uwapheka emzini wakho uze udinwe.

Amanga kawabhadali

silo Pumulani Mpofu I-TRINITY Project yinhlanganiso ekhangela ngokuqakatheka kokuthi umntwana abe lencwadi yokuzalwa. ...

1 year ago | January 4, 2018

Zonelwa mvunye

Karen Mpofu Nxa umzali ubesaziwa njengesela esigabeni lenzalo yakhe yonke ibizwa kuthiwa ngabantwana besela. Kunjalo-ke ...

1 year ago | December 28, 2017

Pheka loMaNcube: Uyaziquma ulimi ngama-Chocolate Chip Cookies

Sizajabula imiphimbo eminengi ngezibiliboco ezizadliwa ngeKhisimusi. Kuluhlu lokudla okumele ukuphekele imuli yakho mama ...

Kutheni bo, sebuyephi ubuntu?

Amalungelo lemilandu yethu sonke silo Karen Mpofu Kungabe sekwenze njani mahlabezulu abantu bengasamnaki umntwana bethi ...

1 year ago | December 7, 2017

Kwaze kwanzima ukukhuliswa ngubaba ongakuzaliyo

Silo Pumulani Mpofu KulIVIKI sixoxisane loPhindi Nxumalo oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili lane ngodaba ...

1 year ago | November 23, 2017

Ukuqakatheka kweWili (will)

IWILI (will) yincwadi etshiywa ibhalwe ngumufi ichaza izifiso zakhe zokuthi ufuna ilifa lakhe labiwe njani lapho ...

Pheka loMaSithole: Yis’dabhula sodwa i-Vanilla Sponge Cake

Ikhisimusi isisondele abantwana labanye abadala engibaziyo sebemelele ezimnandi ezenza umlomo ugobhoze amathe.

1 year ago | November 22, 2017

Pheka loMaNdlovu: Uyaziquma ulimi ngama-sweet chilli chicken wings

Uphiko lwenkukhu luthandwa ngabantu abanengi, emizini eminengi lufakelwa abadala ngoba bayakwazi ukuthi alumnandi nje ...

1 year ago | November 9, 2017

Iqakathekile incwadi yokufa

silo Pumulani Mpofu Senginanzelele ukuthi zikhona izinto esizithatha lula kodwa zona ziqakatheke kakhulu okubangela ...