Ukondla umntwana kungumlandu wakho mzali

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

uMthunywa

Phumulani Mpofu

Kulusizi ukubona abantwana benganakekelwa ngabazali. Kulezinsuku sokuvame kakhulu emphakathini ukuthi abazali behlukane ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo kungakho lokhu kucina kubangela ukuthi abantwana abanengi bacine bethwala amagabha avuzayo ngenxa yokuthi abazali babo bayabe sebehlukene njalo kungekho olendaba lokubanakekela.

Umthetho welizwe usumuhle-ke kulezinsuku ngoba uthi abazali bobabili balomlandu wokuthi banakekele abantwababo. Lowo ogcine abantwana ulelungelo lokumangalela lo alomntwana laye ukuze abhadale imali yesondlo. Ukusekela lokho sekwaba lenhlanganiso ezincedisana lomphakathi ukuze abantu babekwazi amalungelo abo. I-Trinity Project Trust isebenzisana lezinye inhlanganiso ezinengi ikhuthaza inhlalakahle yabantwana. Loba ngaze behlukane abazali abantwana kumele baqhubeke bephila kuhle. Kungakho umthetho weZimbabwe uyakhangela ukuthi abantwana bahlezi kuhle.

UNomalanga yintombi eleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu. UNomalanga uhlala esigabeni seKhandamhlophe ePlumtree. Ulabantwana abathathu: uSanele, uBanele loZanele. UNomalanga wendela kuMelusi ohlala duzane laye. UMelusi ubesebenzela edolobheni lakoBulawayo engumbalisi, uNomalanga labantwana bona behlala ekhaya. UMelusi wayelobole uNomalanga eleminyaka engamatshumi amabili.

Khonapho nje eseqedile izifundo zakhe zaphezulu kodwa abazali bakhe bathi abalayo imali yokuthi aqhubekele phambili. Umendo kaNomalanga ubumuhle, ephila kuhle lomkakhe.

Impilo iqale ukuguquka uMelusi engasathumeli abantwana imali yokudla leyokunye. Kwamhlupha uNomalanga kodwa wazitshela ukuthi mhlawumbe omunye wakhe usebunzimeni. Lathi lifika ikhefu labantwana besikolo sebevalile, uMelusi akabuyanga ekhaya njengenjwayelo. UNomalanga waseqala ukungahlaliseki. Ethi lapho ezama ukutshayela uMelusi ucingo lungangeni. Wasebona icebo lokuthi agade aye koBulawayo ayekhangela ukuthi izinto zime njani. Wathatha abantwana wayabatshiya kunina uMaDube wathi uzaphenduka ngemva kwensukwana. Wangena indlela elubhekise koBulawayo.

Uthe efika lapho okuhlala khona uMelusi wamangala ebingelelwa yintombazane emhlophe nke. Yazibika ukuthi yona ibizo layo nguSizani. Wambingelela wasebuza ukuthi yena wayengaba ngubani. Intombazana le yamphendula yathi yona yintombi kaMelusi. Akumphathanga kuhle lokho uNomalanga wahle wahlaba umkhosi. Yonke imibuzo yakhe ayetshona ezibuza yona yahle yaphendulwa. Ngesikhatshana nje uMelusi wayesethutshile. Wacela ingcazelo yokuthi kungani wayemenze isihluku esingaka? Wayezabathini abantwana? UMelusi wamtshela ukuthi yena wayengasamthandi njalo wayengasaphenduki ekhaya. Wahle wamtshela ukuthi azame ukuhlela kutsha impilo.

Waswela lapho ayengalubhekisa khona uNomalanga. Wakhumbula umngane wakhe owayehlala edolobheni uThobekile. Wamtshayela ucingo, akuhlalanga isikhathi wabuya wazomthatha. Ngemva kokulandisela umngane wakhe ngesimo ayekiso, UThobekile wamtshela ngenhlanganiso ezincedisa omama ngokudinga usizo lwemali yesondlo. Ngelanga elilandelayo wavuka ekuseni uNomalanga wayacetshiswa ngokumangala imali yesondlo eTredgold. Bamtshela into ezazifunakala ukuze amangale i-maintenance. Wazwisisa kakhulu ukuthi impilakahle yabantwabakhe iqakathekile loba nje yena lomkakhe babengasoke benelisa ukulungisa umtshado wabo abantwana kwakumele banakekelwe.

Ngokuya kwesikhathi wamangalela imali yesondlo. Wenelisa ukuthola imali yokuthengela abantwabakhe ukudla leyokubasa esikolo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi umphakathi wazi kuhle amalungelo abo ukuze lapho bephanjaniswa bazi okokwenza.

Asihlanganeni kuviki ezayo

-Thintana lomlobi ku-0773195055 laku [email protected]

Share This:

Sponsored Links