Pheka loMaKhumalo: Umhwabha oledobi

02 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Pheka loMaKhumalo: Umhwabha oledobi

uMthunywa

Umhwabha oledobi yisitshebo esimnandi njalo esingaduliyo ngoba lanxa kungelamafutha uyazidlela ukholise.

Uyaziquma ulimi wedwa nje ngobumnandi kuphela. Inengi selijayele ukudla umhwabha ulemibhida kumbe ulemisobho. Ngithe ingilizwise oledobi.

Okudingakalayo
– imbiza
– inkomitsho ezintathu zamanzi
– umhwabha owomileyo
– isawudo
– ingiga
– umgigo
– idobi
– ukhezo lokupheka

Ukupheka

– Qala ngokugiga umhwabha wakho ungakawupheki ube zimvuthu.
– Ungaqeda ukugiga uwuxwathise emlilweni uthele inkomitsho ezintathu zamanzi uvuthwe kakhulu. Nxa suvuthwa faka izipunu zedobi olithandayo uhlanganise ngokhezo ufake lesawudo.
– Yekela kuvuthwe ngomlilo olingeneyo, uqaphele kungatsheli ube uthela amanzi mbijana mbijana ukuze kuvuthwe kube ngumsobho ojiyileyo.

Ukudla
Umhwabha lo umnandi kakhulu, uyaziluma ulimi. Udle lesitshwala.

Share This:

Sponsored Links