Imfundo lilele elikuphakamisayo

17 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Imfundo lilele elikuphakamisayo

uMthunywa

NguDr Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium
Bakwethu, ngiyathaba ukuba sibuye sixhumane njalo kuloluluhlu lwezindatshana ezivela emazweni.

Ngike ngama okwesikhatshana ngenxa yembambeko zomsebenzi, kodwa banengi ababezikholisa lezindatshana bangikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngibachathekela ngokwenzakala emazweni atshiyeneyo.

Ngiyambonga uMthunywa, iphephandaba likazulu, ngokunginika lelithuba ukuze sabelane esihlangana lakho amazwe ngamazwe.

Emazweni angu-70 esengawethekelelayo ngihamba ngezemfundo sengahlangana lokunengi okwangivula amehlo, ngabubona ubuhle lokusilela kwemfundo yakwelakithi.

Phela abadala bathi ukuhamba kuzala induna — ngizalichathekela okunengi esengihlangane lakho okugoqela ezemvelo, impilo, imvunulo, ezenkolo, ezokuhamba, ukudla lokunye okunenginengi.

Phela sengake ngadla umahamba lugege, ngitsho inkala yonale eliyaziyo. Lengedla zonalezi ogogo ababephala ngazo indiwo sengake ngazidla ziluhlaza zingaphekwanga zinembuluka sadelele.

Bakwethu, sesingenile emnyakeni omutsha oka-2019. Lo ngumnyaka obaluleke kakhulu kwezemfundo emhlabeni wonke jikelele.

Mhlaka 3 kunyanga kaMpalakazi inhlanganiso yeZizwe ezibambeneyo eye-United Nations yenza isinqumo esiqakatheke kakhulu — amalunga alinhlanganiso amukela isicelo seNigeria ukuthi umhlaka 24 Zibandlela kube lilanga lezemfundo emhlabeni wonke (International Day of Education).

Ngakho-ke kusukela kuZibandlela walonyaka lelilanga lizaqakathekiswa emhlabeni wonke, kube yisikhumbuzo kubani lobani ukuthi imfundo yisiqokoqela.

Ngesikhathi inhlanganiso yeZizwe eZibambeneyo isenza lesisinqumo, ingatsha zemfundo lazo zonke izinhlanganiso ezithuthukisa imfundo emhlabeni zazibuthene emhlanganweni wezemfundo owawenzelwe e-Brussels, isigodlo seBelgium.

Imbiza yayizwiwa ngoluthi, kugcwele ubukhokheli bonke, izikhwicamfundo labamelele ababalisi labafundi.

Injongo yalumhlangano kwakuyikuhlaziya imizamo esithethwe ngoHulumende emazweni onke omhlaba ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulandelwa izinhloso zentuthuko (Sustainable Development Goals) ezavunyelwana kuNhlanganiso yeZizwe ezibambeneyo ngo-2015.

Lezinhloso kukhangelelwe ukuthi zigcwaliseke ngomnyaka ka2030.

Umhlangano lo waqonqosela kakhulu ngokubaluleka kwababalisi, wakhuthaza oHulumende ukuthi babone ukuthi wonke umntwana ufundiswa ngumbalisi ofundele umsebenzi.

Umhlangano lo wagcizelela kakhulu ukuthi bonke abantwana, ikakhulu amankazana labagogekileyo baphathiswe ukuze bathole imfundo.

Ingatsha zezemfundo zakhuthazwa ukuthi zisekele iziko ukuze wonke umntwana afundele ekilasini elezingwalo lakho konke okufunekayo ukuze aphumelele.

Kuleminye imihlangano emikhulu yezemfundo ehleliweyo ezaqhutshwa ngoNtulikazi langoMpandula lonyaka esigodlweni seZizwe Ezibambeneyi eNew York.

Le imihlangano ezangenwa ngomongameli bamazwe atshiyeneyo kukhangelelwe ukuthi iphume lamaqhinga okuthuthukisa ezemfundo emhlabeni wonke.

Phela bakwethu imfundo ibalulekile njalo yinsika yelizwe. Iyamvula umntwana obeyibusuku acine esesenelisa ukubala lokubhala.

Imfundo iyamvula umuntu inanabule umqondo njalo ijulise umbono wakhe.

Imfundo inika izisebenzi ezithwele inotho yelizwe amano lamacebo.

Thina eZimbabwe silenhlanhla ngoba inengi lethu lifundile njalo izisebenzi ezafunda kuleli ziyaqakathekiswa kakhulu kwamanye amazwe.

Ngikhuthaza bonke abantwana labontanga ukuthi basebenze gadalala ezikolo lemakolitshini ngoba imfundo lilele elikuphakamisayo, ukhwele uyefika esiqongweni sempilo.

Share This:

Sponsored Links