Linganathi amaARVs angekho emthethweni

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Linganathi amaARVs angekho emthethweni AmaARVs

uMthunywa

Tadiwa Nyatunga-Pfupa
ABE-NATIONAL Aids Council bacebisa abantu bonke abakuhlelo lwama-antiretroviral therapy (ART) kanye lalabo abasazongena kuloluhlelo ukuthi banathe amaphilisi abo njengokulaywa kwabo ngabezempilakahle.

Okwakhathesi akukabi lendlela zokwelapha igcikwane leHIV. Yonke imithi okungabe kuthiwa iyelapha igcikwane leHIV kumele iqale ihlolisiswe ngabaphezulu kulandelwa imithetho yeZimbabwe.

Sokufike kwabeNational Aids Council (Nac) ukuthi sekulamaphilisi lezihlahla ezithengiswayo elizweni okubikwa ukuthi kuyelapha igcikwane leli.

Amanye amaphilisi la alethwa ngokungekho emthethweni elizweni, amanye enziwa khonapha. Le imithi kayikahlolwa ukuze kubonakale ubufakazi bokuthi ingasetshenziswa kungakho kalivunyelwa ukuthi linathe amaphilisi la.

Asikhuthazi ukuthi kusetshenziswe izihlahla kumbe imithi yesintu ndawonye lama-ARVs.

Ama-ARVs ewodwa asebenza ngokugcweleyo ekwelapheni izifo ezingabangelwa ligcikwane leHIV njalo awadingi usizo lwezihlahlakazana kumbe eminye imithi nxa esetshenziswa ngendlela eqondileyo njengokutshelwa ngabezempilakahle.

Inengi lezihlahlakazana lezi ziyingozi.

Ziyabe zingahlolisiswanga ukuze kubonakale ukuthi zisebenza njani lokuthi ziphephe okunganani.

Okwakhathesi sekulezigulane ezibulawa yikungasebenzi kuhle kwezitho zomzimba ngenxa yezihlahlakazana lezi. Izitho zakhona ezinengi zigoqela isibindi kanye lezinso njalo sekube labantu abafayo ngenxa yalokhu.

Inengi lezihlahlakazana lezi alibhaliswanga kwababona ngezemithi abeMedicines Control Authority of Zimbabwe.

Inengi labantu lididekile njalo likhangwa zindlela izihlahlakazana lezi ezipakitshwa ngayo zithengiswe besebecabanga ukuthi zisemthethweni. Lingayengwa bakithi.

UChief Executive Officer weNational Aids Council uDokotela Tapuwa Magure ubike ukuthi imithi emitsha kumele iqale ihanjiswe kumakilinika ukuthi iqale ikhangelwe phambi kokuba inikwe umphakathi ukuthi anathe.

“Abe-Nac abezwanga ngamakilinika lawo alapha kanye lakwezinye indawo jikelele aseke enziwa atshengisa ngokugcweleyo ekunakekeleni igcikwane leHIV. Labo abathi bathola indlela zokwelapha igcikwane leHIV kumele batshengise ubufakazi obugcweleyo kanye lemvumo phambi kokuba batshele umphakathi ngakho,” kuchaza uDkt Magure.

Abanye abalungisa lawo maphilisi bengabe bahambisa imithi yabo ukuthi iyohlolwa kodwa akukavunyelwa ukuthi iqale ukuthengiswa ngoba ukuhlolwa kwakhona kungakaqedwa.

Ukuxubana kwamaphilisi kwenza kubenzima ukuthi asebenze ngendlela ezanceda impilo zabantu. Lizwisise ukuthi akukho emthethweni ukufaka amaphilisi angavunyelwayo ngabe Medicines Control Authority of Zimbabwe (MCAZ).

Thola imithi yakho eqondileyo endaweni eziqondileyo zempilakahle. Lingavumi ukuqilwa izimali zenu elizisebenzele nzima. Nakekelani impilakahle yenu.

Indlela eziqondileyo zokwelatshelwa igcikwane le HIV yilezi:

1. Hamba uyehlolelwa igcikwane le HIV.

2. Nxa usuhloliwe watholakala ulegcikwane, uyalayelwa kwabezempilakahle lapho okuyabe kuzagcinwa khona imbali ngempilakahle yakho uhlolwa ubesulungiselwa ukungena kuhlelo lwama-Antiretroviral therapy.

3. Kumele njalo uzinakekele ngokuzelula umzimba nsuku zonke (exercising) kanye lokudlla ukudla okulungele umzimba.

Share This:

Sponsored Links