Yazi ilungelo lakho

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Yazi ilungelo lakho

uMthunywa

Phumulani Mpofu

Inhlanganiso yeTrinity Project isincede abantu abanengi edolobheni lakoBulawayo lakwamanye amadolobho jikelele. Inhlanganiso le ekhangele kakhulu ngamalungelo abantwana lokuthi lawo malungelo ancedisa njani ekuphileni kahle kwabantwana. Kulabantu abancedisa omama labobaba ukuthi badinge usizo lwemali yesondlo.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ecabanga ukucela imali yesondlo ebe lamaphepha eneleyo. Umuntu kumele abele-bhuku lebhanga aphinde abekwazi ikheli lomuntu afuna ukummangalela imali yesondlo kungaba yikheli yendlini loba yalapho asebenza khona. Lokhu kuyancedisa amapholisa ukuthi abekwazi ukuthi aqonda ngaphi nxa esehambisa amasamanisi.

Ukungezelela kulokho umuntu nxa emangala i-maintenance kumele abelemali yokuyenzisa amasamanisi, le iyatshiyana kusiya ngokuthi uzawenzisa ngaphi. Indaba le izakhuluma ngemihlobo emibili yemali yesondlo: i-child maintenance le-spousal maintenance.

Owesifazana lowesilisa asebehlukene kodwa bake batshada bayenelisa ukuthi bamangalelane i-maintenance. Lesi yiso isondlo esibizwa ngokuthi yi-spousal maintenance. Imali le iyabe incedisa lo ongazange ake asebenze besatshadile kumbe obesebenza lapha lalaphana ezuza imali encane.

Umtshado awuqakathekanga noma ngowesiko kumbe owenkantolo. Kungumlandu welizwe ukuthi ubone ukuthi abantu bayanakekelana. Kodwa-ke i-spousal maintenance ilakho ukuthi iphele nxa lo oyibhadalayo esethe waphelelwa ngumsebenzi kumbe lo omunye esetshade lomunye. Isondlo somntwana (child maintenance) sona yimali encedisa ukugcina abantwana abaleminyaka engu-18 kusiya phansi. Omangalela imantainence akulandaba ukuthi ngubani, kungaba ngumama, ubaba, umama omncane loba umakhelwane.

Okuqakathekileyo yikuthi umuntu omangalela i-maintenance kube nguye owaziwayo ngumthetho. Imali le iyabe ilomlandu wokuthenga izinto ezifunwa ngumntwana lokuthi zibhadale esikolo. Abazali abanengi bavame ukuthi bathathe lelithuba ukuthi baphindisele okubi abayabe beke bakwenziwa ngumuntu abayabe bemangalela imali yesondlo.

Abanye benza lokhu becatsha ngokuthi abasebenzi kukanti vele abazali bonke kumele basebenzele abantwana. Kungakho kunhlanganiso yeTrinity Project Trust umuntu uyachasiselwa ukuthi imali le iyabe incedise umntwana hatshi ezinye izinto eziyabe zingaqondananga lenhlalakahle yabantwana.

Ngakho-ke ukugoqela konke lokhu, imali ekhitshwayo ku-maintenance ngeyokuncedisa lapho efunakala khona. Imali ye-maintenance ayisiyo yokugcizelela lapho abantu sebehlukene kumbe sebephambanisene.

Imali le ayisiyo yokuzwisana ubuhlungu. Kujwayelekile ukuthi abantwana bayasetshenziswa. Imaintenance ngeyokuthenga into eziqakathekileyo ukubhadala ischool fees lokubhadala isibhedlela lapho umuntu ephathekile.

Asihlanganeni kuviki ezayo!
l Xhumana lomlobi ku 0773195055,[email protected]

Share This:

Sponsored Links