Yiziphi izibonakaliso zemvukuzane yebele?

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Yiziphi izibonakaliso zemvukuzane yebele?

uMthunywa

Kuwe Dokotela
NGINGOWESIFAZANA oleminyaka engu-25 yokuzalwa. Selokhe kwaqala inyanga le abantu bagqoka izigqoko zombala oyi-pink njalo bakhuluma ngemvukuzane yebele. Kimi kuzwakala kusesabisa. Angilalo ulwazi ngakho konke lokhu. Umuntu engabakwazi njani ukuthi uselemvukuzane yebele njalo iyelapheka yini?
Pinky.

Kuwe Pinky
EZimbabwe, imvukuzane yebele yimvukuzane evamileyo kubomama abansundu ilandela i-cervical cancer. AbeZimbabwe National Cancer Registry bathi imvukuzane le yengeze nge-12,5% ubunzima bemvukuzane kubomama ngomnyaka ka2013. Imvukuzane yebele yaba le 21,3% kumvukuzane zabesifazane abangayisibo abansundu eZimbabwe. AbeZimbabwe National Cancer Registry bathi imvukuzane yebele siyengeze nge7% kunani labantu abafayo bebulawa yimvukuzane elizweni.

Konke lokhu sokunganakekelwa lula nxa uthe wahlolwa masinya njalo nxa usazi isimo sakho seHIV. Nxa amasotsha omzimba wakho engasebenzi kuhle ukwelatshwa kwemvukuzane yebele kungaba nzima. Hamba uyehlolwa wazi isimo sakho. Thola ukwelatshwa masinya njalo unathe imithi njengokutshelwa ngababona ngezempilakahle.

Ingozi zemvukuzane yamabele

Izifundo sezitshengise ukuthi abanye abantu sebengaba lemvukuzane ukwedlula abanye. Lokhu kubizwa kuthiwe yizigaba zengozi. Ukuziphatha lokunye nje okungena kuzigaba zengozi zemvukuzane kuthiwa zimbangela zengozi. Ingozi ingezeleleka nxa:

-Suleminyaka ephezu kwengamatshumi amane.

– Kulembali yemvukuzane yamabele emulini.

– Waphangisa ukungena esikhathini ungakenelisi iminyaka elitshumi lambili njalo waphuza ukuma ngeminyaka ejayelekileyo (ngemva kweminyaka engamatshumi amahlanu lanhlanu) usengozini.

– Ubhema njalo unatha utshwala okudlula amalawulo (ukwedlula amambodlela amabili kubobaba, eyodwa kubomama ngelanga linye).

– Usidla amafutha amanengi enyamazana kanye le fayibha encane.

– Ukhuluphele kumbe uyisidudla.

– Ungela bantwana kumbe umntanakho wakuqala wabalaye suleminyaka engamatshumi amathathu (kubomama).

– Ukutshintsha imizwa okwedlulisa amalawulo (hlala udinga ulwazi ngokusetshenziswa kwemizwa kudokotela).

– Ukutshiswa lilanga kakhulu ikakhulu ngesikhathi sokuthomba.

– Nxa wake waba lemvukuzane kwelinye ibele

– Nxa unakana kakhulu.

– Ukuvikela imvukuzane yamabele.

– Kusilinganiso samatshumi amathathu ekhulwini kumvukuzane ezijayelekileyo, kubalwa lemvukuzane yamabele iyavikeleka ngokudla ukudla okwehlukeneyo okuhloliweyo, ukugcina umzimba olingeneyo kanye lesisindo somzimba esihle lokugijigijima.

Kuyakhuthazwa ukudla izidlo ezilokudla konke okwakha umzimba okulinywe ngokwesintu njalo kule fayibha enengi. Kuqakathekile ukuxwaya ukudla okusemagabheni ngoba kulamafutha amanengi, itshukela kanye lesawudo.

Qina ekudleni impande, izithelo, imibhida, inyoni kanye lenhlanzi. Njalo ubone ukuthi awukhuluphali njalo awubi yisidudla ngokugijigijima kahlanu ngeviki okwedlula imizuzu engamatshumi amathathu.

– Kumele wehlise indlela onatha ngayo utshwala (ungadlulisi amambodlela adlula amabili ngelanga nxa uyindoda, nxa ungumama ungadlulisi imbodlela eyodwa), ukubhema igwayi, ukuhotsha kumbe ukuhlafuna kumele ukuxwaye ngazo zonke indlela.

Xwayana lokuthintana lemithi yezinanakazana. Ukunganakani kakhulu, kuqakathekile ekuvikeleni imvukuzane yamabele kanye leyinye imihlobo yemvukuzane. Ukuze umuntu aphumelele kulokhu kumele aye ezifundweni ezifundisa ngokuxwaya ukunakana kakhulu.

Ukumunyisa yindlela yokuvikela, lokhu kujayelekile eZimbabwe njalo kuyakhuthazwa.

Izibonakaliso zemvukuzane yamabele

– Izibonakaliso ezijayelekileyo zemvukazane yamabele zigoqela iqhubu duze lebele kumbe ekhwapheni. Iqhubu eliyabe lizwakala lilincane njengendumba lingadala ukungahlaliseki, ikakhulu nxa libonakale umuntu ezihlola. Nanzelela ukutshintsha, ukubumbeka, kumbe ukwehla kwamabele, amanzi ahlangene legazi kumbe angela aphuma kungono, utshintsho ukuzwa kumbe ukukhangeleka kwesikhumba emabeleni kumbe ingono, ukubabomvu kwesikhumba samabele kumbe ingono, ukutshintsha kokubumbeka kumbe indawo yengono.

Ezinye izibonakaliso zigoqela ukuqubuka ngaphansi kwesikhumba, indawo eyehlukileyo kwezinye nje indawo zebele, ukuluma, ukutshisa okubuhlungu ebeleni kumbe ingono, ukwehla kwesisindo somzimba okungachazekiyo kanye loqhuqho olungapheliyo. Ezinye zalezi zibonakaliso zingabe zibangelwa ngokunye nje. Vakatshela emtholampilo oseduze lawe ungabona esinye salezi zibonakaliso.

Ukuzihlola amabele ( amanyathelo)

Isichasiso
1. Mana phambili kwesibuko, hlola amabele omabili ukuthi kaphumi lutho olungajayelekanga.

2. Khangela esibukweni, bambanisa izandla ngemva kwekhanda, ubusufuqa izandla ngekhanda. Lokhu kuyanceda ukubona nxa ukubumbeka kumbe utshintsho ekubunjweni nxa inyama zidonseka.

3. Bandezela iqolo ngezandla ukhothamele phambili ubusuyisa amahlombe lendololwane phambili. Ukudonseka kwezinyama kwenza ubulima obukhona bubonakale lula.

4. Nxa ugeza, ngezandla ezilesepa, phakamisa ingalo ngeminwe emine yesandla sokudla, bhodisa iminwe yakho uqalisa eceleni kwebele usiya kungono. Ukubhodisa lokhu kuyanceda ekuzweni amaqhubu kumbe obunye ubulima. Ulandela okwenze kuqala sebenzisa isandla senxele ukuhlola ibele lesandla sokudla.

5. Khangelela ingono eduze ubone kumbe kukhona okuphuma kizo kumbe ukuqubuka.

6. Inyathelo lesine lelesihlanu kumele aphindwe umuntu elele ngomhlane wakhangela phezulu. Isandla senxele siphezu kwekhanda, sebenzisa isandla sokudla ukuhlola ibele lenxele. Isandla sokudla siphezu kwekhanda, sebenzisa isandla senxele ukuhlola ibele lesandla sokudla. Ukulala lokhu kwenza kubelula ukuhlola amabele nxa kulobulima obukhona.

Sicela uhlolwe isifo semvukuzane yebele kanye lezinye imvukuzane. Phinda njalo uhlolwe iHIV ukuze wazi isimo sakho.

Share This:

Sponsored Links