Olungaziwayo aluthezwa

27 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Olungaziwayo aluthezwa

uMthunywa

Phumulani mpofu

Abantwana bayinsika yomuzi kungakho kubalulekile ukuthi baphathwe kuhle. Impilakahle yabantwana iyaqakathekiswa ngoba amalungelo abantwana kumele alandelwe.

ITrinity Project iyaphathisa umphakathi ukuze azwisise amalungelo abantwana. Ukuxabana kwababili kuyatholakala kodwa-ke akumelanga kucine kuncindezela abantwana.

UZanele yintombi ezalwa eGokwe. Uzalwa kunguye yedwa inkazana ebafaneni abathathu. Kunjalo uZanele wahlangana lejaha lakoTshuma uNkosana. UNkosana wafika esigabeni sakoZanele eGokwe bezogebha umgodi. Yena uNkosana elijaha elivela eTsholotsho kodwa esebenza koBulawayo.

Uthando lwavutha phakathi kwalaba bobabili bacina sebelomntwana oyinkazana. Iloba nje amasiko lemithetho yabo yayehlukene uNkosana wenelisa ukuhlawula amalobolo.

Abanewabo bakaZanele bakubona kungasilo iphutha lapho uNkosana esecela ukuthi ahambe lemuli yakhe edolobheni. Esefikile edolobheni uZanele wazama ukudinga imisebenzi ukuze aphathise umkakhe ekugcineni imuli yabo. Ingane yabo layo yayikhula.

Waqalisa-ke uNkosana ukungabuyi endlini. Ethi lapho nxa ehambe emsebenzini kumbe eholile alale engekho. UZanele wathwala nzima, kwamhlukuluza umoya ngoba wayesithi loba nje embuza kucine sokuxatshanwa esetshaywa.

UNkosana wayengasabaniki yona imali yokudla. Okwakubuhlungu yikuthi wayengelazo izihlobo uZanele koBulawayo. Kwathi ngelinye ilanga ebala iphepha uMthunywa wahlangana lesiqephu esasikhuluma ngenhlanganiso yeTrinity Project ebona ngenhlalakahle yabantwana. Wabona kungcono ukuthi ahambe ayekuzwa ukuthi babengamsiza ngani.

KungoMvulo ekuseni wavuka uZanele wageza wagezisa lengane yakhe walubhekisa edolobheni. Imbuzo ayezibuza yona yayiminengi njalo wayezibuza ukuthi wayesengenwe yini omunye wakhe ukuze abalahle.

Wafika emahofisini eTrinity Project wathola odade abakhuluma laye kuhle bamtshela ukuthi kwakumele avule i-account phakathi kwamabhanga amabili iPOSB leCABS, adinge imali yokuyenzisa amasamanisi (summons).

Kwakumele futhi abekwazi ikheli lalapho okwakusebenza khona uNkosana njengoba wayengakwazi lapho ayesehlala khona. Bamxwayisa ukuthi ilanga lithi lisiyatshona abesethole lonke ulwazi olufunakalayo.

Ngendlela ababemphethe ngayo eTrinity uZanele wezwa esiba lentshukuntshu ukuze amalungelo engane yakhe afezeke.

NgoLwesibili wavukela eTrinity bamnika usizo ayeludinga. Kwathi kutshaya ihola letshumi seqedile eTrinity bamlayela enkantolo lapho ayezathola khona usizo ngokugcweleyo. Kwadlula amaviki amabili wabuyela eTrinity uZanele esesiyabonga ngokuhle ababemenzele khona.

UNkosana wayesenika uZanele i$100 ngenyanga ukuze athenge into ezazifunwa ngumntanabo. Ngalokho kuqakathekile ukuthi umphakathi ubekwazi lapho abangathola khona uncedo ukuze lapho sebencindezelwa babekwazi ukuthi baqonde ngaphi.

Asihlanganeni kuviki ezayo.
 Xhumana Lomlobi ku-0773195055, [email protected]

Share This:

Sponsored Links