Inhlupho zalamuhla: Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi

17 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi

uMthunywa

Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi
Ngingowesifazane oleminyaka engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka engu-36.

Sileminyaka emihlanu sithandana, sesilungiselela ukutshada kodwa uhlupho yikuthi angisajabuleli ukuya emacansini.

Kuvele kuthi ngihlanye nxa angathi uyangibamba.

Angazi ukuthi kubangelwa yini lokhu ngoba nxa engekho ngiyabe ngifisa ukuba laye.

Impendulo
Kubalulekile Mzukulu ukuthi livuselele uthando lwenu kusesemasinya ngoba lingacina lingajabuli emzini wenu.

Loba yini eyenziwa ngendlela efananayo ngazo zonke izikhathi icina ingasajabuleleki.

Lisesebatsha kakhulu futhi alikatshadi kungakho kuyadanisa ukuthi selibhekane lenhlupho ezifana lalezi.

Ngakho kubalulekile ukuthi lilusukumele loludaba.

Hlala phansi lesithandwa sakho usazise ukuthi ubona kungcono litshintshe indlela yokwenza ukuze uthando lwenu lukhuthaze.

Okubalulekileyo yindlela omazisa ngayo.

Khuluma ngendlela ezamtshengisa ukuthi uyamhlonipha, engatshengisi ukumsola.

Ngenzeni, ubaleke labantwabami
Ngicela ukubuza ukuthi kufanele ngenze njani nxa kunje?

Ngilomuntu esileminyaka eyisitshiyagalombili sithandana.

Sesize saba labantwana abathathu.

Sengike ngavela kibo ngenhloso yokucela umlilo, kwasala izinto ezincane ukuze ngiqede.

Manje usisi usengenzela izinto engingaziqondi kuhle, useze wabuyela ngakibo labantwabami.

Kunzima ngitsho ukubabona abantwana ngoba lami angifuni ukube ngisiya ngakibo.

Ngisamthanda kodwa manje angisakwazi ngempela ukuthi ngenze njani ukuze aphenduke labantwabami.

Impendulo
Uyasazi yini isizatho sakhe sokubuyela ngakibo?

Phela akulula ukuvele utshiye nje kungonalakanga lutho.

Kukhanya sengathi kukhona okumcunulileyo.

Ake ukhangele emuva ubone ukuthi akukho lapho elingabonanga ngaso linye khona na. Okunye okubalulekileyo nxa utshiywa ngumuntu omthandayo, yikuba lomhlangano lezimuli zombili ukuze uthole isizatho esenze waze waquma ukubuyela ngakibo.

Kungenzakala ukuthi uvele wakhathala ukulinda into angayaziyo ukuthi iyoze ilunge nini. Hlalani phansi lilukhulume loludaba.

Kubalulekile ukuhlanganisa labasekhaya ukuze lithole isisombululo.

Ungathola ukuthi imideni ingalivumela ukuthi litshade libe seliqedisa amalobolo selitshadile.

Ngilesikhwele, kangifuni kubona umkami elowesilisa
Ngingowesilisa oleminyaka engu-30 othandana lowesifazane oleminyaka engu-25.

Ngilenkinga yesikhwele.

Angifuni ngitsho akhulume labantu besilisa, ngitsho ethi uyavakatsha ngakibo ngiyamalisa ngoba kuvele kungathi uya emadodeni.

Loba ngivela emsebenzini ngingamfica engekho ngekhaya ngivele ngicabange ukuthi uyejola.

Ngiyesaba ukuthi ngizacina ngilinyazwa ngabantu engibacabangela ukuthi bathandana lomkami.

Ngilovalo lokuthi laye uzaze angitshiye ngoba esekhathele ngokuhlala esolwa.

Impendulo
Okuhle lokubalulekileyo yikuthi uyazibona ukuthi ulohlupho.

Kuluphawu oluhle kakhulu ngoba kunzima ukuthola usizo nxa ungazi ukuthi ulenkinga.

Mhlawumbe kukhona okwake kwenzakala kudala okwenza ukuthi wenze ngaloluhlobo?

Ukuba lesikhwele akusiyo nto umuntu azalwa layo.

Esikhathini esinengi senziwa yisimo owake wadlula kuso esenza kube nzima ukuthemba abantu besifazane.

Ake uzibheke kancane.

Akekho umuntu ongakujabulela ukuhlala lomuntu olokhu emsola ngezinto ezingekhoyo.

Share This:

Sponsored Links