Bonke abantu bayalingana

16 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

uMthunywa

Phumulani Mpofu

ABANTU abayizigidi emhlabeni wonke bakuthola kunzima ukwephulwa kwamalungelo abantu. Nsuku zonke basakhangelane lendlala, ukuhlutshwa, ukudlwengulwa, ukugqilazwa kwabantwana, lokufa okubuhlungu.

Kulezi zigameko, izimo ezinhle zethemba ezichazwe ezincwadini ezinengi zezivumelwano zamalungelo abantu azitsho lutho. Eqinisweni, ebantwini abanengi emhlabeni, ngitsho lamalungelo ayisisekelo ezingu-30 ze-Universal Declaration of Human Rights ayizithembiso ezingafezeki. Ngokwesibonelo, ake ucabangele indlela amanye amalungelo aphakemeyo achazwe kulesi Simemezelo asebenza ngayo ekuphileni kwansuku zonke.

USiduduzo loBekithemba bangabalimi esigabeni esiseduzane ledolobho lakoBulawayo elingumakhelwane.

Lapho indodakazi yabo encane uSicino, igula, bayihambisa emtholampilo oseduze ozimeleyo (private clinic), kodwa izisebenzi zabaxotsha ngoba uBekithemba wayengelamali yokubhadala. Ngakusasa, uBekithemba waboleka imali komakhelwane ukuze abhadalele uhambo olude lokuya edolobheni. Ekucineni lapho uBekithemba lomntanakhe befika esibhedlela sikaHulumende esincane kuleli dolobho, uBekithemba watshelwa ukuthi yayingekho indawo yokulala futhi kwakufanele abuye ngelilandelayo.

Njengoba wayengelazihlobo kuleli dolobho futhi engelamali yendawo yokulala, walala etafuleni emakethe yomphakathi. UBekithemba wagona umntanakhe emduduza futhi emvikela ukuthi engagodoli. Ebusuku ngalolo suku uSicino watshona.

Emhlabeni wonke, umuntu oyedwa kwabane usebenzisa imali engamadola amabili ngosuku. Abantu abanjalo bakhangelane lehlupho ezinengi ezimbi kakhulu njengoSiduduzo loBekithemba.Indawo zokunakekelwa kwempilo ezizimeleyo zikhona kodwa ziyabiza, kukanti lezi ndawo zomphakathi zokunakekela impilo okungahlawulwayo azikho. Loba abantu abaswelayo emhlabeni abangaphezu kwezigidi eziyinkulungwane belalo ilungelo lokunakekelwa kwempilo njalo futhi, abakutholi ukunakekelwa kwempilo.

Ukwephulwa kwamalungelo abantu akupheli. Phezu kwemizamo emikhulu yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu lokuzinikela kwezinkulungwane zabasekeli bamalungelo abantu, abadela ukuphila kwabo ukuze bathuthukise ukuphila kwamadoda, abesifazane labantwana emhlabeni wonke jikele, ukuthi bonke abantu bathole amalungelo abo, kumbe kuseliphupho. Kumbe kuzakwenzakala? Kufanele kube lenguquko ezimbalwa kuqala.

Asihlanganeni kuviki ezayo.

Thintana lomlobi ku 0773195055 laku [email protected]

Share This:

Sponsored Links