Ukuqakatheka kwencwadi yokuzalwa

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ukuqakatheka kwencwadi yokuzalwa

uMthunywa

Abantwana balethuba lokuthi bafunde ukuphila labanye abantwana njalo bakhe ubudlelwano labanye emphakathini. Ukuthi benelise ukuba lalawa mathuba kumele babe lencwadi yokuzalwa eyiyo evula amathuba empilweni yomntwana.

Inhlanganiso yeTrinity Project ekhangela ngamalungelo abantwana incedisa abantu bonke ukuthi babelolwazi lokuthi benelise ukuthathisa abantwana incwadi zokuzalwa njalo babelekusasa elihle.

Incwadi yokuzalwa iqakathekile empilweni yomntwana njengoba iyiyo evuma ukuthi umntwana afunde njalo enelise ukuphatheka kokunengi empilweni. Ukufunda kuyaphathisa ekwehliseni ubugebengu kanye lamathuba okuthi babelolwazi lokuzivikela kugcikwane leHIV, benelise ukuzisebenzela njalo bazi amalungelo abo.

Umntwana nxa engelancwadi yokuzalwa kubangela ukuthi engayi esikolo njalo kubangela ukuthi umntwana ende esesemncinyane. Lokhu kungabe kubangelwa yikwenza imisebenzi yangekhaya eminengi, ubuyanga kanye lokudinga imisebenzi engaletha imali yokusebenzela abantu ezindlini.

Inhlanganiso yeTrinity Project ikhuthaza wonke umuntu olohlupho lokungatholi incwadi yokuzalwa ukuthi avakatshele emahofisini abo ukuze athole uncedo ukuze enelise ukuthatha leyoncwadi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana baye esikolo besenzela ikusasa labo, njalo lokuthi basebenzise ithuba leli ngokugcweleyo.

Imfundo iqakathekile ngoba ithuthukisa ingqondo zabo iphinde ibaphathise ukuze baphilisane kuhle labantu abahlezi labo. Akulamzali ongafuni ukubona umntanakhe ephumelela empilweni yikho iTrinity ikhuthaza umphakathi ukuthi athathise izingane incwadi zokuzalwa ukuze babelelungelo lokuya esikolo.

Izikolo zinikeza abantwana indawo engelangozi lapho abangalungiselwa khona okufanele bekwenze ukuze bengakhathazeki engqondweni. Nxa umntwana engelancwadi yokuzalwa kenelisi ukuzuza ilifa nxa abazali sebengasekho emhlabeni njalo kangeni enhlelweni eziphathisa ngemali zesikolo ezinjengabo BEAM lakunhlelo zehlanganiso ezizimele zodwa (NGOs).

Ukuphuza ukubhalisa incwadi yokuzalwa kuyikuhlukumeza umntwana ngoba nxa umntwana engelancwadi yokuzalwa kuyalimaza impilo yakhe lekusasa lakhe ngoba kusenqabela umntwana ukuthi athole imfundo egcweleyo, lempilakahle lokwelatshwa njalo kubangela ukuthunjwa lokuhanjiswa komntwana okungekho emthethweni. Umama womntwana uyenelisa ukuthathela umntanakhe incwadi yokuzalwa eyedwa.

Asihlanganeni kuviki ezayo.
Xhumana lomlobi ku 0773195055,[email protected]

Share This:

Sponsored Links