Hlolwa igazi lamhlanje

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Hlolwa igazi lamhlanje

uMthunywa

INHLANGANISO yeTrinity incedisa umphakathi ukuthi bazi amalungelo abo ukuze bazithuthukise njalo.

Abantwana yibo abasengozini ikakhulu ngenxa yegcikwane leHIV kanye lalabo ababagcinayo bandise ukungazi amalungelo lemithetho ejonge ukuba ibavikele ekubandlululweni.

Okuqakathekileyo yikuthi inhlanganiso ezikhokhela izifundo zilethe umoya wokuthi wonke umuntu osebenza lalabo abalegcikwane, labafundi benelise ukuxoxisana labanye bekhululekile.

Udaba lweHIV leAids ludaba olufuna ukuphathwa ngonanzelelo olukhulu ngoba kunengi okukholwa ngabantu mayelana legcikwane leHIV okungayisilo iqiniso.

Ukuze kubelula ukuthi abantu baxoxisane kumele babe lolwazi ngomkhuhlane lo.

Minyanka yonke mhlaka 1 kuMpalakazi izigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele, zinanza usuku lweWorld Aids Day.

Lolu lusuku lokulimukisana ngeHIV leAids, njalo lusuku lokuthatha amanyathelo okwenqatshelwa kweHIV.

Ezikolo, ababalisi lenhlanganiso ezibameleyo baqakathekile kakhulu kulo umkhankaso.

Balomsebenzi omkhulu okumele bawenze kwezemfundo lekukhankaseleni ukuthi bonke abadinga ukwelatshwa, ukongiwa, lokusekelwa bakuthole.

Abantu jikelele kumele bafundiswe ngezemacansini ukuthi babe lolwazi lokuthi iHIV ithelelwana njani.

IHIV ithelelwana kuphela nxa kube lokuhlangana kwemihluzi yomzimba, enjengegazi, ubudoda kumbe nxa abntu behlangene emacansini.

Banengi abantu abalegcikwane leHIV abakhangeleka bephilile. Abantu abalegcikwane leHIV bangahlala okweminyaka eminengi bengelazo izibonakaliso zokuba lesifo, njalo bengakwazi ukuthi balalo igcikwane.

Loba bengaba lezibonakaliso, lezi kungaba yilezo ezivezwa ngeminye imikhuhlane engaphathelananga leHIV. Ngokunjalo, awungeke wazi ukuthi umuntu ulegcikwane leHIV ngokumkhangela kuphela.

Abafundi bonke balelungelo lokufunda njalo abafundi abalegcikwane leHIV akumelanga babandlululwe, njalo iHIV kayithelelwana ngokufunda kumbe ukusebenza ndawonye.

Inhlanganiso yeTrinity yahlangana lezinye inhlanganiso emphakathini wakoBulawayo elokitshini leNtumbane ezinjengenhlanganiso yeNational Aids Council (Nac), Ministry of Health, bekhankasa ngokuqakatheka kokwazi isimo sakho njalo lokubafundisa ukusebenzisa amakhondomu ukuze bazivikele kuHIV/ Aids, ukuhlolwa igazi lokunikeza amacebo kulabo abaphila legcikwane leHIV.

Ngokwesibonelo, iBhayibhili liyakusola ukuhlala kwabantu bobulili obehlukeneyo ngaphandle komtshado, ligcizelela ukuthembeka emtshadweni, futhi lithi amaKristu kufanele atshade labantu abasebenzisa izimiso zeBhayibhili ezifanayo kuphela (1 Korinte 7:39).

Inhlanganiso yeTrinity ibambane leNac incedisa uzulu ukuthi behlolelwe ingculaza ukuze bazi isimo sabo, batshintshe lendlela abaphila ngayo baziphathe ngendlela efaneleyo. Nxa impumela isithi kawula gciwane, kumele uphile ngendlela yokuthi kuhlale kunjalo.

Olegcikwane kumele ukuthi engatheleli abanye enze ngendlela yokuthi engaphinde athelelwe njalo.

Engithanda ukukugcizelela yikuthi umntwana wonke kungakhathalekile ukuthi uzelwe elegcikwane, ulegcikwane kumbe ulokukhubazeka okuthize, KULILUNGELO LAKHE UKUTHI ATHATHELWE INCWADI YOKUZALWA KUNGAKADLULI INSUKU EZINGAMATSHUMI AMANE LAMBILI (42 DAYS OR 6 WEEKS)
Asihlanganeni kuviki ezayo.

Xhumana lomlobi ku-0773195055, [email protected]

Share This:

Sponsored Links