Sekulomehluko koNtuthu ngokuza kweTTI

18 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Sekulomehluko koNtuthu ngokuza kweTTI Tendy Three Investments (TTI)

uMthunywa

LOKHE ikhansili yakoBulawayo yavumela inkampani ye-Tendy Three Investments (TTI) ukuthi ikhangele ukupakwa kwezimota ezitaladeni, sekubekhona inguquko.

Abatshayeli sebebhadala ukuthi bapake izimota zabo kwezinye izitalada. Kuthe kuqalwa loluhlelo, bakhona abatshayeli abavuka ubhova, basukela ikhansili bayethesa icala loku “tshontshela” abantu imali ngokuvumela ukuthi iTTI isebenze.

Bakubona njengokuqilibezelwa nanko kwabikwa ukuba ikhansili ithola isilinganiso samatshumi amathathu ekhulwini kuyo yonke imali ebhadalwa kuTTI. Zavungama izakhamizi zisola ukuthi kungani kunje.

Khathesi, sekuyinyanga eziyisithupha kubhadaliswa ukupaka imota koBulawayo. Le yindlela esilandelwa ngamadolobho amanengi emhlabeni wonke jikelele.

KoBulawayo izitalada sezitshaya umoya. Abanye sebecatsha, bepaka izimota ezitaladeni ezikhatshana ngoba bengafuni                                          ukubhadala.

Kwavela obala ukuthi inengi labatshayeli lalimisa izimota ilanga lonke, abanye baswele indawo yokupaka. Bakhona abasebethengisa ukudla lempahla behlezi ezimoteni. Lo owayefuna ukupaka imota egijimela esitolo, ebhanga kumbe kudokotela, wayeswela indawo. Eqinisweni abatshayeli besebebusa edolobheni. Okwamanje isiphithiphithi lokuxokozela akukho ezitaladeni. Kuhanjwa kuhle. Labahamba ngenyawo sebekhululekile.

 

Okumqoka kulokhu, okumele abatshayeli bekwamukele yikuthi sekulempucuko thile ngohlelo lokupakwa kwezimota koBulawayo. Kambe uBulawayo omuhle engasalela muva, amanye amadolobho esiyaphambili?

Phezulu kwalokho, ukuza kohlelo lokupaka kwezimota kudale imisebenzi, ikakhulu kwabasakhulayo. Ngeviki edluleyo, omunye wezikhulu zeTTI, uMnumzana Lizwe Mabuza uthe bahlose ukuqhatsha izisebenzi ezifika inkulungwane.

Kuminyaka eyedlula emithathu, akukaze kubelenkampani kumbe uhlelo oluphakamisa umphakathi kanje. Kade abantu bakoBulawayo bekhala ngokuvalelwa phandle, bebika ukuba imali iseHarare. Nanka amathuba amatsha, intsha ayithathele phezulu, iyekele ukukhala njalonje.

Abasakhulayo abathola imisebenzi, sebenelisa ukuthi bagcine imuli zabo, baziphakamise ngemali evela kini batshayeli bezimota. Ukusebenza kwabo kuletha imali kwamanye amabhizimusi njalo. Pho uyabe ungubani osola ingqubekela phambili enje?

Kuhle-ke ukuba ikhansili yalandela isinqumo sikaHulumende okhokhelwa nguMongameli uEmmerson Mnangagwa esokuthi ilizwe leZimbabwe livulele wonke amabhizimusi. Siyakubona lokhu.

Ukuvuleka kwezitalada kuletha ukuhlanzeka futhi.

Kulabantu abakade belomkhuba wokuthengisa loba yini enzikini yedolobho kodwa sesinanzelela ukuba lapho okungene khona abafana beTTI, abathengisi bomumbu owoswayo, iziwiji, amatamatisi lokunye, abasekho.

Inengi lezakhamizi ezakhululela koBulawayo, zichaza ukuba idolobho leli lalihlanzeke ukwedlula wonke. Imbali iyakuveza ukuthi kwakulidolobho elalinconywa emhlabeni wonke ngokuhlanzeka.

Lamasela ezimota akade esebhahile asezathamba. Amasela la ebesedume ngokugqekeza ezimoteni, elandela ukuxokozela obekukhona ezitaladeni. Khathesi ngeke adumele izimota zabantu ngoba amasotsha eTTI lamapholisa ekhansili asegcwele indawo yonke.

Amabhizimusi asenzikini yedolobho asebonga ukuthi sekulula ukuthi akhulumisane labantu ngenxa yokulungiswa kwendlela imota ezipaka ngayo phambili kwamabhizimusi abo.

Kungumbono wephephandaba likazulu ukuthi nxa uhlelo lokupakwa kwezimota lungabanjwa kuhle, isimo sakoBulawayo sizaguquka.

Imali le ekhitshwa ngabatshayeli ayisetshenziswe ukulungisa imigwaqo lokucecisa idolobho. Yiloba  siyincoma ikhansili leTTI, akumelanga sikhohlwe ukucebisa.

Imigwaqo yakoBulawayo mibi. Yikho abanye abatshayeli besala ukubhadala. Ikhansili ayilimuke kulokhu, iqale ukwenza okuyikho. Endaweni yokuthi kudwetshwe imizila phezulu komgwaqo olamagodi, akuqalwe ngokuvalwa amagodi la. Umsebenzi wemali ngowokuthi ilungise imigwaqo hatshi ukuthi ingene esikhwameni somunye.

Kwandise ukuthi kuvele indaba zobugwelegwele entweni ezinje.

Ayiqaphele kulokho ikhansili.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds