Zamani ibhizimusi le-sunflower

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Zamani ibhizimusi le-sunflower I-sunflower

uMthunywa

Musa Janga

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bazame ibhizimusi yokulima i-sunflower ngoba kuyisilimo esilenzuzo esingaphakamisa abalimi.

UMthunywa ukhulumisane loNkosazana Siphilisiwe Moyo ongumlimi yena oveze ukuthi i-sunflower iyalimeka njalo ilemali.

“I-sunflower yisilimo esidinga isikhudumezi ngakho lesi isikhathi yiso esifaneleyo ukuze sibe lesivuno esihle. Siyalimeka ngomqando kodwa isivuno sakhona asifani njengesiyabe silinywe emkhathini okhudumalayo.

“Lesisilimo asidingi amanzi amanengi ukuze sikhule kodwa silempande ezinabayo ezidinga umhlabathi ogcina amanzi.

“I-sunflower idinga njalo umhlabathi ovunde kakhulu ngakho okungcono yikuthi umlimi ayenzele umquba kuleyondawo azalima kuyo lesi isilimo ukuze abe lesivuno esiphezulu,” kutsho uNkszn Moyo.

Ukhulume njalo ngokunakekela isilimo se-sunflower nxa sesikhulile.

“Okuqakathekileyo okungenziwa ngumlimi nxa isilimo sesikhulile yikusivikela ngoba silakho ukudliwa zinyoni. I-sunflower yandise ukuhlaselwa zinyoni eziyabe zifuna ukudla abantwana bayo ngakho kubangumsebenzi ngoba umlimi kumele abone ukuthi uyakuvikela lokhu,” kulandisa uNkszn Moyo.

Uqhubeke esithi i-sunflower ilebhizimusi elihle ngoba yiyo esetshenziswa nxa kulungiswa  amafutha okupheka.

“I-sunflower siyisebenzisa ukwenza amafutha okupheka ngakho kulamankampani anjengabo United Refineries kwelakithi ayenza amafutha okupheka. 

“Uyenelisa ukuwathengisela kumbe uthengise kwamanye amazwe uzitholele imali yangaphandle ngakho umlimi senganotha ngesilimo lesi,” kulandisa uNkszn Moyo.

Uphethe ngokuthi ngemva kokuba abalimi bavune i-sunflower kumele benze isiqiniseko sokuthi bayayichaya yome.

“Kumele umlimi ananzelele ukuthi i-sunflower yakhe yomile kakhulu ngoba nxa ingawomisisanga iyabola okungenza umlimi alahlekelwe libhizimusi lakhe,” kuphetha uNkszn Moyo.

Share This:

Sponsored Links