Yembesani umhlabathi ngalesi isikhathi kulezulu elilutshwane

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Yembesani umhlabathi ngalesi isikhathi  kulezulu elilutshwane Umhlabathi osulindele ukulinywa

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi ngokuqakatheka kokwembesa umhlabathi, ikakhulu kulabo abalima ngohlelo lweNtwasa/ Pfumvudza.

Oyingcitshi kwezokulima, uMqondisi kunhlanganiso le esabalweni seMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uxwayise abalimi ngokuqakatheka kokwembesa umhlabathi njengendlela yokulondoloza ubumanzi bomhlabathi.

“Ukwembesa umhlabathi kuqakathekile kakhulu kulabo abenza iNtwasa. Ikakhulu ngalesi isikhathi sikhangelele ukuthi sizathola izulu elingaphansi kwesilijayeleyo ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abalimi bembese umhlabathi ezindimeni zabo ukwenzela ukuthi umdaka lobumanzi kungaphangisi kuphele.

“Elingakusebenzisa ukwembesa umhlabathi ngamahlanga, amahlamvu lotshani obomileyo. Lezi izinto zokwembesa umhlabathi kumele lizidinge ngesikhathi sebusika, izifuyo zingakangeni emasimini ukuyakudla amahlanga. Amahlamvu lawo ayabe emanengi ngesikhathi sebusika ngoba yiso isikhathi sokuthintitheka kwawo ezihlahleni.

“Besokusithi utshani labo buyabe sobuwomile ebusika, kuyabe sokulula ukubusika ngakho-ke ngilikhuthaza ukuthi nxa selikuqoqile konke lokhu okokwembesa umhlabathi likufake endaweni engangeni amanzi njalo okungafingeleli khona umuhlwa,” kulandisa uMnu Mbikwa Nyoni.

Uphethe ngokuchasisa ngokuthi ukwembesa umhlabathi kuncedisa ngani emasimini.

“Ukwembesa umhlabathi kuncedisa ngendlela ezinengi ezilinyweni lakiwo umhlabathi.

“Ukwembesa umhlabathi kwenza amanzi angaphangisi angene phansi wonke. Lokhu kwenza kungaphangisi ukoma futhi kwenza ungagugudeki lula.

“Ukwembesa umhlabathi kuyancedisa ukuthi amahlamvu esilimo angathinti inhlabathi, lokhu kuyavikela izilimo ukuthi zingabanjwa yimikhuhlane esiyibiza ngokuthi ngama-soil borne disease,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links