Uncategorized

Umphakathi uxwayiswa ukuba ananzelele izinyoka

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Umphakathi uxwayiswa ukuba ananzelele izinyoka

uMthunywa

ISIKHATHI sezulu siza lenhlupho ezehlukeneyo. Olunye lwalezi inhlupho yikwanda kwenyoka eziyingozi eduze lalapho abantu abahlala khona. Abantu abasenmgozini yilabo abahlala emaphandleni kanye lezindaweni okulinywa khona ngoba inyoka zithanda ukucatsha etshanini kanye lalapho okuyabe kulezilimo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ukuzivikela ekulunyweni zinyoka ngalesi sikhathi sokutshisa ngoba inyoka ilakho ukubulala umuntu.

Phakathi kwemihlobo yenyoka engu-81 etholakala elizweni leZimbabwe engu- 48 yakhona ilakho ukubulala uma ilume umuntu. 

Umgcinisihlalo we Snakes World, Lion and Cheetah uMnumzana Biggie Madonoro uxwayise umphakathi kuzindawo zokulima lasemaphandleni ukuthi bananzelele inyoka ngoba ezinye ziyingozi.

“Inyoka zitholakala endaweni ezitshiyeneyo kodwa zitholakala kakhulu emaphandleni kanye lakuzindawo lapho okulinywa khona kakhulu. 

“Inani labantu abalunywe zinyoka likhwela ngesikhathi sezulu, kuchaza uMnu  Madonoro.

Nxa abantu belima bayagebha umhlabathio kungakho kwezinye izikhathi bayaphambanisa imlindi yenyoka okulakho ukuzicasula.

 “Izulu lalo liphoqa inyoka eziyabe ziphansi emlindini  ukuthi ziphumele phandle. Ngalokho ke umphakathi kumele wazi mayelana lazo kanye lemihlobo yazo etshiyeneyo,” kutsho uMnu Madonoro.

“Kulemihlobo eminengi yezinanakazana njalo ezinye zingakuluma kawufi. Ezinye inyoka ezinjenge African Rock Python azilatshefu  kodwa zibulala ngokuthandela umuntu zimfithizele aqamuke amathambo lokhu okubizwa ngokuthi ngama constrictors ngesilungu. 

“Eziletshefu zigoqela i- Olive grass, i-Brown house snake kanye le scup stalkers,” kulandisa uMnu Madonoro

Uthe umhlobo we Black Mamba yiwo ololaka kakhulu njalo uyabulala. 

“IBlack mamba iyabulala loba kungazange kube loyiqalayo. Iyagijima okwama khilomitha angaba yi 20 ngehola elilodwa njalo umalunywa nxa engelatshwanga ngemzuzu engu-30 yakuqala isilonda sakhona siyaqhela

I-Gaboon Viper ejwayeleke emaguswini alezulu ngenye yezinyoka eziletshefu kakhulu. Nxa umalunywa engelatshwanga ngemva kwamahola alitshumi, isilonda sicina singaselapheki,” nguMadonoro lo.

UMnumzana Madonoro ubuye wathi labo abalunywe zinyoka kumele bathole usizo ngokuphangisa.

 Isikhulumi seZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority, uMnumzana Tinashe Farawo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bazivikele ngalesi sikhathi esigcwele inyoka.

Uthe inyoka yohlobo lwe Puff Adder ngenye yezinyoka eziyingozi kakhulu eAfrica njalo yiyo esibulele abanengi.

UMnumzana Farawo ubuye wathi inyoka zithanda umkhathi okhudumalayo njalo lokhu yikho okubangela ukuthi zithande ukunyonyobela ezindlini

“Uxwayise abantu ukuthi bahlale bevale iminyango lamafasitela ikakhulu ebusuku. Inyoka zizingela amagundwane ezindlini ngakho abantu kumele benze isiqiniseko sokuthi izindlu zabo azilamagundwane.

“Abantu kumele baqaphele nxa behamba egangeni. Ngesikhathi lapho okuyabe kube lomuntu oselunywe yinyoka akumelanga lethuke. Lapho alunywe khona kumele kubotshwe ukuze igazi eliletshefu lingasabalali emzimbeni wonke.

“Lo olunyiweyo kumele athole usizo kwabezempilakahle ngokuphangisa,” kulandisa uMnu Farawo

UHulumende uhlala exwayisa abantu ngalindaba yezinyoka. Abancedisa ngemithi yokukhipha itshefu abakade belokuswela leyo mithi isikhona. — Sunday Mail.

Share This:

Sponsored Links