Umkhuhlane we-gumburo ungawisa ibhizimusi lomlimi

26 May, 2022 - 00:05 0 Views
Umkhuhlane we-gumburo ungawisa ibhizimusi lomlimi

uMthunywa

Listen Ndlovu
INKAMPANI yeFivet isilxwayise  abalimi mayelana lomkhuhlane ohlasela amatsiyane olakho ukuwisa ibhizimusi nxa engasanakekelwanga ngendlela.

UMnumzana Thandolwenkosi Dube onguTechnical Sales person enkampanini le, uthe umkhuhlane we-Infectious Bursal Disease owazakala ngokuthi gumburo ulakho ukuwisa ibhizimusi lomlimi nxa umlimi enganakekeli kuhle amatsiyane akhe.

“Inkukhu elomkhuhlane we-gumburo ibonakala ngokuhlala itshotshobele iqhuqha njalo iyabe ingenelisi ukuhamba. Umkhuhlane we-gumburo uthelelwana ikakhulu ematsiyaneni.

“Ubangelwa yikuncindezeleka kwamasotsha avikela amatsiyane emikhuhlaneni.

Amatsiyane ahlaselwe ngumkhuhlane lo alakho ukufa ngemva kwamaviki amathathu kumbe ayisithupha,” kutsho uMnu Dube.

Ubike njalo ukuba amatsiyane athola isifo lesi ngendlela ezitshiyeneyo.

“Umkhuhlane lo uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo.

Ungathelelwana usuka kubutoto ngoba amatsiyane ayabe enyathela ingcekeza yawo abuye anyathele amanzi lokudla, kucine lakho sokulomkhuhlane lo.

“Umkhuhlane lo ulakho njalo ukuthelelwa amatsiyane usuka ebantwini.

Lo oyabe ebambe amatsiyane alomkhuhlane, imitshina kanye lezimota eziyabe zike zathwala inkukhu ezilomkhuhlane lo,” kutsho uDube.

Ugcizelele ukuba umlimi kumele aqinisekise ukuba amatsiyane akhe aphilile engakawaniki umuthi wokubulala amagcikwane.

“Isifo lesi aselapheki ngakho kuqakathekile ukuba umlimi aqinisekise ukuba amatsiyane akhe aphilile engakawaphi umuthi wokubulala amagcikwane.

Amatsiyane kumele aphiwe isibulala magcikwane esingaba ngesithelwa emehlweni loba emanzini anathwa zinkukhu,” nguMnu Dube lowo.

“Umlimi kumele aqinisekise ukuba indawo ehlala inkukhu zakhe ihlanzekile njalo kayingenwa ngabantu abanengi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.

“Kuqakathekile njalo ukuba indawo ehlala inkukhu ihlale ihlanzekile ngoba umkhuhlane lo uyenelisa ukuqala kakutsha ngemva kokuba umlimi esebenzise umuthi wokubulala amagcikwane.

Kumele umlimi aqhubeke esebenzisa umuthi lo, lapho kudingeka,” kuphetha uMnu uDube.

Share This:

Sponsored Links