Uncategorized

Umbono: Zifundise ukuzehlisa nxa uphambanisile

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Umbono: Zifundise ukuzehlisa nxa uphambanisile

uMthunywa

UKUXOLELANA kuqakathekile uma abantu behlala ndawonye ngoba abantu bengabambelana izikhwili, kungahlala kungumsindo yonke indawo.

Lo lalo uyabe esithi uzibani banyana ungithe, edinga ukuthi umakhelwane amzwele kuthi langakolunye uhlangothi umaphambanisa laye athi uzibani banyana wangiphambanisa kanje.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantu behlalisene nxa bengakhubana bengaze bakhetha ukuthi basuselane amanqe kodwa badinge abadala bahlaliswe phansi kukhulunyiswane bakhumisane umlotha.

Lasendulo kwakulamadale lapho okwakuthi abangazwananiyo bahlaliswe phansi kuzanywe ukubaxakulula ukuze baxolelane hatshi ukuthi bahlale bekhombana ngeminwe emgwaqweni bebambelane izikhupha.

Lapho okudingakala ukuthi kube khona ohlawulayo loba ngenkomo kumbe ngembuzi kubalulekile ukuthi lokho kulandelwe anduba baphinde baxhawulane njalo baphilisane.

Lalamhlanje zikhona indawo esezibekiwe ukuthi abantu bakhulumisane umlotha ngokusemthethweni. Kuyadanisa ke ukuthi bakhona abantu abathi bengaphanjaniswa bakhethe ukuthi babeke umthetho ezandleni zabo. Bacine sebedale amacala.

Kuphephandaba lakuviki ephelileyo besimumethe udaba lwelinye ixhegu leTorvo eLower Gwelo okubikwa lathi libuzwa isikwelede kulokuthi liphendule lo owayebuza imali yakhe litsho ukuba lizayithola nini leyomali kodwa lona lakhetha ukutshintshela ezandleni labhaxabula leyondoda okwabangela ukuba icine isifa.

Umuntu nxa ebuza isikwelede sakhe uyabe engaphambanisanga kodwa uyabe ebuza okungokwakhe akupha khona ngesikhathi ulendingeko thize.

Pho kubizwa kuthiweni nxa umuntu esekhetha ukuthi lo owamsizayo amtshaye nxa esebuza imfanelo yakhe.

Lokhu kuyadanisa kakhulukazi ngoba kuyiso kanye isisusa sokubulalana, kunye lenhliziyo ezingaxoleliyo phakathi kwabantu.

Kuyenzakala ukuthi nxa ungaphanjaniswa uzwe inhliziyo yakho ihlatshwa sengathi igwazwa ngomkhonto, uzwe ufuthelana ngaphakathi, ukhefuzele kodwa zibuze ukuthi wena uzahlala ungakhubanga muntu na empilweni? Khona umuntu uyabe ekukhuba na nxa ebuza okungokwakhe?

Abadala bathi kusasa kuyizolo, uzathini nxa sekunguwe osokubolekwe kuwe imali, khona nxa lowomuntu esecela ukubekezelelwa ngoba engakayitholi leyomali, uzakuzwisisa na, khona bazakuzwela bathini wena ungakwazi ukuphatha kuhle lo oboleke kuye?

Ubuntu buthi nxa ungaphambanisa cela uxolo njalo kukhanye ukuthi uyazisola hatshi ukuthi uthi uphambanisile uphinde kube sengathi wena nguwe ophanjanisiweyo.

Uzwa umuntu efunga egomela ethi kasoze wafa waboleka kuzibani banyana ngoba wamkhuba ngokuthile. Yebo, wayephula inhliziyo yakho lowo muntu kodwa kulesikhwili esikhulu yini esingehlula ukuthi sixolelwe yinhliziyo yakho leyami?

Ukucunuka kuyatholakala sibili ebantwini kodwa phela ukubamba isikhwili akufuneki, kulicala ngitsho lakuMdali ngokwakhe.

Kungumbono kaMthunywa-ke ukuthi kuqakathekile ukufunda ukuba nxa uphambanisile uzehlise hatshi ukuba uphinde ube nguwe ohambela phezulu.

Lalo laye ophanjanisiweyo kuhle ukuba afundise inhliziyo yakhe ukuxolela ngoba kuyinto enhle kakhulu empilweni njalo etshengisa ukuthi ungumuntu olobuntu emphakathini. Umuntu ngumuntu ngabantu.

Share This:

Sponsored Links