Uncategorized

Umbono woMthunywa: Indlela amanina aziphatha ngayo kulezinsuku ilihlazo

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Umbono woMthunywa: Indlela amanina aziphatha ngayo kulezinsuku ilihlazo

uMthunywa

UMUNTU ongumama ukhangelelwe ukuthi abengumuntu ozithandayo, ozihloniphayo, othobekileyo, olothando, olobuntu, olenhliziyo ende njalo olesineke.

Kunengi esingakutsho ngokukhangelelweyo emuntwini ongumama kodwa kulezinsuku sinanzelela ukuthi abesifazane sebeguquke ngendlela ezesabekayo. Abaselayo imbeko, abasazihloniphi bona ngokwabo, “kabasazithandi ngitsho” njalo sebephila impilo ngendlela abayifunayo, asazi kumbe yimfundo le eseyasivelelayo kodwa umama walamuhla utshiyene kakhulu lowendulo.

Akusamangalisi ukuzwa ngokungaziphathi kwabomama kulezinsuku njengoba sisizwa indaba ezitshiyeneyo mihla ngemihla.

Okuyisimanga kakhulu kulezinsuku yikuthi omama abanengi kabasayithandi ngitsho indlela abakhangeleka ngayo. Omama benza lokhu lalokhuyana ukuthi kuthiwe bahle.

Ensukwini ezidluleyo bebelendumela yokunatha amaphilisi okukhulisa izihlalo, amabele kukanti abanye bebenatha amaphilisi okuthi ijwabu labo libe mhlophe.

Kule iviki kunkundla zokuxhumana zakulezinsuku kubhode enye ividiyo yendlela entsha lapho abesifazana asebengena phakathi komuthi babe sebehlutshwa ijwabu elimnyama basale lelimhlophe.

Habe! Konke lokhu bakwenza ngoba befuna ukuba ngama-yellow bone. Kungabe kubangelwa kuyini lokhu, kambe umuntu ongumama aze enze imithanithani yonke le ukuthi kuthiwe muhle.

Kanti khona bona abamhlophe bakhona bangcono ngani kulabo abamnyama? Angithi nje sonke siyafanana kungakhathalekile ukuba ngiyinswintila emnyama tshu loba ngimhlophe okwenkiwane sonke siyazifananela.

Ukuziphendula indlela owabunjwa ngayo kufana nje lokusola indlela uMdali akubumba ngayo.

Kubi, kuyayangisa njalo kwehlisa isithunzi somuntu ongumama emphakathini. Khona uzafundisa njani umntanakhe ukuzithanda ngendlela ayiyo yona yena esehluleka ukuzithanda.

Asazi mhlawumbe khona ukuba li-yellow bone yikho ukuba muhle. Kuhle ukuthi abesifazana bakwazi ukuba ukwenza lokhu kulengozi ngokuya kwesikhathi. Kubikwa umuntu omhlophe okungayisikho kwendalo yakhe usengozini yokuba angalimala ijwabu lakhe kalithungeki.

Kuqakathekile-ke ukuthi omama babumbe inhlanganiso ezizafundisa ikakhulu amantombazana ngokuqakatheka kokuzithanda beyilokho abayikho khona ukuze kusasa bangalingeki babone angathi ukuba mhlophe yikho ukuba bahle.

Ngubani ozakhulisa isizwe sabansundu nxa omama sebezisola indlela abayiyo ngalindlela?

Kungaba kuhle nxa umama munye ngamunye engazi ukuthi kuhle ukuzithanda uyilokho oyikho khona njalo uziqhenye ngakho.

Share This:

Sponsored Links