Uncategorized

UMBONO: Ubuntu buzavela ngaphi umuntu kungaselamuntu

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
UMBONO: Ubuntu buzavela ngaphi umuntu kungaselamuntu

uMthunywa

Alisatshoni ilanga singezwanga ngezehlakalo ezitshwaqisa umzimba kwelakithi. Abantu abaselakho ukuhloniphana phakathi kwabo ngitsho laphakathi kwezihlobo, abangane kumbe umuntu wonke nje jikelele.

Sesihlala sisizwa ngabafundisi abathathela abantu abafazi kumbe labo ababamba iganyavu ngenxa yokuthi abantu abaselaye imbeko kunye lokuzihlonipha.
Sebathatha bonke ubuntu babo bayabutshwathika egusiwni bakhohlwa ukuthi lo othethweyo ngowomkakhe kuphela ngeke waba ngowakho.

Sebebanengi abakhokheli bamabandla esizwa ngabo kuthiwa babonakala lezimomondiya besabalala idolobho lonke bekhohlwa nje ukuthi ngabantu abahloniphekayo ezigabeni. Abanye abasazi ngitsho lokuthi akumelanga bahambe begijimisa amehlo yonke indawo.
Siloba nje kuyonale iviki uMthunywa umumethe udaba lwenye indoda yesigabeni sakoChireya eGokwe emangalelwe edale lenduna ngemva kokukhulelisa udadewabo, umntakanina. Unina kantombazana lo, uthethwe nguyise wendoda le.


Loba untombazana lo engazalwa nguyise wendoda le, kodwa kukholwa ukuba ngudadewabo ngoba bakhule ndawonye kodwa ke yena uqinisa ikhanda uthi ngeke behlukana ngoba kasidadewabo. Kambe singakuchasisa sithi kuyini okunje nxa umuntu ezakhombisa udadewabo, umuntu okungamelanga vele ukuthi lomkhumbulo lo udlule engqondweni zakhe.

Banengi njalo esizwa kuthiwa bathatha abantwababo babenze abafazi.
Angithi kuthiwa umntanakho ligazi lakho okutsho ukuthi uyingxenye yakho manje pho nxa abantu sebeyathatha amadodakazi bebabambe iganyavu kutshoni ke lokhu.

Akuselamuzi olomama ongakhaliyo ngedlalicatsha lomkakhe kumbe ukuthi ubaba akasahlali endlini. Abantwana labo abasahlonitshwa njalo abasanakekelwa. Kungani konke lokhu kusenzakala?
Abantu sebakhohlwa njalo balahla amasiko sebengabantu abaphila sanyamazana kodwa isizatho salokhu ngeke sasithola ngoba nsuku zonke kuya kusiba lokunye okutsha okwenzakalayo okungasimangalisa.

Osokusele yikuthi abantu bafunde ukuthi umuntu owenza into elihlazo njengokubamba iganyavu ngeke wafa wahlonitshwa muntu esigabeni.

Yebo imikhankaso iqhutshwa zikhathi zonke kuzama ukulwiswa ukuhlukuluzwa kwabantwana labomama emakhaya kodwa kungani abantu befaka izigodo endlebeni ngoba bengafuni ukukuzwa yikho kuqhubeka kutholakala imbiko yezehlakalo lezi ukusa kwamalanga.
Ngempela umuntu akuselamuntu, pho ubuntu buzavela ngaphi?

Share This:

Sponsored Links