Uncategorized

UMBONO: Kuhle uzulu adonsele ndawonye lonyaka

07 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
UMBONO: Kuhle uzulu adonsele ndawonye lonyaka

uMthunywa

NJENGESIZWE sikaMthwakazi esaziyo lapho esifuna ukuyakhona njalo esilenjongo ezithize kungabakuhle sibili ukuthi wonke umuntu kulumnyaka omutsha ka2021 abelombono wakhe ozamupha intshukuntshu yokuthi enze yiloba yini ezamupha ukuphumelela.

Njengoba nje sesingene kulo umnyaka omutsha asibeni ngabantu abaziyo ngalokhu esifuna ukukwenza, asibeni ngabantu abalombono okhanyayo njalo ojulileyo.

Inengi labantu ikakhulu intsha yalamuhla alisazihluphi ngalokhu elingakwenza ukuthi ilizwe kunye lempilo zabo ziqhubekele phambili.

Kuhle sibili ukuthi sibe ngabantu abazabonakala besenza izinto ezizabathuthukisa ngempela.

Umnyaka owedlulileyo ubungumyaka olobunzima kakhulu empikweni ezitshiyeneyo njalo esingakwenza yikuthi sikhangele phambili sizitshele ukuba sizakuba ngabantu abazakhazimula kulo umnyaka esesibhekane lawo.

Indubo zika 2020 sizibonile kodwa zedlule. Lusikhubekisile ubhubhane lweCovid-19 futhi lalamhla lokhu luphakathi kwethu njalo kukhanya soluvutha amalangabi. Kungaba kuhle ukuthi njengoba abakhokheli bethu bebone kufanele ukuthi siqale umnyaka sivalelwe sikulandele lokhu ukuze silwise igcikwane leli lisuke phakathi kwelizwe lakithi.

Kungakho ke masimanyaneni sikhangele ukuthi singenzani ngalokhu kodwa okumqoka yikuba silandele izixwayiso zabezempilakahle ukuze siphephe.

Khepha impilo iqakathekile ukwedlula imali, imali iyadingwa kodwa impilo ngeke uze uyithenge ngemali loba sekutheni.

Uze wedlula umnyaka ophelileyo inengi lethu limkhangele nje ligoqe izandla lithi uThixo uzabona ngalokhu angakwenza ukuze siphile kodwa nje iqiniso Mthwakazi omuhle yikuthi, vele ukuze siphumelele kumele sisukumele phezulu sizenzele.

Okokuqala ke yikuthi silwe impi yokuqeda umkhuhlane weCovid-19 ngokulandela okutshiwo zingcitshi zempilo kube sekuzakuthi nxa sesikutshiye emuva okomkhuhlane sesingaqhubekela phambili ngempilo zethu. Bayatsho abantu ukuthi wonke umuntu kumele avuke ezenzele akulanto engaphambanisa izinto zalo ozimiseleyo.

Abanye bangaphinda babuyele esikolo njalo kungadingakali ukuthi sebekhule okunganani, bayatsho phela abadala bethi ukufunda akupheli. Kuthi ke abanye labo bangasukuma badinge amabhizimusi abangawasungula. Abanye bangaqala ukuthengisa lokhu lalokhuya ukuze bakhulise isikhwama sabo njengoba imali eholwa kulezinsuku ingeneli.

Abenelisayo labo bangasungula amabhizimusi amancinyane kuthi labo abavele belawo bawakhulise aqhele agcwale indawana yonke yelizwe.

Okungenziwa akupheli ayikho into engakuvimbela indlela uma uzimisele. Kunengi okunye njalo esingakuqamba okungenziwa uma abantu bangazitshela ukuthi sekwanele, bangazitshela njalo ukuthi ukuhlupheka lokhu okusekhaya akuphele kulumnyaka.

Singabamba ijogwe sidonse kanyekanye umnyaka lo ungaba ngcono.

Asibeni yisizwe esiphumelelayo kungadingakali ukuthi sibhekane laziphi indubo. Esingakwenza nje yikulwisa sizithembise ukuthi kulumnyaka sizaphumelela kuze kubonwe langamanye amazwe njalo ayikho into ezasivimbela.

Bakwethu umnyaka lo awube ngumnyaka wokukhanya, umnyaka wokuphumelela, umnyaka wokuqakama kunye lentokozo.

Share This:

Sponsored Links