Uncategorized

UMBONO KAMTHUNYWA: Ukulwa ezindlini ngumkhuba omubi

16 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
UMBONO KAMTHUNYWA: Ukulwa ezindlini ngumkhuba omubi

uMthunywa

UKUKHULUMISANA emakhaya yisikhali esingakha kumbe sibhidlize umuzi. Ekukhulumisaneni kuyadingeka ukuba kube lozehlisayo, lolalelayo hatshi ukuthi abadinga ukuzwanana bakhulume sikhathi sinye ngoba lokhu kwenza bacine bengasazwanani.

Omunye acine ebona angathi lo akhuluma laye uyadelela kungakho kungaba ngcono ukuthi atshintshele ezandleni.
Zinengi izizatho ezingabangela ukuthi kube lokuxabana emakhaya okwenza kucine kudingeka ukuba abantu bakhulume bazwanane.

Ukungathembeki kwabantu emzini yabo sekubangele ukubhidlika kwemizi kunye lokuhlupheka kwabantwana abanengi elizweni.

Inengi labantu asebemise imizi yabo emihle basuka bahugwe yizinto ezingelamsebenzi batshiye imuli zabo bethi bayakholisa kanti cha bayaziphazamisa.

Ukungathembeki kwendoda lomkayo kuyaphambanisa ukukhula kwabantwana loba bethola konke abakufunayo. Lesi ngesinye isizatho esibangela ukuthi abantu bangezwani emakhaya.

Lokhu kungezwani phakathi kwalaba ababili esikhathini esinengi kuyabe kubangelwa yikungathembani kunye lokungakhulumisani kuhle.

Kuyonale iviki iphephandaba lethu limumethe udaba lwenye indoda yeNyamandlovu edingwa ngamapholisa okunakanelwa ukuthi yabulala umkayo ngemva yokungazwanani kubangwa ukungathembeki. Kukanti kuviki ephelileyo saloba njalo olunye udaba lwexhegu elileminyaka engu-79 elibulele umkalo kubangwa ukunatha umuthi andubana lizibophele.

Izehlakalo lezi kayisizo zodwa, kodwa zinengi eseziphume kumaphephendaba lapho abathatheneyo abacina belimazana abanye njalo besiya kogoqwanyawo kubangelwa yikwehluleka ukukhulumisana emakhaya nxa kuthe kwaba lohlupho.

Ukuzithoba kunye lokuzwisisa kumqoka lapho abantu bekhulumisana nxa kulohlupho ekhaya. Kungasweleka olalelayo nxa omunye ekhuluma, athi esephendula kwandise ukuthi abantu bacine bengasazwani omunye abone angathi uyadelelwa acine esetshintshela ezandleni.

Ngenxa yalokhu inengi lemizi iyachitheka itshiye abantwana beyimihambuma belala ezitaladeni kubangelwa yikuthi mhlawumbe omunye umzali uyabe esefile ebulawa ngomunye.

Konke lokhu kubangela ukuhlupheka ikakhulu ebantwaneni abayabe bengonanga lutho.

Kukanti bekuyinto enhle ukuthi abantu bakhulumisane nxa kulokungazwisisani okuthize phakathi kwabo.

Akulabunzima obungalungisekiyo nxa abantu bezimisele kodwa okusuka kube nzima kuphela yikuthi umuntu nxa elensolo usuka akhethe ukuzithulela ethi akunani kanti enhliziyweni uyabe evutha.

Kukanti uma angakhulumisana lomunye wakhe, babonisane ngodaba olungabe luyabahlupha kuba kuhle kube njeya.

Yebo kudala izinto zisahanjiswa kuhle indoda lomkayo babethi bangaxabana behluleke ukukhulumisana kuhle badinge isihlobo abasethembayo sizobalungisela udaba olubahluphayo kodwa lokhu akusekho khathesi.

Pho abatsha bafundani uma abadala bengazinikeli ekulungiseni loluhlupho njengoba kukhangeleka sengathi luyaqhela.

Abadala batsho beqinisile nxa besithi akulamuzi ongathunqi intuthu, njalo koniwa ngomlomo kuphinde kulungiswe ngawo. Kungakho nxa kulengxaki ezindlini kuhle ukuthi abantu bazame ukukhumisana umlotha kuhle.

Share This:

Sponsored Links