Uncategorized

UMBONO: Baphurofethi qaphelani elikukhulumayo

18 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
UMBONO: Baphurofethi qaphelani elikukhulumayo

uMthunywa

KULEZI insuku sekunzima ukuba umuntu athembe umphurofethi ngoba sebephenduke impisi eziphangayo. Nxa umuntu esesontweni uyabe elenkinga ezinengi ezimhluphayo ngakho uyabe ekholwa ukuba engathandazelwa ngumphurofethi lezo nhlupho alazo zizaphela.

Osekusenzakala kulezi insuku kutshengisa sobala ukuba umhlaba uyaphenduka ngempela ngoba abantu okumele ngabe yibo abadonsela abantu kuJesu sebephenduke izinyamazana.

Kuminyaka edluleyo kuke kwaba lendaba ezehlukeneyo zabaphurofethi ababesebenzisa abazalwane ngendlela ongeke ngitsho wazicabanga.

Ungakhangelisisa endulo abaphurofethi babeboniswa ngezinto ezazizakwenzakala elizweni kodwa kulezi insuku abaphurofethi abakhona ngabaxeganisa abantu. Uthola umphurofethi etshela elinye ilunga lemuli ukuthi liloywa ngelinye ilunga lemuli. Kungani abaphurofethi laba sebehlukune labendulo.

Njengoba siphakathi kwempi esemhlabeni nje wonke jikelele eyobhubhane lweCovid-19 kuyadanisa ukuthi bakhona abaphurofethi asebeqalile njalo. Abaphurofethi laba babika ukuthi abantu akumelanga bathathe umuthi wokuvikela igcikwane le-coronavirus osukhona.

Okudanisayo yikuba kulokuthi bahlale phansi lababona ngezempilakahle mhlawumbe bangancedisa kuhlangothi lwezokholo kuthi odokotela labo bazame imizamo yokudingisisa ngempumela yomuthi lo kuhlangothi lwezempilakahle, ukuze kusindiswe impilo zabantu, kodwa bona kukhanya sebetshumayela nje ivangeli lokuthi abantu bangaze bathatha umuthi lo.

Lokhu kusuka kudide abantu ngoba bacina bengasazi ukuthi bathini. Phela kolunye uhlangothi bayesaba ukufa bebulawa yisifo lesi esesiqede abantu emazweni kodwa umuthi usukhona kukanti ngakwesinye isandla batshelwa ukuthi bangavumi ukuhlatshwa lowo muthi.

Kungumbono woMthunywa ukuba abaphurofethi nxa bengaqhubekela phambili belokhu betshela abantu ukuthi umuthi lo kawulunganga abantu abanengi bangacina besala ukuwunikwa njengoba belabalandeli abanengi okungenza impi le ezama ukulwiswa yinhlanganiso yamazwe eyeWorld Health Organisation icine ingasaphelanga kodwa idlondlobale iye phambili okuzakwenza abantu baqhubeke besifa ngobunengi babo.

Kungenzeka ukuthi baqinisile ukuba abantu bakuleli akumelanga bathathe umuthi lo kodwa phela asikhumbuleni ukuthi lanxa iNkosi ingenzi lutho ingazisanga inceku zayo ezingabaphurofethi kodwa njalo iphinda ilethe lendlela yokuqondisa lokho.

Kuyadingeka ke ukuthi abaphurofethi njengoba besithi abantu bengahlatshwa umuthi lo, kabatsho njalo ukuthi kumele kwenziweni ukuze ubhubhane lolu luphele.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi abaphurofethi kubalulekile ukuthi baqaphele lokho abakukhulumayo ngoba balabalandeli abanengi njalo abanye babo babuthakathaka.

Share This:

Sponsored Links