Uncategorized

UMBONO: Asifundiseni abantwabethu

11 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
UMBONO: Asifundiseni abantwabethu

uMthunywa

UKUZITHWALA kwabantwana abasafundayo ezikolo sekwandile njalo sekubhidlize ikusasa labo. Abafundi abakusibanga esiphansi sebephitsheka ngokuya emacansini, okudala ukuthi bazithwale bengalungiselelanga.

Izikolo zivaliwe okwamanje, ngenxa yobhubhane lweCovid-19 abantwana basekhefini. Kulelikhefu eselilide kukhona okwenziwa ngabantwana besithele, abazali bengazi lutho.

Abantwana besikolo sebengena kwezocansi. Leli liqiniso esingeke salilandula ngoba ubufakazi balokhu bukhona njalo busegcekeni.

Abacubunguli bezempilakahle kuminyaka edluleyo bake baphawula ukuthi isabelo seMatabeleland South silenani labantwana abanengi abatshiya isikolo ngenxa yokuzithwala.

Lonyaka kungathi lokhu kuzaguquka ngoba abantwana abangamankazana ngitsho lemadolobheni kungathi kabasazwisisi ngabesilisa. Uthola emajikweni amnyama kumiwe ngababili ngababili. Kungathi nje ukuba ngabantwana sebekujikele eceleni sebezibona sebengabantu abadala. Ngemva kokuvinjwa kwabantu emakhaya izikolo zivulwa banengi abantwana abazehluleka ukuqhubekela phambili ngesikolo ngoba sebezithwele. Kambe kudalwa yini lokhu?

Ngokudingisisa kwephephandaba likazulu, kutholakale ukuthi abantwana baswela imfundiso eyiyo emakhaya. Kubalulekile ukuthi ngesikhathi lesi esiphakathi kwaso esokuvinjwa emakhaya, abazali kumbe lo ogcine umntwana kube ngumlandu wakhe ukukhuza lowo mntwana kanye lokumeluleka ngezocansi.

Loba singeke sithi abantwana bahlukuluzwa emacansini ngabantu abadala, sekwandile ukuthi amankazana akusibanga sika-Fomu 4 lo 6 bathandane lamadoda aleminyaka yokuzalwa engaphezulu.

Amantombazana kumele ahlaliswe phansi afundiswe ngokuziphatha ngoba ukugijima kayisikho kufika.

Abazali bangatshayi inja befihla umphini, umntwana kumele alazi iqiniso ngezothando. Kambe kuzamelelwa bani ukuthi acebise abantwana nxa sebethe baqala ukugijimisa ezothando?

Indlela yakudala yokumelela obabakazi labomalume ayisekho. Umzali oseduzane kakhuze umntwana izinto zingakonakali. Bakhona abatshayeli bemitshova, omalayitsha labomakhelwane abakhombisa abantwana labo bathatheke bakhohlwe ukuthi kulezi insuku impilo isilukhuni ngoba sekulemikhuhlane eminengi ethelelwana emacansini.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi abantwana bezikolo sebezenza abakhulileyo ngokugqoka i-fashion eveza imizimba phandle. Sekunzima ukwahlukanisa umntwana wesikolo lomuntu omdala.

Kubalulekile ukuthi abazali bakhangelisise indlela abantwababo abangamankazana abagqoka ngayo nxa bevakatsha kumbe bephuma ekhaya.

Kungaba kuhle futhi ukuthi labo abathengisa izidakamizwa babotshwe ngoba ngabanye ababangela ukuthi kube lokuganga phakathi kwabantwana ngoba sebequnjwaqunjwa yizo lezo zidakamizwa abayabe bezithethe.

Kungakhangelisiswa kakuhle, konke lokhu kudalwa yikusilela kwemfundiso. Abafundisi bokholo abafuni lakuzwa ngenkulumo yezocansi enkonzweni, kuthi abazali bona sebetshiyela ababalisi ezikolo. Imfundiso yobubi bokugijimela ezocansi ayifundiswe izwakale ezikolo ikakhulu emankazaneni.

Share This:

Sponsored Links