Uncategorized

Phos’ elakho: Ubhale ezithwele!

16 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Phos’ elakho: Ubhale ezithwele!

uMthunywa

Mehleli Dube

EXOTSHA ezimbili, kujwayelekile ukuthi itshebise umnikazi ngamanzi ngoba lapho ezisabalala khona, iyadideka ingasazi ukuthi ilandele iphi.

UDelisiwe yintombazana engazange iphume lalutho ezifundweni zayo, ngoba kwathi sekuyiwabhala wayesesemula.

Wathi efika esikolo bahleka abanye abafundi bethi mhlawumbe sekhohliwe ukuthi ubebambe indlela yokuya esibhedlela ngoba kulapho okuvame ukutholakala abazithweleyo beyohlolwa ukuthi ngabe ingane ikhula kuhle esiswini.

Laye kwakumthelela inhloni ufice sephonguhlala athi gozololo kungani yisikhukhukazi esinethwe yimvimbi yembolisa mahlanga. Phela wayebathanda abafana ebantshitshanisa njengamasokisi, ngabe wayeyimota wayezakhitshwa emgwaqweni ngoba eselamatikiti agcwala ibhavu.

Kwathi mhla ebhala umhloliso wakuqala watshilwa yisisu wagcwala udenda emlonyeni ngapha isikhathi sihamba, phela umhloliso awumeleli muntu, waze wacela ukuya phandle ake abethwe ngumoya, kwangikhona ekhumbula imiyalezo kanina ayehlala emqonqosela ukuthi katshiyane labafana ngoba kuzamonela ikusasa lakhe elihle.

Zalandelana izinsuku zemihloliso esehlala ebanjwa yinkatsho ehluleke ukuqeda imihloliso, kwathi kuphuma impumela, wavela wabakwazi ukuthi ngeke adobhe lutho, lojaha ayekhombe ukuthi isisu ngesakhe watshaya wemba phansi, laye eseqamba abanye ayebabona belaye.

Wakubona okubonwa ligandaganda lona elicenta umgwaqo liqede likhitshwe lingavunyelwa ukuhamba kulowo mgwaqo eliwucandileyo.

Okubuhlungu yikuthi lowo jaha ayethi umonile wabhala kuhle waphumelela wezwakala ngelinye ilanga ethi uzamthini umfazi ongafundanga ngoba ezabe efuna ukuholelwa njengesikhukhukazi esifukamela uqweqwe lwamaqanda.

Mantombazana xotshani impala ibe yinye funa bakuhlafune njengetshingama baqede bakukhafule uzifice usuhlahle amehlo njengomuntu ogade isitimela esingayisiso, ngoba singeke sime ukuthi wehle singakafiki esilindweni sakuqala.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku0714355641.

Share This:

Sponsored Links