Uncategorized

Phos’ elakho: Tshela abantwabakho iqiniso

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

NGIYANGINANZELELE odade abanengi ensukwini zabo zobutsha, besacwebezela bazala loNdlovu, Moyo kumbe loKhoza. Kulilungelo lomuntu ukuthi azikhethele ukuthi ufuna ukuzala lobani, kodwa ngiyake ngibone empilweni kuthwalisa abantwana nzima ngenxa yokwehlukana kwezibongo ufice sekungani abazalani.

Abanye ngabafihlela abantwana iqiniso, athi engazaliswa ngowakoMoyo okukuqala bonke labazalwa ngoGumede bazaphiwa isibongo sakoMoyo.

Kwesinye isikhathi kuyabe kungasintando yomuntu ukuzaliswa ngamadoda atshiyeneyo, imbangela ezifana lokufelwa kodwa abanye benziwa yibutshapha, ufice umuntu ekhomba ngapha langapha, abanye odade uthola sebeze besaziwa esigabeni sebefaniswa labo mesisi yona esengwa ingela mchilo ngenxa yokuthamba. Abanye njalo sebefaniswa lomtshova ogadwa yiwo wonke nje umuntu.

Ngikhumbula omunye umngane wami waze waba lomkhuhlane we BP abantwana ayebazele bebahlanu omunye lomunye eloyise wakhe kodwa yena wayebafihlele esebenzisa isibongo sendoda yakuqala. Angazi ukuthi ngubani owabancweba indlebe bathi sebembuza unina sebekhulile waxhamanda okwechalaha elizama ukuqhoba ithambo elitshisayo.

Into eyamzwisa ubuhlungu uthi icinathunjana lakhe yilo elalibuza imibuzo eyayimcaphula ngoba lifuna ukwazi ukuthi aze azaliswe ngamadoda amahlanu kwakutheni njalo ekwelamaneni kwabo babengatshiyananga kangako.

Ngiyangizwe abanye odade bezigqaja ngokubiza abantwababo ngezibongo zakoyise uzwe bethi MaMpofu, lo nguMaGumbo longuMaDube, engazi umuntu ukuthi uzokhela amalahle ekhanda bayathi sebekhulile abantwana sebekubuza ukuthi kungani izibongo zabo zitshiyene, uzwe sekucatshangelwa obabakazi ukuthi kungaba yibo asebetshelela abantwana eceleni ukuze bavukele unina ubhova kwesinye isikhathi kungabantwana befuna ukwazi iqiniso ngoba lengqondo sezikhaliphile.

Mana laye okuzalisa okwakuqala ngaphandle kungavela ingozi, hatshi ubutshapha.
Ayixabene.

0714355641

Share This:

Sponsored Links