Uncategorized

Phos’ elakho: Simelele abavela eGoli!

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Phos’ elakho: Simelele abavela eGoli!

uMthunywa

Mehleli Dube

KUVAMILE isikhathi esinengi ukuthi nxa kuthe kwedlula isihlobo, kungaba ngumzali loba ingqe isihlobo uzwe kuthiwa uSibanibanyana oseGoli uthe angangcwatshwa engakafiki.

Akhohlwe ukuthi ukumisa umngcwabo kuza lezindleko lezinhlungu kwabomdeni, kambe akunakane ngobunzima bempilo nxa umuntu engangcwatshwa ngemva kwensuku ezedlula iviki kuyabe kufuna uthi udlulisela phambili ilanga lomngcwabo ubekwazi ukuthi esikhwameni uqinile, uzenelisa ukuthumela imali yokudla, phela emfeni bajabula abazokhalela nxa kulenyama labotiye okuyabe kudliwa ekuseni, emini lantambama sokungathi ngumuthi kadokotela.

Ngiyake ngizwe kuthiwa simelele uzibani athi efika engelalutho ethi umufi engangcwatshwa ngoba mhlawumbe eselesikhathi eside engabuyi ekhaya, kumbe umuntu egula okwesikhathi eside waze wafa, engalugxobanga ukuzombona, mhlawumbe kubangelwa yizizatho ezithile, ekholisa umuntu eGoli akhohlwe lokugcina imali, aze eyatha engani ngumuntu ovela ngaphandle.

Amise inhlelo zabantu abafake ezikweledeni bethi mhlawumbe njengoba eyinjiva uzeza lokungcono kanti cha, aqede afulathele. Kanengi uyabe selenhloni zokuthi akazange wazobona elinye ilunga lomdeni ligula lize liye kobhekabezayo. Inengi likholelwa ukuthi angangcwatshwa bengekho bazakuba lamabhadi imihla ngemihla.

Ngikhumbula komunye umngcwabo samelela umuntu wabuya engela lutho bathwala nzima sebemdingela imali yokubuyela engasela lutho, lesiZulu ayesikhuluma efika sesiphele nya, lendebe sezimhlophe, esehlahle lamehlo angani ngumuntu ogade isitimela esingayisiso.

Ungabambi ngamandla nxa ungela mali, yekela kudlule uzaphelubuye uphosa ilitshe.

Ayixabene. 

Umlobi uthinteka ku: 0714355741.

Share This:

Sponsored Links