Uncategorized

Phos’ elakho: Ihlobo seliqalile, ubutshapha hatshi bo!

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Phos’ elakho: Ihlobo seliqalile, ubutshapha hatshi bo!

uMthunywa

Mehleli Dube

ISIKHATHI sehlobo sihle kakhulu ngoba abantu bavame ukulala ngezibomvu, kudliwa okuvela emasimini khona phela okwakha  umzimba. 

Labo malukazana abalabomkabo abaseGoli abangathumeli lutho uthola sebezimuke izihlathi zingamaququmba kungani ngumntwana wenduna esidla imali yamacala. Kodwa abantu siduba ngokuthi amakhasi lengebhezi zokudla okuvela emasimini uthola kulahlelwe yonke indawo kube sokubanga izinanakazane ezinjengabo mpukane labo miyane okusuka kusibizele imikhuhlane. 

Emadolobheni ufica abanye bejikela izibi loba ngaphi lapho abakhona kodwa amagabha ezibi egcwele ezitaladeni. 

Phela kuyakuthi imfe, umumbu, amazambane lendlubu lezinye nje izilimo kungaba khona abantu badle izisu zize zibebuhlungu balale ngezibomvu abanye sebegijinyiswa yizisu.

Ufica izambuzi sezinuka okumangalisayo ikakhulu kulezinsuku njengoba amanzi esesilela emadolobheni. Uthola sekunuka phu ezambuzini kungani liqaqa elifele exhaphozini. Zibhunge-ke impukane ngoba ngesikhathi sehlobo ziba zinengi kumbe yikuthi uchago luyabe lulunengi, inkomo zizele. 

Abanye baze bazitshiyele lengutsheni lezinsuku, ontanga sebaba lenkulumo yabo ethi “dlana okukwanisayo” ukuze kungakuhluphi. 

Abanye njalo ngabathi nxa bezaba lohambo kuphekwe kudliwe lokhu lalokhuya ahambe umuntu esehlupha ebhasini esefuna ukuba lokhu emisa ibhasi ayekhama ithumbu eliyabe seligcwele sokungani yisitimela sikaloliwe esithwele amalahle. 

Akhohlwe umuntu ukuthi ekuhambeni siyabe sinxwanele okutshiyeneyo, ngaphandle nxa uhamba ngeyakho imota ungadla santando ngoba ungeke waphazamisa muntu nxa imvelo sithe yakuthuma. 

Siyasizwe kwamanye amadolobho bayaphela ngemikhuhlane efana labo-cholera kungenxa yobutshapha, zama ngamandla ukuthi lapho okhona okudlayo amakhasi akhona wajikele egabheni lezibi kumbe ugebhele phansi. Emadolobheni lapho esiminyene khona kakhulu sidle okunganeno ngoba ukubulawa kwakho yisisu kuhambisana lendleko zamanzi. Phela isisu sehlobo sibuhlungu, uthola umuntu esehlahle amehlo kungani ugade isitimela esingayisiso. Asilikholiseni ihlobo lathi esizavakatsha sidle esikwenelisayo njalo ngonanzelelo. 

Ayixabene. 

0738305027

Share This:

Sponsored Links