Uncategorized

Phos’ elakho: Covid ulolunya lwemamba!

23 Jul, 2020 - 01:07 0 Views
Phos’ elakho: Covid ulolunya lwemamba!

uMthunywa

Mehleli Dube

MINENGI imikhuhlane esabekayo, kodwa siphila layo, sesize sayijwayela ngoba isikhona imithi yokuthundubeza ubuhlungu bakhona, ngitsho loba isifo sengculazi esasisesatshwa loba ngubani, ngoba sasisidla umuntu, simunye igazi uthole umuntu esamathambothambo lamazinyo esezingavula angani ngawenja efele esidakeni.

Wena ulunya lwakho ngolwemamba elophaphe ekhanda, eluma insengwakazi ifele khatshana itshiye inkonyane kungabi ndaba zalutho.

Wena uhlukene leminye imikhuhlane ngoba wavala zonke izinto, labantu asisasondelelani. Lanxa kufiwe kufuneka ixukwana labantu, ezinye izihlobo labangane zicine zehlulekile ukuzokhalela osethe wadlula.

Abanye ngabangcwatshelwa kuzinkalo ezisemazweni akhatshana ngoba izidumbu zakhona zingathwalwa zisiwe kumakubo, kufike kwenziwa umkhuba wosendo, angcwatshwe ngabantukazane abangazi lokuthi amakhanda abhekiswa ngaphi.

Nxa kungumuntu owakhanda lesisifo, lumuntu nguSathane ophindwaphindwe kathathu. Abantwana abayi ezikolweni ngenxa yakho, batshona bebhoda angani ngamangabuzane enukelwa lizulu.

Lemisebenzi eminengi ivaliwe lapho okuyikho abazali abaphilisa izimuli zabo, kunzima ukuthi bathole iholo bengasebenzanga. Kulenkulumo yabondlebe zikhanyilanga ethi “an idle mind is the devil’s workshop”, kambe nxa abantwana bezatshona bengenzi lutho ngenxa yakho uzwa njani?

Fanana leminye imikhuhlane okuphilwa layo, ungavalisi izikolo, lazo zonke izindawo. Thina abantu asibeni yimbumba sihlabe phansi ngedolo sicele kuMvelinqangi yena ongahlulwa lutho, uyoze ahambe loweCovid.

Ayixabene. 0714355641.

Share This:

Sponsored Links