Uncategorized

Phos’ elakho – Bathi kuthengwa eDurban…!

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Phos’ elakho – Bathi kuthengwa eDurban…! Omalayitsha

uMthunywa

BANENGI abakithi abagoqela izintombi, amajaha, obaba labomama abasuka kuleli babhekise amabombo eMzansi bethi bayofuna imisebenzi ukuze baphile impilo engcono.

Njengoba iGoli ikhanga lokhatshana futhi kulilizwe lobunkanyakanya abanye bafika bahawukele lokhu lalokhuya. Zinengi izinto ezinhle njalo lezimbi zikhona ezingona impilo yomuntu.

Sokulehlekana labantu abafika bathenge ondofa kumbe imigobho ukuze kubakhandele imali. Anothe umuntu okwamagama engasebenzanga nzima. Ngikhumbula omunye ujaha wafika wakuthenga wasetshelwa ukuthi ngemva kweminyaka emithathu okutikolotshi lokhu kuyabe kufuna igazi lomuntu oyisihlobo sakhe.

Wavuma ngesikhatshana wayeseyakhe inxuluma yomuzi, wathenga inkomo lembuzi wakha lezindlu edolobheni emasabhabha. Wakha lesitolo ekhaya esikhulu waqhatsha izihlobo zakhe ngobunengi.

Kwakulendlu (store room) enye lapho esitolo eyayingangenwa muntu ngaphandle kwakhe. Ngitsho lonkosikazi wakhe imbala wayengavunyelwa ukungena lapho.

Omalayistsha

Baqhubeka kusetshenzwa labantu esigabeni kwakubethusa bezibuza njalo nje ukuthi kambe umuntu ohambe eGoli izolo abuye esenothe eselemali esabekayo. Wawuzwe abanye sebecabangela ukuthi mhlawumbe wafika wagqekeza ebhanga kumbe wabamba inkunzi lezimota ezithwala imali legolide.

Kwakuthi kuphela iminyaka emithathu kufe isihlobo ngendlela engazwisisekiyo, kwaze kwabangela ukuthi umdeni uhlale phansi udingisise ukuthi kambe abantu baphela nje kubangelwa yini?

Kwathi ngelinye ilanga engekho esitolo bavula indlu leyo eyayingangenwa abakubona lapho kwakuhlasimulisa umzimba bathola izihlobo leziyana abazingcwabayo zikhona zizihlalele. Bethuka babaleka kuze kube lamhlanje baphaphatheka akwaziwa ukuthi baqonda ngaphi, ngapha lebhizimusi seliqalile ukubhuluba akusathengwa lutho lezihlobo ezaziqhatshiwe zatshiya umsebenzi izifuyo lazo zifa imihla ngemihla zinonile zingatshengiseli ukugula.

Umuntu kumele asebenze gadalala hatshi ukuthenga into ezizamhlupha kusasa ezingabusiswanga  nguMdali.
Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links