Uncategorized

‘Ngigcina imimoya yabantu eqhageni’

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
‘Ngigcina imimoya yabantu eqhageni’ UKhulu Shumba labo fudu bakhe

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

KULENDODA esakhulayo ehlala eMufakose, eHarare, ethi isebenzisa umoya womngane wayo owafayo ukwelapha. Indoda le ithi yavusa umoya womngane wayo lo yawubeka eqhageni. 

Indoda le, eyinyanga, ithi yavusa umoya womuntu lo emathuneni yawufaka phakathi kweqhaga elikhuluma labantu abafika kuye bedinga usizo. Ngaphandle komoya kamuyi lo inyanga le ithi isebenzisa eminye imimoya yabantu abaphilayo ababili ayabathathela yona bengazi. 

UMnumzana Rayton Munonki (31) owaziwa kakhulu ngokuthi nguKhulu Shumba uthi indlela asebenza ngayo ayila buthakathi phakathi.

Uthi wavumelana lomngane wakhe omkhulu ukuthi nxa yena angaqala ukufa uzavusa umoya wakhe awusebenzise ukwelapha kukanti yena angaqala ukufa laye wayezathatha umoya wakhe emathuneni awusebenzise kumsebenzi wobunyanga. 

Ukhulu Shumba uthe usebenzisa umoya kaJabulani Felawo Antonio owayedabuka eGorongosa, kweleMozambique owabhubha kuminyaka engu-15 eyedlulayo kumsebenzi wakhe wobunyanga.  

Uthe umngane wakhe lo wabhubha eleminyaka engu-57 yokuzalwa.

“Ngaqala ukuba yinyanga ngimncane kakhulu njalo ngangiphilisana lomngane wami uJabulani owayehlala eMozambique laye owayeyinyanga. Ngangimvakatshela lanxa wayemdala kakhulu kimi. Idlozi elalikuJabulani lelalikimi acina ezwanana avumelana ukuthi isidumbu salo owayezaqala ukufa sasiyathathwa ngomunye abesevusa umoya waso awusebenzise ekwelapheni. Lokhu yikho engakwenzayo, ngisebenzisa umoya wesidumbu sikaJabulani wona engawufaka phakathi kweqhaga. Iqhaga elihlala umoya kaJabulani ngilibiza Jabulani, yena olamandla kakhulu,” utsho njalo uKhulu Shumba.

Uqhubekele phambili esithi, “Iqhaga eliloJabulani lilakho ukukubona liqale ukukhuluma lawe likubuze okufunayo lizwanane lanxa mina ngingekho.

“Umoya kaJabulani ngawuthatha emangcwabeni njalo wenza engikufunayo. Izihlobo zakhe ziyakwazi ukuthi ngamvusa ngoba akula kibo owayefuna ukwamukela idlozi lakhe lobunyanga.” 

Ukhulu uShumba uthe umoya kaJabulani kawufuni muntu ochitha igazi kodwa okunye konke uyamenzela umuntu akufunayo. Lanxa inyanga le ithe intatheli ingakhuluma leqhaqa kodwa yesabile ukukwenza lokhu. Inyanga le ithe ngaphandle komoya kaJabulani isebenzisa eminye imimoya emibili ephakathi kwamaqhaga elamabizo abantu abaphilayo eyabathathela imimoya yabo. 

“Ngaphandle kukaJabulani, ngilomoya kaDumisani loNqobizitha labo abalemimoya engayithathayo endaweni ezitshiyeneyo lalapho engathatha khona okaJabulani. Imimoya yababili laba iphakathi kwamaqhaga ayo kodwa ngayithatha kibo bephila okutsho ukuthi ngisebenzisa imimoya yabo bengakwazi. Balolaka ababili laba, bayabamba abathakathi lokubulala bayabulala, njengomoya kaNqobizitha wesifazane yiwo omubi kakhulu,” utsho njalo uKhulu uShumba. 

Ebuzwa ukuthi abantu abathathela imimoya yabo bephila abalanhlupho abahlangana lazo ngesenzo sakhe lesi ukhulu uShumba uxhamandile. 

Inyanga le esebenza ngaphansi kweZinatha ithe ukusebenzisa umoya womuntu ofileyo kayisibo buthakathi.  

“Lokhu kayisibo buthakathi yisivumelwano esasenzayo lomngane wami ukuthi kumele ngisebenzise umoya wakhe.

“Okwemimoya yalabo abaphilayo ngokunye,” utsho njalo. 

Ukhulu lo usebenzisa njalo ofudu ababili abaphilayo abalamabizo athi, Singazondani ongowesifazane kanye lomunye okuthwa Olengozi oyingcitshi ekwelapheni. 

Ofudu laba basebenza imisebenzi etshiyeneyo ekuncedeni abantu, ngabathatha eNyanza kweleMozambique,” ngukhulu uShumba lo.

UStrive Masango ongumphurofethi weHarare uthe akula bunyanga obusebenzisa umoya womuntu ofileyo loba ophilayo ngaphandle kokuthi lobu yibuthakathi. 

Ugogo Alice Masoko Kwenda (66) weLochinvar, eHarare uthe ngeke asole indlela omunye umelaphi wesintu asebenza ngayo. 

“Ukuvusa umoya womuntu emangcwabeni uwusebenzisa yibuthakathi sibili kodwa ngazake usole umsebenzi womunye umelaphi. Owenza lokhu nguye okwaziyo ukuthi ukwenzelani,” utsho njalo.

Share This:

Sponsored Links