Izilimo zesikhathi sokoma

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Izilimo zesikhathi sokoma Amabele

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agricultural Advisory and Rural Services isikhuthaze abalimi bezabelweni zeMatabeleland ngezilimo okumele bazilime nanko phela umnyaka wokulima ka 2023-24 ngumnyaka okhangelelwe ukuthi ubengumnyaka olezulu elilutshwana.

Oyingcitshi kwezokulima, kunhlanganiso le, esabelweni seMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uxwayise abalimi ngezilimo abangazilima ezenelisa ukumelana lelanga kanye lokoma. Izilimo lezi zigoqela amabele, inyawuthi, indumba zesintu, amazambane, indlubu lamakhabe.

“Njengoba sikhangelele umnyaka wezulu elilutshwane elingaphansi kwalelo esilijwayeleyo, siqonqosela ukuthi abalimi balime izilimo ezimelana lokoma ikakhulu amabele lenyawuthi ngoba zilakho ukumelana lokoma kanye lelanga, impande zakhona ziyatshona kakhulu njalo nxa kutshisa kakhulu imikhwane yamabele lenyawuthi iyagoqana ukuze ibambe amanzi.

“Sinanzelela ukuthi abantu abasakuthakazeleli ukulima amabele lenyawuthi ngoba besithi abantwababo abadli impuphu le ngenxa yombala wayo, kodwa-ke lingakhathazeki uHulumende usefake umthetho wokuthi nxa ulamabele akho uyenelisa ukuya eGMB eseduzane lawe uyetshintshisa amabele akho uthole umumbu, njalo lingesabeli khatshana ngodaba lwenhlanyelo uHulumende uthe uzalinika inhlanyelo yamabele.

“Ezinye izilimo ezimelana lokoma zilakho ukuncedisa kokunye ngekhaya njalo lingaphinda lizithengise, lezi zilimo zigoqela amazambane, indlubu, utshinda lendumba zesintu, indumba zesintu ziqakathekile ngoba siyathola lembhida yokutsheba njalo lazo zilakho ukuba yisitshebo.

Amazambane asinika idobi siphinde senelise ukuwathengisa, lotshinda lalo siyenelisa ukuluthengisa,” kulandisa uMnu Nyoni.

Uphethe ngokukhuluma ngendlela zokulondoloza amanzi lokuxotsha ubudli.

“Silikhuthaza ukuthi ligebhe imigelo lamagodi, okuzenelisa ukugcina amanzi ukuze izilimo zingatshi, njalo silixwayisa ukuthi liphume ijumo likhangele lapho okulobudli khona beselisazisa abalimisi ukuze balincedise bufafazwe,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links