Ivuma sikhathi sonke imibhida

31 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ivuma sikhathi sonke imibhida

uMthunywa

Bongani Ndlovu
ABALIMI sebexwayiswe ukuthi bazilimele imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi, iyalinywa umnyaka wonke.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane loNkosazana Samukelisiwe Sibanda weFarm and City Centre koBulawayo obike ukuthi abalimi kabakhuthalele ukulima imibhida ngoba ilenzuzo njengoba ilinywa sikhathi sonke.

“Imibhida ayikhethi sikhathi kodwa ifuna umuntu okhutheleyo ozabe eyinakekela ukuze ikhule kuhle kodwa ayivamanga ukuthi ingalinywa ifube kumbe ife njengezinye izilimo.

“Umuntu olendawana yakhe uyenelisa ukuthi aqale ukulima imibhida engakhiphanga mali kodwa ayithengise imuphe inzuzo enhle,” kutsho uNkszn Sibanda.

Uqhubeke esithi imibhida ayidingi mali enengi njalo ifuna inhlabathi kuphela ngoba kayikhethi umhlobo wenhlabathi.

“Imibhida ivuma emhlabathini ovundileyo kodwa akudingakali ukuthi abalimi bakhuphe imali yokuthenga imithi yokuvundisa umhlabathi ngoba abalimi bayathatha umquba ezibayeni zabo bavundise umhlabathi wabo,” kutsho uNkszn Sibanda.

UNkszn Sibanda ubuye wachaza njalo obunye ubuhle bokulima imibhida.

Uthe imibhida ayidingi ukuthi umuntu ayethenga intanga kodwa uyenelisa ukuyilima ngokuhlanyela amaxhakela okutsho ukuthi imibhida iyalimeka ngendlela ezinengi.

“Imibhida ilimeka lula sibili ngoba ayidingi ukuthi umuntu ahambe ayethenga intanga kodwa uyenelisa ukudinga usaba kwabalayo ahlanyele,” kuphetha uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links